Supplies - 168378-2020

Submission deadline has been amended by:  201648-2020
09/04/2020    S71    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Bulgaria-Sliven: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

2020/S 071-168378

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: „MBAL „D-r Ivan Seliminski“ — Sliven“ AD
National registration number: 119502733
Postal address: bul. „Hristo Botev“ No. 1
Town: Sliven
NUTS code: BG342
Postal code: 8800
Country: Bulgaria
Contact person: Radost Simeonova; Mariana Stoykova
E-mail: mbal.sl@iradeum.com
Telephone: +359 44611778
Fax: +359 44624326

Internet address(es):

Main address: www.mbal.sliven.net

Address of the buyer profile: http://zop.mbal.sliven.net/

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://zop.mbal.sliven.net/auction/95/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: съгл. чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Периодични доставки на медицински изделия и консумативи по 36 (тридесет и шест) обособени позиции за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД

II.1.2)Main CPV code
33141000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Периодични доставки на медицински изделия и консумативи по 36 (тридесет и шест) обособени позиции за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД.

Обособените позиции включват номенклатурни единици, като се изисква комплексност на предложението по обособената позиция. Гаранцията за изпъл. на договора в размер на 3 % (три процента) от прогнозната стойност на договора без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция със срок на валидност срока на действие на договора плюс 2 (два) месеца или застраховка със срок на валидност срока на действие на договора плюс 2 (два) месеца. В случай че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването ѝ и сключването на нов договор.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 659 281.67 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Спринцовки и игли

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - LA19
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД, гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1. Спринцовка 2 мл, двусъставна, без игла бр. 500 000

2.Спринцовка 5мл, двусъставна, без игла бр. 300 00

3. Спринцовка 10 мл, двусъставна, без игла бр. 215 000

4. Спринцовка 20 мл,двусъставна, без игла бр. 220 000

5. Спринцовка 1 мл, с игла 27 G х 1/2 бр. 3 000

6. Спринцовка 1мл инсулинова бр. 2 000

7. Игли за спринцовки тип луер

18 G/ 20 G/ 22 G/ 23 G/ 18 G 1 ?; / 27 G ? бр. 800 000

8. Игли със защитен механизъм за превенция от

Убождане след употреба 20 G 21 G 22 G 18 бр. 150 000

9. Спринцовка 50 мл,катетърен тип бр. 3 000

10. Катетър бътерфлай / или еквивалентно/ 21 G 23 G 25 G бр. 1 000

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/; Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;2. предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представят мострите. Мострите да бъдат придружени с приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 75 943.33 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление без предизвестие (без дължими неустойки и обезщетения) при условията на чл. 7, ал. 3 от ПМС № 146 от 9.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Консумативи за периферно венозно катетеризиране

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - LA16
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1 Периферен венозен катетър размери

16 G;18 G;20 G;22 G;24 G бр 160 000

2 Катетър за периферно венозно канюлиране

С размери 14 G 16 G; 18 G; 20G; 22 G;24 G бр 8 000

3 Капаче за абокат бр 8 000

4 Стерилна превръзка за интравенозен катетър 6/7 см бр 6 000

5 Стерилна превръзка за интравенозен катетър 6/8 см бр 90 000

6 Трипътно кранче за абокат бр 4 000

7 Комбиниран стопер за катетри и спринцовки бр 500

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/. Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представят мострите. Мострите да бъдат придружени с приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 48 170.83 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Медицински изделия за перфузор

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - LA16
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1 СПРИНЦОВКА 50мл бр 60 000

2 СИСТЕМА за перфузия бр 25 000

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном.единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/. Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица.Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представят мострите. Мострите да бъдат придружени с приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 28 125.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Универсални системи за инфузия и трансфузия

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - LA16
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1 Система за инфузия бр 220 000

2 Система за инфузия с пластмасова игла бр 3 000

3 Система за хемотрансфузия с пластмасова игла бр 10 000

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/. Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представят мострите. Мострите да бъдат придружени с приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 43 975.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Гравитационна интервенозна система и аспиратори за многодозови флакони

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - LA16
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1 Гравитационна интравенозна

Система за инфузионни разтвори бр 200

2 Аспиратор за безопасна аспирация

От мултидозови флакони бр 7 000

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/. Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представят мострите. Мострите да бъдат придружени с приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 558.33 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Катетри и сонди

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - EA26
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1. Катетър фолей двупътен различни размери

№ 8; 10; 12; 14; 16; 18;20; 22;2 Об. на балона 5- 30 мл 1 бр 1 300

2.Катетър фолей, обем на балона 5/15 мл

Различни размери от №14;16;18;20; 22; до 24 1 бр 1 000

3.Катетър Пецеров, различни размери №14;16;18;20; 22 1 бр 100

4.Катетър фолей трипътен различни размери

№14;16;18;20; 22;24 Обем на балона 5-30 мл 1 бр 200

5.Катетър нелатон различни размери №8;10;12;14;16;18;20;22;24;26 1 бр 8 000

6.Назодуоденална сонда,различни размери №12;14;16;18;20;22;24;26 1 бр 4 200

7.Сонда за хранене за бебета № 4; № 6; №8;№10 1бр 8 000

8.Катетър абдоминален различни размери, от №18 до №30 1 бр 2 000

9.Уринаторни торби стерилни бр 6 000

10.Уринаторни торби нестерилни бр 7 000

11.КАТЕТЪР аспирационен ендотрахеален G 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22 бр 3 000

