Usługi - 167517-2016

Wyświetl widok skrócony

14/05/2016    S93

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe

2016/S 093-167517

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Teatr Muzyczny Roma w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Nowogrodzka 49
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-695
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Teatr Muzyczny Roma w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa, sekretariat, parter, pokój nr 10
Osoba do kontaktów: Piotr Iwanowski
E-mail: piotr.iwanowski@teatrroma.pl
Tel.: +48 226287071
Faks: +48 226217233

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.teatrroma.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: samorządowa instytucja kultury
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Obsługa w zakresie reklamy zewnętrznej.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe

Kod NUTS PL127 Miasto Warszawa

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest zakup mediów w celu przeprowadzenia kampanii reklamowych dotyczących wszelkich działań Teatru Muzycznego ROMA od podpisania umowy do 31.12.2017. Kampania powinna mieć możliwie największy zasięg. Zamówienie składa się z 6 części (zadań):
Zadanie nr 1 – Reklama zewnętrzna wraz z ekranami,
Zadanie nr 2 – Reklama zewnętrzna wraz z reklamą mobilną,
Zadanie nr 3 – Reklama w przejściach podziemnych wraz z reklamą na rowerach,
Zadanie nr 4 – Reklama na instalacjach miejskich,
Zadanie nr 5 – Reklama na ekranach HD LED w kurortach górskich,
Zadanie nr 6 – Reklama na ekranach cyfrowych.
W ramach obsługi reklam, do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności:
a) przyjmowanie od Zamawiającego zleceń i materiałów,
b) przygotowywanie planu mediowego i produkcyjnego, który każdorazowo uwzględniać będzie informacje na temat stanu zrealizowania i pozostałych do wykorzystania ilości emisji reklam,
c) wykonanie druków (dotyczy zadań 1-4),
d) zapewnienie oświetlenia (w przypadku wskazanych w przedmiocie zamówienia nośników)
e) wykonywanie transportu, montażu i demontażu reklam w miejscu ekspozycji reklamy Zamawiającego,
f) nadzorowanie prawidłowej i terminowej ekspozycji reklam na nośnikach zewnętrznych,
g) przyjmowanie i rozpatrywanie wszelkich zgłaszanych przez Zamawiającego uwag, zastrzeżeń i reklamacji dotyczących wykonywanej na jego rzecz usługi,
h) informowanie Zamawiającego o wszelkich planowanych przez dostawców nośników reklamy dodatkach specjalnych, formach reklamy zewnętrznej i innych przedsięwzięciach mogących interesować Zamawiającego,
i) reprezentowanie Zamawiającego przed dostawcami nośników reklamy w zakresie reklamy obejmującej przedmiotowe zamówienie.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79341000 Usługi reklamowe, 22462000 Materiały reklamowe

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartości 209 000 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.9.2016. Zakończenie 31.12.2017

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Reklama zewnętrzna wraz z ekranami
1)Krótki opis
A) Naklejki minimum 20m² szerokości, lokalizacja Warszawa/ Metro Warszawskie przy ciągach komunikacyjnych. Koszt z drukiem. Wybór terminu przez zmawiającego. Czas trwania emisji – 1 miesiąc
Ilość emisji – 2
Ilość nośników w kampanii – 4 szt
b) Naklejki na kasownikach, lokalizacja Warszawa / Metro Warszawskie. Naklejki na bramkach do metra na najczęściej uczęszczanych przez pasażerów stacjach m.in. Centrum, Politechnika, Ratusz Arsenał, Wilanowska, Świętokrzyska. Powierzchnie górne i boczne. Koszt z drukiem. Wybór lokalizacji i terminu przez zamawiającego. Czas trwania emisji 1 miesiąc.
Ilość emisji – 2
Ilość nośników w kampanii – 111 sztuk
c) Metroboard, lokalizacja Warszawa / billboardy na stacjach metra i w przejściach. Koszt z drukiem. Wybór lokalizacji i terminu przez Zamawiającego z minimum 40 przedstawionych propozycji. Czas trwania emisji 1 miesiąc
Ilość emisji – 3
Ilość nośników w kampanii – 30 szt
d) Citylighty powierzchnia min 2m², lokalizacja Warszawa/ plakaty przy zejściach do metra i na peronach metra. Plakaty nie mogą być umieszczone obok siebie. Wybór lokalizacji i terminu emisji przez Zamawiającego z minimum 50 przedstawionych propozycji. Koszt z drukiem. Czas trwania emisji 1 miesiąc.
Ilość emisji – 3
Ilość nośników w kampanii – 40 szt
e) Ekrany Infoscreen, lokalizacja Warszawa/ Metro Warszawskie przy 4 najbardziej uczęszczanych stacjach: Swiętokrzyska, Centrum, Politechnika, Pole Mokotowskie. Emisja spotu reklamowego od 8-15 sek. Czas trwania kampanii 14 dni.
Ilość emisji: 2
Ilość nośników w kampanii: 18 sztuk /ekranów.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79341000 Usługi reklamowe, 22462000 Materiały reklamowe

