Diensten - 16750-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Organiseren van tentoonstellingen, beurzen en congressen

2018/S 009-016750

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. ul. Bagatela 12 00-585 Warszawa
012070669
ul. Bagatela 12
Warszawa
00-585
Polen
Contactpersoon: Robert Zawadzki
Telefoon: +48 223349905
E-mail: bpp@paih.gov.pl
Fax: +48 223349889
NUTS-code: PL91

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.paih.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.paih.gov.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa i organizacja stoisk informacyjno-promoc. dla polskich przedsięb. na imprezach targowych w ramach realizacji Branżowego Programu Promocji branży części samochodowych i lotniczych w 2018-19

Referentienummer: BOK/BR/II.628-25-54/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79950000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest promocja polskiej gospodarki poprzez organizację stoisk informacyjno-promocyjnych dla polskich przedsiębiorców na imprezach targowo-wystawienniczych w ramach realizacji Branżowego Programu Promocji branży części samochodowych i lotniczych 2018-2019, obejmująca zaprojektowanie, budowę, demontaż i obsługę polskich stoisk informacyjno – promocyjnych.

2. W ramach realizacji ww. zamówienia Wykonawca zrealizuje Przygotowanie 13 stoisk informacyjno-promocyjnych na następujących imprezach targowo-wystawienniczych (dalej zwanych „targami”) o wskazanej minimalnej powierzchni wystawienniczej

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79950000
79930000
22462000
79342200
55300000
55500000
55400000
60161000
63520000
63521000
66510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00
Voornaamste plaats van uitvoering:

Geelong, Australia.

Moskwa, Rosja.

Sankt Petersburg, Rosja.

Szanghaj, Chiny.

Johannesburg, RPA.

Izrael.

Miasto Meksyk, Meksyk.

Las Vegas, USA.

Kanada.

Seattle, USA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest promocja polskiej gospodarki poprzez organizację stoisk informacyjno-promocyjnych dla polskich przedsiębiorców na imprezach targowo-wystawienniczych w ramach realizacji Branżowego Programu Promocji branży części samochodowych i lotniczych 2018-2019, obejmująca zaprojektowanie, budowę, demontaż i obsługę polskich stoisk informacyjno – promocyjnych.

2. W ramach realizacji ww. zamówienia Wykonawca zrealizuje Przygotowanie 13 stoisk informacyjno-promocyjnych na następujących imprezach targowo-wystawienniczych (dalej zwanych „targami”) o wskazanej minimalnej powierzchni wystawienniczej:

1) Avalon- Australian International Aerospace & Defence Exposition 2019, Geelong, Australia (luty/marzec 2019), 40 m2;

2) Mims Automechanika 2018 Moskwa, Rosja (27-30.08.2018), 24 m2;

3) Automechanika Sankt Petersburg 2019, Sankt Petersburg, Rosja (marzec 2019), 24 m2;

4) Automechanika Shanghai 2018, Szanghaj, Chiny, (listopad/grudzień 2018), 24 m2;

5) Automechanika South Africa 2019, Johannesburg, RPA (wrzesień 2019), 24 m2;

6) International Israel Autonomus and Unmanned Systems Conference 2018, Izrael, 24 m2;

7) INA Paace Automechanika Mexico City 2018, Miasto Meksyk, Meksyk, (11-13.07.2018), 24 m2;

8) Aapex 2018, Las Vegas, USA, (30.10-1.11.2018), 24 m2;

9) Aapex 2019, Las Vegas, USA, (listopad 2019), 24 m2;

10) Unmanned Canada 2018, Kanada, (listopad 2018), 24 m2;

11) Unmanned Canada 2019, Kanada, (listopad 2019) 24 m2;

12) Aeromart 2019, Montreal, Kanada (kwiecień 2019), 24 m2;

13) Aerospace & Defense Supplier Summit 2018, Seattle, USA (26-28.03.2018), 24 m2

3. W ramach realizacji ww. zamówienia Wykonawca zrealizuje następujące działania:

1) Budowa i organizacja stoisk informacyjno-promocyjnych na powierzchni ekspozycyjnej wskazanej i udostępnionej przez Zamawiającego;

2) Zaprojektowanie stoisk informacyjno- promocyjnych, promujących polski przemysł części samochodowych i lotniczych na wskazanych powyżej targach zagranicznych. Zamawiający będzie wymagał przedstawienia projektu każdego stoiska na 100 dni przed terminem wydarzenia celem uzyskania akceptacji projektu w Ministerstwie Rozwoju. Warunek ten nie dotyczy targów organizowanych w I kwartale 2018 r. kiedy to czas poprzedzający wydarzenie jest krótszy niż 100 dni;

3) Wykonanie zabudowy oraz zapewnienie wyposażenia powierzchni wystawienniczej (zwanej dalej „stoiskami”) na poszczególnych targach w ramach powierzchni ekspozycyjnej wskazanej w ust. 2;