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/. Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представят мострите. Мострите да бъдат придружени с приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 13 469.17 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Защитно облекло

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - LA23
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1.Маски с връзки нетъкан текстил бр 1 000

2.Маски с ластик нетъкан текстил бр 90 000

3.Шапки еднократни, бр 38 000

4.Престилки за посетители бр 3 000

5.Престилки от полиетилен бр 3 000

6.Калцуни бр 300 000

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/. Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представят мострите. Мострите да бъдат придружени с приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 9 983.83 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Ръкавици

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1. Полиетиленови ръкавици бр. 400 000

2.Нестерилна латексова ръкавица с пудра бр 400 000

3.Нестерилни нитрилови ръкавици бр 200 000

4.Нестерилни винилови ръкавици бр 60 000

5.Стерилни латексови ръкавици без пудра 1 бр.първична опаковка-1 чифт 14 200

6.Стерилни хирургични ръкавици с пудра 1 бр.първична опаковка-1 чифт 50 000

7.Латексови стерилни ръкавици без пудра,

Усилени за ортопедия 1бр.първична опаковка-1 чифт 9 000

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/. Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представят мострите. Мострите да бъдат придружени с приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 63 443.33 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Общ консуматив

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - LA23
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1.Остриета за скалпели различни размери №10 до №24 бр 20 000

2.Дръжка за острие за скалпел бр 20

3.ЕКГ електроди за възрастни бр 17 000

4.ЕКГ електроди за монитор детски бр 200

5.ЕКГ електроди за възрастни с гел бр 500

6.Контактен гел за Ултразвукова диагностика туба 5 л бр 50

7.Контактен гел за Ултразвукова диагностика туба 1 л бр 100

8.Пъпни клампи бр 3 500

9.Ленти за родилки и бебета 1 комплект 3 000

10.Шпатули за гърло бр 10 200

11.Контейнер за микробиологично изследване-15 мл бр 2 400

12.Контейнер за секрети 50-60 мл бр 13 000

13.Педиатричен колектор за урина, за момчета и момичета, нестерилен бр 200

14.Педиатричен колектор за урина, за момчета и момичета, стерилен бр 200

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/. Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представят мострите. Мострите да бъдат придружени с приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 682.33 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Дренажи и дренажни системи

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - KA02
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1.Дренажна система "Редон" или еквивалентно размери дренаж СН 14; СН 16; СН 18 бр 400

2.Дренажна система "Редон"или еквивалентно размери СН 14; СН 16; СН 18 бр 100

3.Дренаж по КЕР или еквивалентно различни номера от № 9 до № 22 бр 30

4.Дренаж гофриран бр 230

5.Дренаж торакален СН 18; 20; 22;24;26 бр 50

6.Сет за торакален дренаж бр 250

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/. Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представят мострите. Мострите да бъдат придружени с приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 16 581.33 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Консумативи за инжектор Empowwer CTA

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - LA23
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1Спринцовки 200 мл със свързаващ елемент с ниско налягане и тръба за пълнене бр 400

2 Свързваща туба бр 200

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/. Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представят мострите. Мострите да бъдат придружени с приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 955.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Принадлежности за аспирация

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - LA28
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1 Сет за аспирация бр сет 1 000

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/. Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представят мострите. Мострите да бъдат придружени с приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 091.67 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Хирургични конци полиамидни

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - LA42
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1 Хирургични конци полиамидни 000 бр 4 000

2 Хирургични конци полиамидни 0 бр 4 000

3 Хирургични конци полиамидни 2 бр 3 000

4 Хирургични конци полиамидни 4 бр 3 000

5 Хирургични конци полиамидни 6 бр 3 000

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/. Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представят мострите. Мострите да бъдат придружени с приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 17 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Спинални и епидурални игли и сетове за регионална анестезия

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - LA01
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1.Спинална игла размер G 18 х 3 1/2, дължина 88 мм 1 бр 100

2 .Спинална игла размер G 20 х 3 1/2, дължина 88 мм 1 бр 100

3.Спинална игла с размер 22 G Х 3 1/2, дължина 88 мм бр 600

4.Спиналнаигла с размер G 25х 3 1/2, дължина 88 мм бр 600

5.Спинална игла с размер G 27 х 3 1/2, дължина 88 мм бр 50

6.Сет за епидурална анестезия с епидурална игла по

Туохи или еквивалентно 1,3 х 80 мм, G 16 х 3 1/2" бр 20

7.Сет за епидурална анестезия с епидурална игла по

Туохи или еквивалентно 1,3 х 80 мм, G 18 х 3 1/2" 1 бр 20

8.Епидурални игли размер 18 G 1 бр 10

9.Епидурални игли размер 16 G 1 бр 10

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/. Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представят мострите. Мострите да бъдат придружени с приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 037.50 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Консуматив за дихателна реанимация

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - LA23
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1.Кислородна силиконова маска за възрастни тип Ешман или еквивалентно бр 600

2.Кислородни маски за деца тип Ешман или еквивалентно бр. 200

3.Катетър назален за кислород за деца и възрастни бр 300

4.Небулайзер с аерозолна силиконова маска за деца бр 100

5.Небулайзер с аерозолна силиконова маска за възрастни бр 300

6.Ендотрахеална тръба с балон размери № 2,5;3,0; 3,5;

