Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 168591-2022

Submission deadline has been amended by:  242078-2022
01/04/2022    S65

Rumänien-București: Netzwerke

2022/S 065-168591

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerul Justitiei
Nationale Identifikationsnummer: 4265841
Postanschrift: Strada: Apolodor, nr. 17
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050741
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Compartimentul Achizitii Publice
E-Mail: achizitiipublice@just.ro
Telefon: +40 0372041115
Fax: +40 0372041114
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.just.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100139771
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziție infrastructură hardware şi a software-lui de bază necesară pentru virtualizarea şi centralizarea aplicaţiei ECRIS 4 și implementarea Dosarului Electronic Național.

Referenznummer der Bekanntmachung: 4265841_2022_PAAPD1330678
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32400000 Netzwerke
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ministerul Justiției, în calitate de autoritate contractantă intenționează să doteze tribunalele

tribunalelor și curților de apel cu sisteme de procesare şi stocare performante, care vor găzdui o serie de aplicații specifice activității judiciare din instanțe, printre care și aplicația ECRIS 4.

Vor fi instalate tool-uri și aplicații de management pentru echipamentele IT și utilizatorii din instanțe cu ajutorul cărora se dorește eficientizarea activității angajaților precum și optimizarea resurselor (comunicații, personal IT, cheltuieli cu întreținerea sistemelor informatice).

De asemenea, se intenționează dotarea celor 237 de instanţe de judecată din România cu echipamente de comunicaţii performante (routere, switch-uri), precum și achiziţionarea bunurilor care vor face parte din infrastructura IT (procesare și stocare), a celei de comunicatii și securitate ce va fi instalată la nivelul celor două locații centrale (principală și secundară), pe care va rula “Dosarul Electronic Naţional” (una din cele 4 versiuni distribuite în prezent la nivelul celor 15 Curţi de Apel).

Cerințele tehnice detaliate se regăsesc in Sectiunea II -Caietul de sarcini, parte a documentației de atribuire care va fi publicată în SEAP.

Cantităţile totale de echipamente IT şi numărul de licenţe, precum şi locaţiile de livrare ale acestora se găsesc în Anexa 1 la Caietul de sarcini - Echipamente şi locaţii.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 121 542 124.89 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 2
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge unter Zusammenfassung der folgenden Lose oder Losgruppen zu vergeben:

Operatorii economici interesați pot depune oferta în SEAP pentru un ul sau mai multe loturi.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 2 – Echipamente de procesare și stocare

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000 Computeranlagen und Zubehör
48218000 Lizenzverwaltungssoftwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Ministerul Justitiei si sediul instantelor de judecata.

Locaţiile de livrare ale acestora se găsesc în Anexa 1 la Caietul de sarcini - Echipamente şi locaţii.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ministerul Justiției, în calitate de autoritate contractantă intenționează să doteze tribunalele

și curțile de apel cu sisteme de procesare şi stocare performante, care vor găzdui o serie de aplicații specifice activității judiciare din instanțe, printre care și aplicația ECRIS 4.

Cantitățile si echipamentele se regăsesc in Sectiunea II -Caietul de sarcini (pct. 3- Descrierea produselor solicitate), parte a documentației de atribuire care va fi publicată în SEAP.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica. Factor de evaluare: Garanția acordată produselor / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica. Factor de evaluare: Termen de livrare / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 74 402 727.02 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Executarea acordului cadru Lot 2 – Echipamente de procesare și stocare:

Acord cadru încheiat cu un singur operator economic

Frecvența și valoarea contractelor ce urmează a fi atribuite:

Caracteristicile celui mai mare contract subsecvent pentru Lotul 2 sunt următoarele:

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care va fi atribuit/ Lot 2 este de: 60.965.305,46 lei fără TVA.

Atribuirea contractelor subsecvente pentru Lotul 2 se va face ad hoc în funcție de necesitățile autorității contractante, frecventa fiind ( estimat): minim 1 contract - maxim 4 contracte subsecvente atribuite/an încheiate la un interval de minim 1 lună – maxim 6 luni.

Caracteristicile și cantitățile de produselor care vor fi achiziționate sunt detaliate la pct 3 din Caietul de sarcini.

IMPORTANT! In conformitate cu dispoziţiile art. 20, alin. 8), lit f) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Legea nr. 98/2016, cantităţile pe care autoritatea contractantă le stabileşte iniţial în documentaţia de atribuire reprezintă estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru, precum şi ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene, prin Decizia pronunțată în Cauza C 23/20 din 17 iunie 2021, a statuat că: „Articolul 49 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, punctele 7 și 8, precum și punctul 10 litera (a) din partea C din anexa V la această directivă coroborate cu articolul 33 din directiva menționată și cu principiile egalității de tratament și transparenței prevăzute la articolul 18 alineatul (1) din aceasta din urmă trebuie interpretate în sensul că anunțul de participare trebuie să indice cantitatea și/sau valoarea estimată, precum și o cantitate și/sau o valoare maximă a produselor care urmează să fie furnizate în temeiul unui acord cadru și că odată ce această limită va fi atinsă, acordul cadru respectiv își va epuiza efectele”.

