Leveringen - 16832-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Award Aankondiging - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Letland-Riga: Aardgas

2018/S 009-016832

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
AS "Gaso"
40203108921
Vagonu iela 20
Rīga
LV-1009
Letland
Contactpersoon: Andris Lācis
Telefoon: +371 29452215
E-mail: andris.lacis@gaso.lv
NUTS-code: LV00

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gaso.lv

Adres van het kopersprofiel: http://www.gaso.lv

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dabasgāzes iepirkums dabasgāzes sadales sistēmas tehnoloģisko zudumu segšanai un sadales sistēmas operatora paša vajadzībām

Referentienummer: 1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dabasgāzes iepirkums dabasgāzes sadales sistēmas tehnoloģiskās gāzes zudumu segšanai un dabasgāzes sadales sistēmas operatora paša vajadzībām.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvijas Republika.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dabasgāzes iepirkums dabasgāzes sadales sistēmas tehnoloģiskās gāzes zudumu segšanai un dabasgāzes sadales sistēmas operatora paša vajadzībām.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende instantie niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Sarunu procedūra, nepublicējot dalībnieku uzaicinājumu, tika piemērota šādu iemeslu dēļ: 1) sadales sistēmas operatora atdalīšana no dabasgāzes tirgotāja nav brīvprātīga, bet noteikta kā pienākums likuma līmenī; 2) atklātā konkursa organizēšana nebija iespējama, kamēr Sabiedrība netika reģistrēta; 3) sadales sistēmas darbības pārtraukšana nav pieļaujama; 4) "Latvijas Gāze" jau pašlaik nodrošina dabasgāzes piegādi infrastruktūras uzturēšanai; 5) dabasgāzes tirdzniecības līgums ar "Latvijas Gāzi" tiks slēgts tikai uz laiku, kas ir nepieciešams iepirkuma (atklātā konkursa) organizēšanai.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Līgums par dabasgāzes iepirkumu sadales sistēmas tehnoloģiskās dabasgāzes zudumu segšanai un sadales sistēmas operatora pašu vajadzībām

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AS "Latvijas Gāze"
40003000642
Vagonu iela 20
Rīga
LV-1009
Letland
Telefoon: +371 67369132
E-mail: info@lg.lv
Fax: +371 67517340
NUTS-code: LV00

Internetadres: http://www.lg.lv

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Sarunu procedūras, nepublicējot dalībnieku uzaicinājumu, piemērošanas pamatojums: 1) sadales sistēmas operatora atdalīšana no dabasgāzes tirgotāja nav brīvprātīga, bet noteikta kā pienākums likuma līmenī; 2) atklātā konkursa organizēšana nebija iespējama, kamēr Sabiedrība netika reģistrēta; 3) sadales sistēmas darbības pārtraukšana nav pieļaujama; 4) "Latvijas Gāze" jau pašlaik nodrošina dabasgāzes piegādi infrastruktūras uzturēšanai; 5) dabasgāzes tirdzniecības līgums ar "Latvijas Gāzi" tiks slēgts tikai uz laiku, kas ir nepieciešams iepirkuma (atklātā konkursa) organizēšanai.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018