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Reklama zewnętrzna wraz z reklamą mobilną
1)Krótki opis
A) Billboard reklamowy o powierzchni min 12m², minimum po 20 nośników z trzech poniższych miast – ścisłe śródmieście przy głównych traktach komunikacyjnych w następujących miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Lublin, Wrocław, Bydgoszcz, Toruń, Białystok, Trójmiasto. Wybór lokalizacji przez Zamawiającego z min. 30 przedstawionych dla każdego miasta propozycji. Koszt z drukiem. Czas trwania kampanii 1 miesiąc.
Ilość emisji – 5
Ilość nośników w kampanii: 65
b) Busbacki, reklama na tyłach autobusów miejskich, lokalizacja Warszawa. Koszt z drukiem. Czas trwania kampanii 1 miesiąc.
Ilośc emisj i – 3
Ilość nośników w kampanii – 20 sztuk
c) Citylighy określane jako wiaty przystankowe, reklamy na kioskach RUCHU wliczone w tzw. meble miejskie, lokalizacja z trzech poniższych miast – ścisłe śródmieście przy głównych traktach komunikacyjnych w następujących miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Lublin, Wrocław, Bydgoszcz, Toruń, Białystok, Trójmiasto. Wybór lokalizacji przez Zamawiającego z min. 30 przedstawionych dla każdego miasta propozycji. Koszt z drukiem. Czas trwania kampanii 1 miesiąc.
Ilość emisji – 2
Ilość nośników w kampanii – 40 sztuk
d) Premium Citylight, , lokalizacja z trzech poniższych miast – ścisłe śródmieście przy głównych traktach komunikacyjnych w następujących miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Lublin, Wrocław, Bydgoszcz, Toruń, Białystok, Trójmiasto. Wybór lokalizacji przez Zamawiającego z min. 20 przedstawionych dla każdego miasta propozycji. Koszt z drukiem. Czas trwania kampanii 1 miesiąc.
Ilość emisji – 2
Ilość nośników w kampanii – 30 sztuk.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79341000 Usługi reklamowe, 22462000 Materiały reklamowe

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Reklama w przejściach podziemnych wraz z reklamą na rowerach
1)Krótki opis
A) Backlighty w przejściu podziemnym, lokalizacja Warszawa/ lokalizacja ścisłe Śródmieście z dużym natężeniem ruchu pieszych. Powierzchnia jednego nośnika nie mniejsza niż 12m². Koszt z drukiem. Wybór lokalizacji i terminu przez Zamawiającego. Czas trwania emisji 1 miesiąc.
Ilość emisji – 2
Ilość nośników w kampanii – 5 sztuk
b) Słupy multimedialne w przejściu podziemnym, lokalizacja Warszawa, lokalizacja ścisłe Śródmieście z dużym natężeniem ruchu pieszych. Powierzchnia jednego nośnika nie mniejsza niż 12m². Koszt z drukiem. Wybór lokalizacji i terminu emisji przez zamawiającego. Czas trwania emisji 1 miesiąc.
Ilość emisji – 2
Ilość nośników w emisji – 2 sztuki
c) Reklama na rowerach miejskich, lokalizacja Białystok, Lublin, Wybór terminu emisji przez zamawiającego. Koszt z drukiem. Czas trwania emisji 1 miesiąc.
Ilość emisji – 1
Ilość nośników w emisji – 150 sztuk.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79341000 Usługi reklamowe, 22462000 Materiały reklamowe

