Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Služby - 168297-2019

10/04/2019    S71

Slovensko-Bratislava: Stavebný dozor na stavenisku

2019/S 071-168297

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Vodohospodárska výstavba, štátny podnik
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00156752
Poštová adresa: Karloveská 2
Mesto/obec: Bratislava-Karlova Ves
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PSČ: 842 04
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Varga
E-mail: tender@p-m.sk
Telefón: +421 254653904
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.vvb.sk
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: Obstarávateľ postupujúci v zmysle § 8 ods. 5
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: elektrická energia

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt: "Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo

Referenčné číslo: PM/507/VV
II.1.2)Hlavný kód CPV
71521000 Stavebný dozor na stavenisku
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je výkon činnosti externého stavebnotechnického dozoru na stavebné práce Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 2 248 120.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71315300 Služby stavebného dozoru
71300000 Inžinierske služby
71251000 Architektonické služby a stavebný dozor
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Prevádzkové objekty SVD G-N vodného diela Gabčíkovo, Plavebné komory, SVD G-N stupeň Gabčíkovo, vonkajšia rozvodňa R110kV na stupni Gabčíkovo a vodný tok Dunaja od rkm 1879,8 do rkm 1767,8.

II.2.4)Opis obstarávania:

Je uvedený vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

CEF-Transport

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 064-142565
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 1
Názov:

Zmluva o poskytnutí služieb

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
02/04/2019
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Dopravoprojekt, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31322000
Poštová adresa: Kominárska 2,4
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PSČ: 832 03
Štát: Slovensko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: ESP Consult, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 46092404
Poštová adresa: Vicenzy 2209/8A
Mesto/obec: Šamorín
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PSČ: 931 01
Štát: Slovensko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Survey plus, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36785300
Poštová adresa: Partizánska 3263/14
Mesto/obec: Poprad
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PSČ: 058 01
Štát: Slovensko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 3 131 416.67 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 2 248 120.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
08/04/2019