4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; бр 4 000

7.Трахеална тръба за орално-назално приложение с балон

Размери № 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 бр 100

8.Трахеостомни канюли от № 4, 5 до №10 бр 200

9.Водач за ендотрахеални тръба бр 50

10.Армирана тръба за ендотрахеална интубация размер от 4,5 до 8,5 бр 100

11.Удължител тип човка с ъглов конектор с дължина

13 см, към анестезиологична и дихателна апаратура бр 200

12.Удължител тип човка с ъглов конектор с дължина

20 см, към анестезиологична и дихателна апаратура бр 200

13.Удължител тип човка към анестезиологична и дихателна апаратура бр 20

14.Фиксатори за ендотрахеални тръби 54,65 см бр 1 000

15.Въздуховоди по Гьодел или еквивалентно различни размери-от 000 до №5 бр 300

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/. Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представят мострите. Мострите да бъдат придружени с приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 22 776.67 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Затворена аспирационна система

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - LA23
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1. Затворена система ендотрахеална аспирация 12, 14, 16 Fr бр. 240

2. Затворена система затрахеостомна аспирация 14 Fr бр. 200

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/. Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представят мострите. Мострите да бъдат придружени с приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 18 800.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Сетове за централна венозна катетаризация по селдингер

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - LA23
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1 Сет за централна венозна катетеризация с размери

14 G;16 G;18 G;2 0G;24 G с еднолуменен катетър бр сет 300

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/. Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представят мострите. Мострите да бъдат придружени с приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 9 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Анестезиологичен консуматив

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - LA01
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1.Силиконов гофриран шланг за апарат за ИБВ за възрастни 30 см бр. 50

2.Силиконов гофриран шланг за апарат за ИБВ за възрастни 40 см бр. 50

3.Силиконов гофриран шланг за апарат за ИБВ за възрастни 60 см бр. 50

4.Силиконов гофриран шланг за апарат за ИБВ за възрастни 90 см бр. 50

5.Силиконов гофриран шланг за апарат за ИБВ за възрастни 110 см бр. 50

6.Силиконов гофриран шланг за апарат за ИБВ за възрастни 130 см бр. 50

7.Силиконов гофриран шланг за апарат за ИБВ за възрастни 150 см бр. 50

8.Силиконов гофриран шланг за апарат за ИБВ за възрастни 180 см бр. 50

9.Респираторни тръби за деца с размери 25,45 60,85, 110,130,150,170 см бр. 10

10.Силиконов балон за обдишване стандартен 0,5 л бр. 10

11.Силиконов балон за обдишване стандартен 2,3 л бр. 20

12.Силиконов балон за обдишавне стандартен 3 л бр. 20

13.Силиконов балон за обдишване стандартен 1,5 л бр. 20

14.Лицева маска за анестезия, за еднократна употребас,

С надуваема подложка, размери 1;2;3; 4;5, 6 бр. 30

15.Антибактериален / антивирален филтър за апарат за ИБВ бр. 100

16.Комплект шлаухи за обдишване за еднократна употреба, за анестезия, състоящ

Се от два шланга по 1,5м и Y-конектор, балон 2л с шланг 0.8м, без латекс и PVC бр. 200

17.Абсорбер на въглероден диоксид, туба 5 л бр. 30

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/. Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 16 960.50 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Хирургични игли

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - LA42
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1.Игли хирургични,кожни и мускулни,1/2 кръг,обли,размери от 18 мм. - 68 мм бр. 300

2.Игли хирургични,кожни и мускулни,1/2 кръг,режещи,размери от 18 мм. - 68 мм. бр. 300

3.Игли хирургични,кожни и мускулни,3/8 кръг,обли, размери от 18 мм. до 68 мм. бр. 300

4.Игли хирургични,кожни и мускулни,3/8 кръг,режещи,размери от 18 мм. до 68 мм.бр. 300

5.Игли хирургични,кожни и мускулни,1/2 кръг,обли, размери от 26 мм. до 70 мм., бр. 300

6.Игли хирургични,кожни и мускулни,1/2 кръг,обли,размери от 45 мм. до 110 мм. бр. 300

7.Игли хирургични,кожни и мускулни,1/2 кръг,обли, размери от 18 мм. до 37 мм. бр. 300

8.Игли хирургични,кожни и мускулни,1/2 кръг,обли,размери от 38 мм. до 48 мм. бр. 300

9.Игли хирургични,чревни,3/8 кръг,обли, от 18 мм. до 70 мм. бр. 300

10.Игли хирургични,чревни,1/2 кръг,обли,от 18 мм. до 68 мм. бр. 300

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/. Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представят мострите. Мострите да бъдат придружени с приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 940.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Шевен материал за хирургия

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - LA42
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1.Дебелина на конеца 2/0; дължина на конеца приблизително 70 см;монофиламентен, плетен с покритие;виолет;вид на иглата кръгла;форма на иглата ?;размер на иглата 30, резербируем до 90 дни бр. 4 500

2.Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 75 см;вид на иглата кръгла;форма на иглата 3/8;размер на иглата 19-24, резербируем до 180 дни бр. 4 000

3.Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 70 см;монофиламентен, плетен, с покритие;вид на иглата кръгла;форма на иглата ?;размер на иглата 30, резербируем до 42 дни бр. 4 000

4.Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 75 см;монофиламентен, плетен с покритие;вид на иглата кръгла;форма на иглата ?;размер на иглата 26 бр. 3 800

5.Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла;форма на иглата 1/2;размер на иглата 30 бр. 300