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Reklama na instalacjach miejskich
1)Krótki opis
Ławeczki reklamowe na plażach miejskich – reklama trójstronna wraz z produkcją i ekspozycję za lokalizację, Konstrukcja: materiał: metal; ławeczka o wymiarach: 180 cm wysoka, 130 cm szerokość x 3 moduły strony połączone ze sobą wraz z siedziskiem drewnianym. Materiał – baner wraz z okuciami. Lokalizacja – najbardziej uczęszczane kurorty nadmorskie. Wybór lokalizacji przez Zamawiającego z min. 30 przedstawionych propozycji. Koszt z produkcją i ekspozycją. Czas trwania emisji 1 miesiąc.
Ilość emisji – 1
Ilość nośników w emisji – 50 sztuk.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79341000 Usługi reklamowe, 22462000 Materiały reklamowe

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Reklama na ekranach HD LED w kurortach górskich
1)Krótki opis
Ekrany HD – LED umiejscowione przy stokach narciarskich z lokalizacją 7 kurortów górskich: Białka Tatrzańska, Jaworzyna, Nosal, Polana Szymoszkowa, Witów, Zieleniec, Czarna Góra. Emisja spotu reklamowego do 15 sek. Czas trwania kampanii 1 miesiąc.
Ilość emisji: 1
Ilość nośników w kampanii: 7 sztuk ekranów.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79341000 Usługi reklamowe, 22462000 Materiały reklamowe

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Reklama na ekranach cyfrowych
1)Krótki opis
Reklama na Digitalach z ekranami min. 65' LCD w centrach handlowych, lokalizacja Trójmiasto CH Riviera; Wrocław – Aleja Bielany, Emisja spotu reklamowego do 10 sek.
Ilość emisji – 1
Ilość nośników w kampanii – 28 sztuk ekranów.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79341000 Usługi reklamowe, 22462000 Materiały reklamowe

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1) Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Zadanie nr 1: 12 000 PLN,
Zadanie nr 2: 9 000 PLN,
Zadanie nr 3: 4 000 PLN,
Zadanie nr 4: 2 000 PLN,
Zadanie nr 5: 1 000 PLN,
Zadanie nr 6: 500 PLN.
2) Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a) pieniądzu,
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).
3) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwotę wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego:
dla obrotów krajowych 27 1750 0009 0000 0000 2286 6583,
dla obrotów zagranicznych Kod SWIFT: RCBWPLPW PL 27 1750 0009 0000 0000 2286 6583.
Dowód wniesienia wadium w pieniądzu powinien zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie: „Wadium w sprawie 9/2016, zadanie nr ....”. Zamawiający wymaga załączenia do oferty kserokopii potwierdzającej wpłatę wadium w pieniądzu.
4) W przypadku wnoszenia wadium nie w pieniądzu, a w innych dopuszczalnych formach określonych w Ustawie, dokument wadium należy dołączyć do oferty w oryginale. Beneficjentem takich dokumentów musi być Teatr Muzyczny ROMA w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa.
5) Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a) oraz art. 46 ust. 5 pkt 1, 2, 3 Pzp.
6) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp.
7) Pozostałe uregulowania, a w szczególności odnośnie zwrotu wadium, ponownego wniesienia i zatrzymania wadium określa ustawa Pzp.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą nie będą prowadzone w walutach obcych.
2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone jedynie w złotych polskich (PLN).
3. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 Pzp) pod warunkiem, że oferta taka spełniać będzie poniższe wymagania.
1.1. Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy;
1.2. Oryginał pełnomocnictwa (lub poświadczona kopia) powinien zostać załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy;
b) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
1.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu każdego z Wykonawców.
2. Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. W tym celu wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną składają oświadczenie oraz dokumenty wymienione w pkt. III.2.1.II.2-5 Ogłoszenia dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
3. Warunki udziału w postępowaniu określone w sekcji pkt. III.2.1.I.3 Ogłoszenia mogą być spełnione przez Wykonawców łącznie (wspólnie).
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.
5. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 Ustawy, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie odpowiedni zapis o solidarnej odpowiedzialności zostanie wprowadzony do umowy.
