Services - 167855-2017

04/05/2017    S86    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Czosnów: Nadzór nad robotami budowlanymi

2017/S 086-167855

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Czosnów
ul. Gminna 6
Czosnów
05-152
Polska
Tel.: +48 227850201
E-mail: przetargi@czosnow.pl
Faks: +48 227850057
Kod NUTS: PL121

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.czosnow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://czosnow.bip.org.pl/?tree=208,Przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy Czosnów.

Numer referencyjny: BI.271.12.2017
II.1.2)Główny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na nadzorze i kontroli nad realizacją umowy o roboty budowlane zadania p.n Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Czosnów w ramach projektu ‘Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez tworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo .Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew. Zakres budowy w dwóch etapach:

Etap I do wykonania do 30.11.2017 r.:

Etap II (pozostała część zadania) do wykonania do 30.4.2018 r.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL121
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Czosnów.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamawiający powierzy Wykonawcy kontrole i nadzór nad realizacja inwestycji. Usługami jakie maja być świadczone w ramach niniejszej umowy jest prowadzenie nadzoru wraz z weryfikacją dokumentacji projektowej.

Wykonawca niniejszego zamówienia będzie odpowiedzialny za:

— pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnień, opinii, na prowadzenie budowy,

— wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacja budowy,

— nadzór nad usuwaniem wad ujawnionych w okresie rękojmi.

Przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić bieżącą analizę sytuacji związanej z realizacją budowy, identyfikować wszelkie problemy, ryzyka i zagrożenia dla pomyślnego przebiegu budowy.

Wykrycie problemów lub zagrożeń skutkować powinno podjęciem działań naprawczych w zakresie kompetencji lub sformułowaniu konkretnych zaleceń dla zamawiającego odnośnie podjęcia określonych działań.

W szczególności, gdyby postęp robót budowlanych nie byłby zadawalający do obowiązków Wykonawcy należy poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, jakie należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji. Wszelkie wnioski i rekomendacje powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do zakończenia budowy będącej przedmiotem nadzoru. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi nadzoru do czasu faktycznego zakończenia robót, a także w okresie rękojmi dla robót budowlanych wynoszącym…..lat. Czas realizacji może ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robót budowlanych oraz deklarowanego przez wykonawcę robót okresu rękojmi [ bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego].

Nadzór nad realizacją budowy będzie powierzony osobom wskazanym w ofercie wykonawcy niniejszego zamówienia, posiadającym uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2017
Koniec: 30/04/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.04.03.02-14-6162/16-00.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego prowadzenia działalności zawodowej. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenia oświadczenia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności ekonomicznej i finansowej, warunek zostanie spełniony poprzez złożenia oświadczenia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy:

a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

A) Nadzór nad realizacja budowy będzie powierzony osobom wskazanym w ofercie wykonawcy niniejszego zamówienia, posiadającym uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Inspektor nadzoru robót drogowych [koordynator]

Kwalifikacje:

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, bez ograniczeń

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonywaniu

[zakończeniu] w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie usług polegających na pełnieniu nadzoru nad realizacja co najmniej 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie ścieżek rowerowych lub dróg o nawierzchni bitumicznej długości 1 km, na stanowisku:

— kierownika budowy

lub

— kierownika robót drogowych

lub

— Inspektora nadzoru robót drogowych

Inspektor nadzoru robót sanitarnych

Kwalifikacje

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej w zakresie instalacji i sieci wod.-kan, gazowej, bez ograniczeń.

Doświadczenie zawodowe: minimum 12 miesięcy doświadczenie przy realizacji min. 1 zadania przy budowie lub przebudowie infrastruktury technicznej w zakresie robót sanitarnych, na stanowisku:

— kierownika budowy

lub

— kierownika robót sanitarnych

lub

— Inspektora nadzoru robót sanitarnych

Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych

kwalifikacje

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej, bez ograniczeń

Doświadczenie zawodowe: minimum 12 miesiące doświadczenie przy realizacji min. 1 zadania przy budowie lub przebudowie infrastruktury technicznej w zakresie robót elektrycznych na stanowisku:

— kierownika budowy

lub

— kierownika robót elektrycznych

lub

— Inspektora nadzoru robót elektrycznych

Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych

Kwalifikacje

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w zakresie instalacji telekomunikacyjnych, bez ograniczeń

Doświadczenie zawodowe: minimum 12 miesiące doświadczenie przy realizacji min. 1 zadania przy budowie lub przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej, na stanowisku:

— kierownika budowy

lub

— kierownika robót telekomunikacyjnych

lub

— Inspektora nadzoru robót telekomunikacyjnych

Inspektor nadzoru robót hydrotechnicznych

Kwalifikacje

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w zakresie inżynierii hydrotechnicznej, bez ograniczeń

Doświadczenie zawodowe: minimum 12 miesiące doświadczenie przy realizacji min. 1 zadania przy budowie lub przebudowie z zakresie inżynierii hydrotechnicznej, na stanowisku:

— kierownika budowy

lub

— kierownika robót hydrotechnicznych

lub

— Inspektora nadzoru robót hydrotechnicznych.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/06/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/08/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/06/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Urząd Gminy Czosnów, ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów, pokój nr 15 (sala konferencyjna),

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (pkt 5.4. i 5.5. SIWZ);

6.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp;

9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

10) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie otrzymania dofinansowania ze środków unijnych.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5 000 PLN.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/05/2017