6.Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 75 см;монофиламентен, плетен с покритие;вид на иглата кръгла;форма на иглата 3/8;размер на иглата 30 бр. 300

7.Дебелина на конеца 5/0; дължина на конеца приблизително 75 см;монофил;вид на иглата режеща;форма на иглата 3/8;размер на иглата 19 бр. 500

8.Дебелина на конеца 0; дължина на конеца приблизително 90 см;монофиламентен, плетен с покритие;вид на иглата кръгла;форма на иглата ?;размер на иглата HRG 48, резербируем до 180 дни бр. 400

9.Дебелина на конеца 1; дължина на конеца приблизително 90 см;вид на иглата кръгла;форма на иглата ?;размер на иглата HR 48, резербируем до 180 дни бр. 400

10.Дебелина на конеца 2; дължина на конеца приблизително 90 см;вид на иглата кръгла;форма на иглата ?;размер на иглата HRG 48 резербируем до 180 дни бр. 300

11.Синтетичен резербируем конец 2 USP 4/0 дължина на конеца приблизително 75 см;вид на иглата 1/2;кръгла; размер на иглата 16 мм; бр. 200

12. Атравматичен конец 0 с бърза резорбция ? от резорбцията е до 7 ден бр. 300

13.Атравматичен хирургичен конец USP 2; дължина на конеца приблизително 90 см;вид на иглата кръгла;форма на иглата ?;размер на иглата HRG 48 бр. 400

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/. Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху коя

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 45 529.17 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Шевен консуматив за ортопедия и травматология

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - LA29
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1.Резербируем, плетен конец,пълно разграждане;дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 75 см;вид на иглата кръгла;форма на иглата 3/8;размер на иглата 16-24, резербируем до 90 дни бр. 100

2.Дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 75 см;вид на иглата кръгла;форма на иглата ?;размер на иглата 26, резербируем до 180 дни бр. 100

3.Дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 75 см;вид на иглата обла;форма на иглата 3/8;размер на иглата 19-24, резербируем до 90 дни бр. 100

4.Нерезербируем, плетен, дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата режеща;форма на иглата 3/8 кръг;размер на иглата 16 бр. 100

5.Нерезербируем, плетен, дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла;форма на иглата 3/8 кръг;размер на иглата HR 19-24 бр. 100

6.Нерезербируем, плетен, дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата режеща;форма на иглата 3/8 кръг;размер на иглата 19-24 бр. 100

7.Нерезербируем, плетен,дебелина на конеца 5/0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла;форма на иглата 3/8 кръг;размер на иглата 19 бр. 100

8.Нерезербируем, плетен,дебелина на конеца 4/0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла;форма на иглата 3/8 кръг;размер на иглата 19-24 бр. 100

9.Нерезербируем,плетен,дебелина на конеца 4/0;дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата режеща;форма на иглата 3/8;кръгла;размер на иглата 19-24 бр. 100

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/. Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представят мострите. Мострите да бъдат придружени с приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 456.67 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Шевен консуматив за акушерство и гинекология

Lot No: 22
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - LA12
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1.Синетичен резербируем,плетен конец с покритие полигликолова киселина, поликапролактон и калциев стеарат с дебелина на конеца 2/0,75 см; вид на иглата 1/2 кръгла;размер на иглата 30 мм. Средносрочна резорбция до 90 дни бр 3 000

2.Синтетичен резербируем, плетен конец с покритие с полигликолова киселина,поликапролактон и калциев стеарат, с дебелина на конеца 1,90 см; вид на иглата 1/2 обла;размер на иглата 40 мм;средносрочна резорбция до 90 дни бр 4 000

3.Синтетичен резорбируем плетен конец с покритие с полигликолова киселина, поликапролактон и калциев стеарат дебелина на конеца 1,75 см; вид на иглата 1/2 обла;размер на иглата 48 мм;средносрочна резорбция до 90 дни;запазва повече от 65 % от първоначалната си здравина след след 14 дни. бр 4 800;

4.Дебелина на конеца 1; дължина 5 х 45;лигатура см 600

5.Синтетичен,бързо резербируем, плетен конец с покритие-полигликолова киселина, поликапролактон и калциев стеарат.Пълна резорбоция между 42-63 дни;запазва повече от 45 % от първоначалната си здравина след 7 дни при 37 С - размер на иглата 40 мм бр 600

6.Синтетичен,бързо резербируем, плетен конец с покритие-полигликолова киселина, поликапролактон и калциев стеарат.Пълна резорбоция между 42-63 дни;запазва повече от 45 % от първоначалната си здравина след 7 дни при 37 С - размер на иглата 36-37м бр 600

7.Сет за епизиотомия включващ:синтетичен, бързо резербируем, плетен конец с покритие, пълна резорбция между 40-63 дни,състав полигликолова киселина, поликапролактон и калциев стеарат, дебелина на конеца 1; 90 см; вид на иглата 1/2, кръгла; размер на иглата 40 мм- 2 бр и 1 бр с дебелина на конеца 1; 75 см;вида на иглата 1/2, кръгла; размер 30 мм

1 бр.сет 800

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/. Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;2. предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представят мострите. Мострите да бъдат придружени с приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 44 300.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Шевен консуматив за урология

Lot No: 23
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - LA48
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1.Резербируем плетен PGA, дебелина на конеца 3/0; дължина на конеца приблизително 70 см;вид на иглата кръгла;форма на иглата ?;размер на иглата 30 мм, резербируем до 90 дни бр 280

2.резербируем плетен,дебелина на конеца 0; дължина на конеца приблизително 90 см;вид на иглата кръгла;форма на иглата ?;размер на иглата 48 мм, резербируем до 90 дни бр 300

3.Нерезербируем плетен конец 2/0; режеща игла; обиколка на иглата 30 мм,

Вид на иглата 3/8;дължина на конеца 70см; бр 300

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/. Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представят мострите. Мострите да бъдат придружени с приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 714.17 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Шевен консуматив за лицевочелюстна хирургия и ушно отделение

Lot No: 24
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - LA42
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана мярка прогнозно кол. 24 м.