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.
Ocena spełnienia wyżej określonych warunków odbędzie się wg formuły: spełnia – nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Dokumenty powinny zostać dostarczone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
Dokumenty powinny zostać dostarczone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem zgodnie z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
3. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykażą, iż:
a) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizowali lub realizują (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej trzy kontrakty obejmujące przeprowadzenie kampanii reklamy zewnętrznej (dotyczy wszystkich części zamówienia),
b) dysponują następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
— co najmniej dwoma osobami posiadającymi co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze kampanii medialnych (dotyczy wszystkich części zamówienia).
4. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków udziału w postępowaniu i w tym celu powinien przedstawić dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. III.2.1.II.1 Ogłoszenia. Ponadto Wykonawca powinien wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp – lista dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania zawarta została w pkt. III.2.1.II.2-5 Ogłoszenia.
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
6. Jeżeli Wykonawca wykazał, że polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów (zgodnie z art. 26 ust. 2 b Ustawy) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia:
1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Zamawiający żąda:
a) oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. 5 SIWZ, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy,
b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
Określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie:
Wykonawca powinien wykazać, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizował lub realizuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej trzy kontrakty obejmujące przeprowadzenie kampanii reklamy zewnętrznej (dotyczy wszystkich części zamówienia).
c) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
g) w przypadku zamówień innych niż zamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1 i art. 132 ust. 1 ustawy, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
I) pkt III.2.1.II.2.b – III.2.1.II.2.d Ogłoszenia i pkt III.2.1.II.2.f. Ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
II) pkt III.2.1.II.2.e i III.2.1.II.2.g Ogłoszenia – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy.
Dokumenty, o których mowa w pkt I tiret pierwszy i trzeci oraz pkt II, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument, o którym mowa w pkt I tiret drugi, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Dokumenty, o których mowa w pkt I tiret pierwszy i trzeci oraz pkt II, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument, o którym mowa w pkt I tiret drugi, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Przynależność do tej samej grupy kapitałowej.
Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 5, zobowiązany jest wykazać, iż nie należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331, z pózn. zm.), do której należą Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykaże, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Wykonawca wraz z Wnioskiem składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednią zdolnością ekonomiczną i finansową.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający uzna Wykonawców, którzy złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz wymagane dowody potwierdzające spełnienie warunków wykazujące, iż:
a) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizowali lub realizują (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej trzy kontrakty obejmujące przeprowadzenie kampanii reklamy zewnętrznej (dotyczy wszystkich części zamówienia),
b) dysponują następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
— co najmniej dwoma osobami posiadającymi co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze kampanii medialnych (dotyczy wszystkich części zamówienia).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 97