4) Demontaż stoiska po zakończeniu imprezy targowej zgodnie z warunkami organizatora targów;

5) Kompleksowa obsługa stoisk w następującym zakresie:

• Zapewnienie obsługi merytorycznej eksperta branżowego na stoisku,

• Zapewnienie oprawy audiowizualnej,

• Zapewnienie serwisu kawowo – herbacianego oraz poczęstunku na stoiskach,

• Zapewnienie obsługi technicznej stoisk,

• Zapewnienie kompleksowego ubezpieczenia stoisk, w tym wyposażenia i personelu obsługującego stoiska,

• Zrealizowanie działań kreatywnych na stoisku w formie wirtualnych animacji z wykorzystaniem, użyczonych przez Zamawiającego, piramid holograficznych poprzez dostarczenie na stoisko, uruchomienie oraz serwis i obsługę piramid holograficznych przez wszystkie dni targowe. Sprzęt, wraz z instrukcją użytkowania zostanie przekazany przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Opis poglądowy piramidy holograficznej stanowi Załącznik nr 3 do SOPZ.

• Spedycję na stoiska targowe wskazanych przez Zamawiającego materiałów z Polski.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1 do IWZ.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 387 500.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Einde: 31/12/2019
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: 9. Zamówienie zrealizowane jest w ramach projektu: "promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki – Brand” POIR.03.03.02-00-0001/15
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138n ust. 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29.1.2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” z zastosowaniem przepisów Działu I Rozdziału 2a, Działu II Rozdziału 5, Działu V Rozdziału 3 oraz Działu VI ustawy PZP. 2. Zamawiający określił warunki w zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej”. Warunki te zostały opisane przez Zamawiającego w Rozdziale IX Istotnych Warunków Zamówienia 3.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy PZP. Informacje o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału – zostaną zawarte w oświadczeniu, który stanowi załącznik nr 4 do IWZ.4. Kryteria oraz sposób oceny kryteriów zostały opisane przez Zamawiającego w Rozdziale XIX IWZ.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Istotnych Warunków Zamówienia (IWZ) Wzór Umowy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
Inlichtingen over nationale procedures zijn beschikbaar op: www.uzp.gov.pl
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

Postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem przepisów Działu I Rozdziału 2a, Działu II Rozdziału 5, Działu V Rozdziału 3 oraz Działu VI ustawy PZP.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 26/01/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy usług Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia do wartości 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia.

2. Zamówienie określone w ust. 1 będzie polegało na wykonaniu podobnych usług do zamówienia podstawowego określonych w rozdziale III IWZ.

3. Sposób realizacji usług odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia w SOPZ i w Umowie.

4. Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych ustalona zostanie na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zgodnie z metodyką przyjętą podczas szacowania wartości zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem zmian cen rynkowych.

5. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy PZP może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (Efta), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

7. Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 3 usług, z których każda obejmowała łącznie wykonanie:

1) projektu stoisk targowych;

2) wykonanie elementów konstrukcji stoiska w tym ich montażu i demontażu oraz kompleksowej obsługi stoiska targowego, szczególnie w zakresie obsługi technicznej i obsługi audiowizualnej, podczas międzynarodowych imprez targowych, w tym przynajmniej dwie za granicą (w ramach usługi Wykonawca musiał zapewnić np. obsługę asystencką, obsługę hostess, obsługę cateringową);

— Każda z usług była realizowana na powierzchni co najmniej 40 m2, o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda.

8. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zamówienia osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym:

1) przynajmniej jedną osobą, która będzie zajmowała stanowisko Koordynatora Projektu – posiadającą doświadczenie w kierowaniu pracami zespołu pracowników w co najmniej 5 zamówieniach, które obejmowały zabudowę, wyposażenie i obsługę powierzchni wystawienniczej na międzynarodowych imprezach targowych, w tym przynajmniej trzech za granicą; posługującą się językiem polskim i angielskim w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację. W toku realizacji zadania, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości lub innych trudności w realizacji zadań Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmianę Koordynatora Projektu, a Wykonawca zobowiązuje się taki wniosek uwzględnić;

2) ekspertem z branży części samochodowych i lotniczych, który w ciągu ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert zdobył doświadczenie w branży części samochodowych i lotniczych, na stanowisku kierowniczym lub w charakterze konsultanta lub eksperta, w ośrodkach badawczych lub organizacjach branżowych lub stowarzyszeniach lub placówkach edukacyjnych lub jako dziennikarz w mediach branżowych i posiadającego znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację werbalną.

9.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, zgodnie z Rozdziałem 2, Dział VI ustawy Pzp. jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz IWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

11. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

13. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania.

14. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

15. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

16. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018