1.Резорбируем,плетен конец 4/0;изработен отт полигликолова киселина с покритие поликапрол и калциев стеарат, 75 см;вид на иглата 1/2;кръгла,размер на иглата приблизително 17-18 мм - бр. 800; 2.Резорбируем., плетен конец 4/0;изработен от от полигликолова киселина с покритие поликапрол и калциев стеарат, 75 см; вид на иглата 1/2;кръгла, размер на иглата приблизително 20 мм- бр. 800; 3.Резорбируем., плетен конец 4/0;изработен от от полигликолова киселина с покритие поликапрол и калциев стеарат, 75 см; вид на иглата 1/2;кръгла, размер на иглата приблизително 22 мм- бр. 800; 4.Резорбируем., плетен конец 3/0;изработен от от полигликолова киселина с покритие поликапрол и калциев стеарат, 75 см; вид на иглата 1/2;кръгла, размер на иглата приблизително 26мм- бр. 800; 5.Резорбируем., плетен конец 3/0;изработен от от полигликолова киселина с покритие поликапрол и калциев стеарат, 100 см; вид на иглата 3/8;кръгла,обратно режеща; размер на иглата приблизително 19 мм- бр. 800; 6.Резорбируем., плетен конец 3/0;изработен от от полигликолова киселина с покритие поликапрол и калциев стеарат, 75 см; вид на иглата 3/8;кръгла,обратно режеща; размер на иглата приблизително 24 -25- бр. 800; 7.Резорбируем., плетен конец 3/0;изработен от от полигликолова киселина с покритие поликапрол и калциев стеарат, приблизително 100 см; вид на иглата 1/2;кръгла, размер на иглата приблизително 17- 18 мм- бр. 800; 8.Резорбируем., плетен конец 5/0;изработен от от полигликолова киселина с покритие поликапрол и калциев стеарат, 75 см; вид на иглата 3/8;кръгла,обратно режеща; размер на иглата приблизително 15 мм- бр. 800; 9.Резорбируем., плетен конец 5/0;изработен от от полигликолова киселина с покритие поликапрол и калциев стеарат, приблизително 75 см; вид на иглата 1/2;кръгла, размер на иглата приблизително 15 мм- бр. 800; 10.Резорбируем., плетен конец 5/0;изработен от от полигликолова киселина с покритие поликапрол и калциев стеарат, 75 см; вид на иглата 3/8;кръгла,обратно режеща; размер на иглата приблизително 15 мм- бр. 800; 11.Резорбируем., плетен конец 5/0;изработен от от полигликолова киселина с покритие поликапрол и калциев стеарат, 75 см; вид на иглата 3/8;кръгла,обратно режеща; размер на иглата приблизително 18-19 мм- бр. 800; 12.Резорбируем., плетен конец 6/0;изработен от от полигликолова киселина с покритие поликапрол и калциев стеарат, приблизително 75 см; вид на иглата 1/2;кръгла, размер на иглата приблизително 12-13 мм- бр. 800.

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел,източник,процес, търг. марка,тип,произход или производство,което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти,да се чете и разбира „или еквивалент“.Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на мед. изд. и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м.Задълж. е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите мед. изд. да бъде не по-малък от 60 % от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Мед. изд. трябва да:1.Отговарят на изискванията на ЗМИ;2.Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител-Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните мед. продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/;3.Притежават Сертиф. за качество-СЕ маркировка,съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/; Да е регистриран като търг. и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изд. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Тех. специф. брой от всяка ном. единица.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 23 200.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Дренажни сетове за супрапубичен дренаж

Lot No: 25
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - KA02
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1. Сет за супрапубичен дренаж разри СН 12;14;16;18;20 100 бр 100

2. Сет за супрапубичен дренаж разри СН 12;14;16;18;20 100 бр 100

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/; Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;2. предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представят мострите. Мострите да бъдат придружени с приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 12 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Стомаколектор

Lot No: 26
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - LA42
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1.Стомаколектор Торбичка за стома със стомаадхезив диск бр 1 600

2.Адхезивна Лечебна паста бр 100

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/; Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;2. предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представят мострите. Мострите да бъдат придружени с приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 200.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Сет за плеврална пункция

Lot No: 27
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - LA28
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1. Сет за плеврална пункция бр. сет 250

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/; Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;2. предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представят мострите. Мострите да бъдат придружени с приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 937.50 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Антибактериални постелки

Lot No: 28
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - LA16
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1. Антибактериална постелка 45 х 115 бр 50

2. Антибактериална постелка 60 х 115 бр 50

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/; Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;2. предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представят мострите. Мострите да бъдат придружени с приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Сонда за Блякмор

Lot No: 29
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - CA55
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1. Сонда на Блякмор или еквивалентно - размер 18 бр 6