2. Termin realizacji. Waga 3

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
9/2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.6.2016 - 13:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 27.6.2016 - 13:15

Miejscowość:

Teatr Muzyczny ROMA w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
I. Wyrażenia i skróty użyte w ogłoszeniu o zamówieniu oznaczają:
Ogłoszenie – ogłoszenie o zamówieniu,
SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
Ustawa lub Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164),
Zamawiający – Teatr Muzyczny ROMA w Warszawie.
II. Oferty należy dostarczyć do sekretariatu Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 49, 00-695 Warszawa, parter, pokój 10,
III. Opis sposobu przygotowywania ofert:
1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu i SIWZ oraz przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. W celu ułatwienia analizy oferty zaleca się aby wszystkie kartki oferty były trwale spięte, ponumerowane, zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy). Za podpisanie uznaje się czytelny własnoręczny podpis lub podpis z pieczątką, pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.
4. Dokumenty będące oświadczeniami woli lub wiedzy które nie są składane w formie oryginału, należy potwierdzić za zgodność z oryginałem. Poświadczenia dokonuje Wykonawca lub uprawniony przedstawiciel Wykonawcy. Dokumenty takie powinny być potwierdzone na każdej stronie.
5. Wykonawca powinien dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie bądź poświadczonej przez osoby uprawnione.
6. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
6.1 Formularz ofertowy wraz z załącznikami. Wykonawcy są uprawnieni do skorzystania ze swoich formularzy o ile będą zawierały wszystkie wymagane elementy, a w szczególności oświadczenia.
6.2. Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku do SIWZ, z podaniem całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto (wraz z należnym podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia na rzecz Zamawiającego w złotych polskich. Wykonawcy są uprawnieni do skorzystania ze swoich formularzy o ile będą zawierały wszystkie wymagane elementy. Cenę należy obliczyć zgodnie ze sposobem opisanym w Ogłoszeniu.
6.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
6.4. Oryginał dokumentu wadium w przypadku wnoszenia wadium nie w pieniądzu, a w innych dopuszczalnych formach określonych w Ustawie. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się dołączenie do oferty kserokopii potwierdzającej wpłatę wadium w pieniądzu.
6.5. Oświadczenie Wykonawcy ws. terminu realizacji zamówienia od chwili zaakceptowania przez Zamawiającego propozycji nośnika oraz lokalizacji reklamy. W przypadku braku oświadczenia Wykonawcy, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w maksymalnym terminie tj. 45 dni od wyrażenia akceptacji przez Zamawiającego.
7. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę odnośnie każdej z części zamówienia. Wykonawcy są uprawnieni do złożenia oferty na jedną lub więcej części zamówienia.
8. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu np. kopercie. Zaleca się aby opakowanie było opisane według poniższego wzoru:
Sprawa nr 9/2016
Teatr Muzyczny ROMA w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa
Obsługa w zakresie reklamy zewnętrznej.
Nie otwierać przed dniem 27.6.2016 do godz. 13:15.
Opakowanie (kopertę) należy opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, by umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
10 Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 10.9. SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.
11. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. w szczególności informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
IV. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Cena będzie zawierała wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia.
3. Wykonawca może podać tylko jedną cenę (bez proponowania rozwiązań wariantowych).
4. Cena oferty powinna być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Określona w ofercie Wykonawcy cena jest ceną zawierającą wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy.
Cena ofertowa jest ceną wynikającą z mnożenia jednostek miary przez ceny jednostkowe, przy czym ceny jednostkowe są cenami ryczałtowymi. W przypadku błędu w obliczeniu ceny jako wiążące zostaną przyjęte ceny jednostkowe, od których zostanie wyprowadzony właściwy iloczyn.
V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie w języku polskim.
2. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą telefaksu (na numer wskazany poniżej). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego lub Wykonawcy przed upływem terminu.
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się i prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną.
3. Dokładny adres do korespondencji: ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa.
Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: +48 22 621 72 33.
4. Osoby upoważnione do kontaktów w sprawie zamówienia:
Sprawy merytoryczne: Sylwia Barycka, tel. +48 698 309 588 lub +48 22 628 78 44.
Sprawy formalne: Piotr Iwanowski tel. +48 22 628 70 71 wew. 136 lub +48 662 173 260.
VI. Zamawiający, zgodnie z art. 144 Ustawy, przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty w przypadku:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wejścia w życie aktów prawa lokalnego, które mają wpływ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa, w tym w szczególności zmiany wysokości wynagrodzenia,
b) zmiany stawki podatku VAT w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie zostanie odpowiednio zrewaloryzowane z uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT,
c) gdy w czasie trwania umowy nie zostanie wykorzystana cała kwota wynagrodzenia Wykonawcy, strony w drodze aneksu mogą przedłużyć termin obowiązywania umowy o okres do czasu wyczerpania wartości umowy bez zmian w cenach jednostkowych,
d) obniżenia przez Wykonawcę cen w cenniku usług świadczonych dla klientów biznesowych w zakresie obniżenia stawki według której jest świadczona usługa do stawki cennikowej,
e) zmiany świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia,
f) zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie podnosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ, dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji umowy.
g) wynagrodzenia umownego, o ile po zawarciu umowy ulegnie zmianie:
1) stawka podatku od towarów i usług,
2) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679, z 2004 r. nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. nr 157, poz. 1314),
3) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
VII. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających w wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone, jeśli w repertuarze Teatru pojawią się dodatkowe przedstawienia, a ich specyfika będzie wymagała przeprowadzenia dodatkowej kampanii reklamowej lub sprzedaż biletów osiągnie niezadowalający pułap i konieczne będzie zwiększenie frekwencji poprzez dodatkowe wypromowanie spektakli.
VIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
IX. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Termin składania ofert upływa 27.6.2016 o godz. 13:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania, w szczególności przesyłką pocztową lub kurierską.
2. Oferty należy dostarczyć do sekretariatu Zamawiającego (pok. 10, parter) i zaadresować zgodnie z powyższym wzorem. Wejście do sekretariatu znajduje się od ul. Św. Barbary 12.
Sekretariat Teatru pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.6.2016 o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa, wejście od ul. Św. Barbary 12.
4. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.
XI. Informacje dodatkowe.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.
3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych ofert.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
5. Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia o zamówieniu:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.5.2016