Usługi - 168300-2014

Wyświetl widok skrócony

20/05/2014    S96

Polska-Białystok: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

2014/S 096-168300

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Adres pocztowy: ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
Miejscowość: Białystok
Kod pocztowy: 15-888
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Szarkowski, Monika Kropiewnicka, Urszula Wenclik
E-mail: zamowienia.publiczne@wrotapodlasia.pl
Tel.: +48 856654551
Faks: +48 856654642

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.wrotapodlasia.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie naprawy głównej z modernizacją jednego elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN57 - 1543.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonanie naprawy głównej z modernizacją jednego elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN57 - 1543 na warunkach i w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50222000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

II.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu/uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Brak ofert lub brak odpowiednich ofert w odpowiedzi na: procedura otwarta
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Zamówienie udzielone będzie dotychczasowemu wykonawcy wyłonionemu w trybie przetargu nieograniczonego, a nie przekracza ono 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie to zostanie udzielone na warunkach określonych w niniejszej SIWZ i ofercie złożonej przez wyłonionego wykonawcę.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Konsorcjum firm: Pojazdy Szynowe PESA Bygdoszcz S.A. oraz ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A.
Adres pocztowy: ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Kod pocztowy: 05-300
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.5.2014