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/; Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;2. предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представят мострите. Мострите да бъдат придружени с приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 430.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Офталмологични консумативи

Lot No: 30
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - LA28
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1.Микрохирургичен склерален нож за пункция 1, 3 мм бр 200

2.Микрохирургичен нож за разрязване,разслояване и оформяне на

Корнеалния тунел- 2,6 мм/2,75 мм бр 200

3.Микрохирургичен нож с острие15 градуса бр 100

4.Микрохирургичен конец, монофиламент, найлон с

Игла, неабсорбируем, атравматичен 10 нули бр 60

5.Микрохирургичен конец с игла - коприна 7 нули, неабсорбируем,стерилен,атравматичен бр 60

6.Микрохирургичен конец с триъгълна игла-коприна 4 нули, неабсорбируем,стерилен,атравматичен бр 60

7.Конец -коприна 6 нули-неабсорбируем,стерилен,атравматичен с триъгълна игла бр 50

8.Вискосубстанция - кохезивна– осмоларитет;тежковиско-310-50 мOsm/kg;лековиско–315+/–35 мOsm/kg;вискозитет най-малко 25 000 mPas;-3000+/–1000 cps;ph 7,+/–0,4 бр 240

9.Вискосубстанция-дисперсивна,2%Hydroxypropyl Methylcelulose;стерилен;апирогенен;невъзпаляващ високоеластичен разтвор на силно пречистена 2 % хидроксипропил метилцелулоза съссредномолекулно тегло3 000 000 далтона, разтворена в изотоничен, физиологичен буфер. бр 240

10.Хипоалергична лепенка 3М или еквивалент /1.25 см/9.14 м /хипоалергенна;нежна;двупосочно късане;силно прилепване бр 60

11. Следоперативна очна лепенка,въздухопропусклива,абсорбираща,незалепваща,хипоалергична бр 300

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/; Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;2. предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представят мострите. Мострите да бъдат придружени с приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 38 520.75 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Консумативи за ортопедия

Lot No: 31
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - LA29
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1.Система за кожно съшиване с метални скоби бр 60

2.Сет за смяна на тазобедрена става бр. сет 150

3.Сет за смяна на колянна става бр. сет 100

4.Стерилно фолио за покриване на оперативно поле размери 40 см х 42 см бр 100

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/; Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;2. предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представят мострите. Мострите да бъдат придружени с приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 021.67 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Операционни чаршафи за еднократна употреба

Lot No: 32
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 - LA21
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1.Стерилен сет еднократен универсален бр 200

2.Стерилен еднократен операционен комплект за лапароскопски процедури бр 100

3.Стерилна престилка, с размери M, L, XL, XXL бр 150

4.Еднократни стерилни чаршафи размер 75 х 90 см бр 200

5.Еднократни стерилни чаршафи размер 90 х 100 см, бр 200

6.Еднократни стерилни размер 150 х 240 см бр 200

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/; Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;2. предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представят мострите. Мострите да бъдат придружени с приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 9 250.83 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Сет за клизма

Lot No: 33
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - LA23
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1. Сет за клизма бр. сет 7 000

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/; Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;2. предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представят мострите. Мострите да бъдат придружени с приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 13 416.67 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Регистрационна хартия

Lot No: 34
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - LA16
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1.Термохартия за видеопринтер за ехограф размери 110/20 м ролка 400

2.Термохартия за фетален монитор размери 112 мм/110 мм тефтер 110

3.Термохартия за фетален монитор размери 112 мм/90 мм тефтер 100

4.Термохартия за фетален монитор размери 130 мм/120 мм тефтер 130

5.Регистрираща хартия за ЕКГ мод. АТ - 102, SCHILLER размери 210/280/180 тефтер 100

6.Регистрираща хартия за ЕКГ CARDRDIOLINE; Размери 60 /2000 ролка 140

7.Регистрираща хартия за ЕКГ мод. CUSTOMED 22012 размери 210/150/250 тефтер 100

8.Регистрираща хартия за ЕКГ модел SCHILLER AT –2 plus; размери 210/280/215 тефтер 140

9.Регистрираща хартия хартия за ЕКГ мод. SCHILLER AT– 01; размери 80 мм x70 м тефтер 20

10.Регистрираща хартия за ЕКГ мод.Kenz cardico 302; размер 112x90 м тефтер 180

11.Регистрираща хартия за EКГ за 1 канален FUKUDA; размер 63 мм x30 м ролка 50

12.Регистрираща хартия за ЕКГ мод. EDAN-SE- 3-20; размери 80x25 ролка 140

13.Регистрираща хартия за ЕКГ CARDRDIOLINE Размери 100 /20 ролка 200

14.Регистрираща хартия за ЕКГ CARDRDIOLINE DELTA 1 plus- триканален. Размери 60 мм/30 м ролка 150

15.Регистрираща хартия за ЕКГ Siemens Sicard 460 148/100/200 тефтер 200

16.Регистрираща хартия за ЕКГ CARDRDIOLINE AR 600 VIEW 60 мм/15 м ролка 150

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/; Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;2. предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представят мострите. Мострите да бъдат придружени с приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 11 355.42 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Консумативи за стерилизация

Lot No: 35
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - LA23
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1.Гладко фолио за опаковане с ширина 5 см и дължина 200м. ролка 20; 2.Гладко фолио за опаковане с ширина 7,5 см и дължина 200м. ролка 30; 3.Гладко фолио за опаковане с ширина 10 см и дължина 200м. ролка 40

4.Гладко фолио за опаковане с ширина 12 см и дължина 200м. ролка 40

5.Гладко фолио за опаковане с ширина 15 см и дължина 200см. ролка 50

6.Гладко фолио за опаковане с ширина 20см и дължина 200см. ролка 30

7.Гладко фолио за опаковане с ширина 25см и дължина 200см. ролка 20

8.Гладко фолио за опаковане с ширина 30см и дължина 200м. ролка 10

9.Гладко фолио за опаковане с ширина 40 см и дължина 200м. ролка 4

10.Химичен индикатор за стерилизация с пара при 134 градуса, клас 4 бр. тест 40 000

11.Химичен индикатор за стерилизация с пара при 121 градуса, клас 4 бр. тест 5 000

12.Химичен индикатор за стерилизация с Формалин, клас 4 бр.тест 1000

13.Химичен индикатор за стерилизация с Етиленоксид, клас 4 бр. тест 1000

14.Индикатор за суха стерилизация при 165 градуса бр. тест 10 000

15.Етикети за контейнери с индикатор за пара, размери 67х39 мм. бр. 6 000

16.Етикети за контейнери с индикатор за пара, размери 59х40 мм. бр. 10 000

17.Тест за контрол качеството на измиване в автоматични миялно-дезинфекционни машини бр. тест 1000

18.Биологични индикатори за пара 106 1 бр.ампула 100

19.Биологични индикатори за етилен оксид 1 бр.ампула 10

20.Bowie and Dick тест или еквивалентно оп.100 листа 10

21.Тест вложки хартиени за Bowie and Dick тест или еквивалентно оп 2

22.Филтри за контейнери, кръгли, размери диам. до 190 мм. бр 100

23.Филтри за контейнери, квадратни, размери 225/225 мм бр 100

24.Филтри за контейнери, правоъгълни, размери 118 /232 мм бр 100

25.Принтерна лента, съвместима за работа с пакетажна машина HAWO 850 ролка 50

26.Хартия, съвместима с принтер за автоклав BELIMED MST 6-6-12 ролка 50

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/; Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка,Мострите да бъдат придружени с приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 16 455.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Касети за стерилизация с етилен оксид

Lot No: 36
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 - LA16
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG342
Main site or place of performance:

Склад за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)Description of the procurement:

№ наименование предпочитана прогнозно

Мярка кол. 24 мес.

1.Касети за стерилизация с етилен оксид бр 50

Навсякъде в Спецификацията, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“. Периодично повтарящи се доставки по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи. Посочените количества по отделните ном. единици са прогнозни за срок на доставка от 24 м. Задължително е условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Срок на доставка- до 72 часа от получаване на заявка от Възложителя; Срокът на годност на предлаганите медицински изделия да бъде не по-малък от 60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка; Медицински изделия трябва да: 1.Отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия;. 2. Притежават Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител - Сертификат или еквивалентни документи за съответствие с приложимата Директива 93/42 EЕС или Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ /или еквивалент/; 3.Притежават Сертификат за качество - СЕ маркировка, съгласно Директива 98/79 ЕС за ин-витро диагностичните медицински продукти /или еквивалент/; Участникът е необходимо да: 1.Да е регистриран като търговец и да има право да осъществява търговия на едро с мед. изделия в съответствие с изискванията на ЗМИ - разрешение за търговия на едро с мед. изделия, издадено от ИАЛ. 2. Представи каталози, брошури, или еквивалентно.3. Мостри - по посочения в Техническата спецификация брой от всяка ном. единица. Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:1.наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;2. предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представят мострите. Мострите да бъдат придружени с приемо-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на ОП със същия предмет, договорът запазва действието си при същите условия до прикл. и и скл. на нов договор. Възложителят може да прекрати предсрочно скл. договор с писмено уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/ при условията на чл. 7. ал.З от ПМС № 146 от 09.06.2015 г.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Участниците трябва да са регистрирани като търговци и да имат право да осъществяват търговия на едро с медицински изделия в съответствие с изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) — разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ, или друг документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия. За чуждестранни лица — да са вписани в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Производителите, установени на територията на Република БЪЛГАРИЯ, могат да извършват търговски сделки с произведените от тях медицински изделия без този документ на основание чл. 77, ал. 2 от ЗМИ, като това обстоятелство се декларира в ЕЕДОП.

Деклариране:

Изискваната от възложителя информация се посочва от участника в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, А „Годност“, т. 1 с посочване на № на разрешително, обхват и срок на действие. В случай че документът е свободно достъпен и виден от публичен регистър, участникът в същото поле може да посочи и данни за съответния интернет адрес.

Доказване:

Документите, който се представят от участника, определен за изпълнител, преди да бъде сключен договор или при поискване от комисията в хода на процедурата, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП са заверени копия на документи, удостоверяващ правото на участника да извършва търговия на едро с медицински изделия, издаден съгласно ЗМИ, и/или еквивалентно.

В случай че участникът участва като обединение, изброените изисквания се прилагат за обединението като цяло. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана по БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, и/или сертификат за внедрена система за управление на качеството по БДС EN ISO 13485:2016/АС:2018 за участника (когато е производител) или еквивалент с обхват, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под „обхват, сходен с предмета на поръчката“ да се разбира търговия с медицински изделия.

Деклариране:

За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предоставят информация с посочванe на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството или еквивалент с обхват съгласно предмета на поръчката, издаден на участника от акредитиран орган и валиден към датата на подаване на документите, издаден на името на участника, в част IV „Критерии за подбор“, раздел Г от ЕЕДОП с посочване на №, обхват и орган, издал сертификата.

В случай че документът е свободно достъпен и виден от публичен регистър, участникът в същото поле може да посочи и данни за съответния интернет адрес.

2. Участниците да имат опит в доставката по предмета на поръчката, като през последните 3 години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, да има изпълнени доставки на медицински изделия или медицински консумативи, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка. Под „дейности, които са „сходни“ с предмета на обществената поръчка, да се разбира доставка на медицински изделия или медицински консумативи. Възложителят не поставя условие за обем.

Деклариране:

Обстоятелствата по се удостоверяват с представяне на информация — списък на доставките на медицински изделия, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите — таблица В „Технически и професионални способности“, част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП.

Когато участниците подават заявление за повече от една обособена позиция, с покриване на минималните изисквания за опит за една обособена позиция се счита, че изпълнението на минималните изисквания за опит е приложимо за всяка обособена позиция.

Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи/доказателства по чл. 112 от ЗОП, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.

Когато участниците подават заявление за повече от една обособена позиция и критериите за подбор са еднакви, съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 10 от ППЗОП се допуска представяне на едно заявление/ЕЕДОП в електронен формат.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Участниците трябва да притежават сертификат по БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, идентичен или сходен с предмета на поръчката, издаден на участника от акредитиран орган и валиден към датата на подаване на документите и/или сертификат за внедрена система за управление на качеството по БДС EN ISO 13485:2016/АС:2018 за участника (когато е производител) или еквивалент, с предметен обхват проектиране, разработване и производство на медицински изделия (или еквивалентно), издаден на името на участника като производител от акредитирана институция или агенция за управление на качеството.

Доказване:

Документът, който се представят от участника, определен за изпълнител, преди да бъде сключен договор или при поискване от комисията в хода на процедурата, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП е заверено копие на притежаван сертификат БДС EN ISO 9001:2015 и(или сертификат за внедрена система за управление на качеството по БДС EN ISO 13485:2016)АС:2018 или еквивалентни документи, освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП.

Участникът може да представи и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове, по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. Когато участникът е обединение, документът се представя само за участника, чрез който обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. При участие на подизпълнители доказателствата за техническите възможности се представят и за тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Когато участникът е чуждестранно лице, документът се представя и в превод, ако е на чужд език.

2. Участникът да има изпълнена през последните 3 години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, най-малко 1 доставка на медицински изделия или медицински консумативи, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка.

Доказване:

Участникът, определен за изпълнител, представя списък на доставките и доказателство за опит, преди да бъде сключен договор или при поискване от комисията в хода на процедурата на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Участникът сам избира формата на документа за доказателство за опит (договори, препоръки, референции, приемно-предавателни протоколи, отчети, доклади за приключила работа, фактури и други).

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10 от ЗОП и изискванията на възложителя. Участник, за когото са налице някое от основанията на чл. 54, ал. 1, от т. 1 до т. 7 включително, чл. 55, ал.1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, чл. 107 от ЗОП, участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ЗОП, за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, за осъждания за престъпления по чл. 194 — 208, чл. 21За—217, чл. 219 — 252, чл. 254а—260 от НК, извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ, извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ, при наличие на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ, се отстраняват от процедурата. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението и документация на обществената поръчка, както и не представи оферта, която да отговаря на техническите изисквания и спецификации на възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедура

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/05/2020
Local time: 16:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 09/11/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/05/2020
Local time: 10:00
Place:

Заседателна зала в административната сграда на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД, гр. Сливен на адрес гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1

Information about authorised persons and opening procedure:

На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в обществената поръчка, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Условията за изпълнение на поръчката, техническа спецификация и количества, указанията за подготовка на офертите, проект на договор и др. са посочени в документацията за участие, публикувана в профила на купувача.

2. Възложителят съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗОП не поставя изискване обединенията да имат правна форма, за да участват при възлагането на обществена поръчка, но поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

3. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от (три на сто) от прогнозната стойност на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена от участника в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция или застраховка със срок на валидност срока на действие на договора плюс 2 (два) месеца. Всеки участник сам избира формата, под която да представи гаранция за изпълнение. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията са уредени в проекта за договор за обществена поръчка.

2. Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията на възложителя.

3. Участниците да представят каталози, брошури, информационни листи или еквивалентно с предлаганите медицински изделия,в които да има подробна информация за тях с превод на български език, от които да са видни всички показатели и производствени характеристики, от които по безспорен начин да се докаже качеството на предлаганото изделие и съответствието му с техническите спецификации. В каталожните приложения следва да са заличени стойностите на цените в него, в противен случай участникът ще бъде отстранен.

4. Участникът да представи мостри — мостри — по посочения в техническата спецификация съответен брой от всяка номенклатурна единица от обособена позиция и в срок на годност.

Мострите да бъдат представени в отделна запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представят мострите. Мострите да бъдат придружени с приемно-предавателен протокол и обозначени по начин, от който да е видно кой е производителя и за коя номенклатурна единица се отнасят;

5. Посочените количества по отделните обособени позиции са прогнозни и не следва да се тълкуват като задължение на възложителят за минимално или максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените медицински изделия.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/04/2020