În temeiul acestei Decizii vă informăm faptul că cantitățile maxime estimate la punctul 3 din Caietul de sarcini pentru acordul cadru aferent Lotului 2, nu vor putea fi depășite.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 1 – Echipamente de rețea și echipamente de securitate.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32400000 Netzwerke
32413100 Router für Netzwerke
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Ministerul Justitiei si sediile instanelor dee judecata.

Locaţiile de livrare ale acestora se găsesc în Anexa 1 la Caietul de sarcini - Echipamente şi locaţii.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ministerul Justiției, în calitate de autoritate contractantă intenționează să doteze tribunalele și curțile de apel cu sisteme de procesare şi stocare performante, care vor găzdui o serie de aplicații specifice activității judiciare din instanțe, printre care și aplicația ECRIS 4.

Cantitățile si echipamentele se regăsesc in Sectiunea II -Caietul de sarcini (pct. 3- Descrierea produselor solicitate), parte a documentației de atribuire care va fi publicată în SEAP.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică. Factor de evaluare: Garanția acordată produselor / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică. Factor de evaluare: Termen de livrare / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 47 139 397.87 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Informații privind Acordul cadru și executarea acestuia:

Acord cadru încheiat cu un singur operator economic;

Frecvența și valoarea contractelor ce urmează a fi atribuite:

Caracteristicile celui mai mare contract subsecvent pentru Lotul 1 sunt următoarele:

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care va fi atribuit în baza acordului cadru este de: 33.492.014,36 lei fără TVA.

Caracteristicile și Cantitățile de produselor care vor fi achiziționate sunt detaliate la pct 3 din Caietul de sarcini.

Atribuirea contractelor subsecvente pentru Lotul 1 se va face ad hoc în funcție de necesitățile autorității contractante, frecventa fiind ( estimat): minim 1 contract - maxim 4 contracte subsecvente atribuite/an încheiate la un interval de minim 1 lună – maxim 6 luni.

IMPORTANT! In conformitate cu dispoziţiile art. 20, alin. 8), lit f) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Legea nr. 98/2016, cantităţile pe care autoritatea contractantă le stabileşte iniţial în documentaţia de atribuire reprezintă estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru, precum şi ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene, prin Decizia pronunțată în Cauza C 23/20 din 17 iunie 2021, a statuat că: „Articolul 49 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, punctele 7 și 8, precum și punctul 10 litera (a) din partea C din anexa V la această directivă coroborate cu articolul 33 din directiva menționată și cu principiile egalității de tratament și transparenței prevăzute la articolul 18 alineatul (1) din aceasta din urmă trebuie interpretate în sensul că anunțul de participare trebuie să indice cantitatea și/sau valoarea estimată, precum și o cantitate și/sau o valoare maximă a produselor care urmează să fie furnizate în temeiul unui acord cadru și că odată ce această limită va fi atinsă, acordul cadru respectiv își va epuiza efectele”.

În temeiul acestei Decizii vă informăm faptul că cantitățile maxime estimate la punctul 3 din Caietul de sarcini pentru acordul cadru aferent Lotului 1, nu vor putea fi depășite.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

-Cerința nr. 1

Op. ec. (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) sau orice persoană care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 164, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnările penale. În vederea îndeplinirii cerințelor de mai sus se solicită neîncadrarea ofertanţilor, terţilor susţinători şi subcontractanţilor în situaţiile prevăzute la art.164 din Legea 98/2016.

-Cerința nr. 2

Op. ec. (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, terțsustinător nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 165, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale.

În vederea îndeplinirii cerințelor de mai sus se solicită neincadrarea ofertantilor, tertilor sustinatori si subcontractantilor in situatiile prevazute la art.165 din Legea 98/2016.

-Cerința nr. 3

Op. ec. (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 167 din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale. În sensul definirii conflictului de interese conform art. 59-60 din Legea nr.98/2016, persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt precizate in Formularul 1- Declarație privind conflictul de interese din Secțiunea IV- Formulare. Persoanele cu funcție de decizie în cadrul procedurii de achiziție sunt:

- George Bogdan Ilea, Secretar de Stat;

- George Cătălin Șerban, Secretar de Stat;

- Mihai Pașca, Secretar de Stat;

-Silvia Chiticaru, Director Direcția Economică;

- Ioana Șerban, Director, Direcția Economică;

- Adrian Viorel Diaconu, Director, Direcția Tehnologia Informațiilor;

- Alexandru Stan, Director, Direcția Contencios;

- Gabriela Vasilescu, șef Birou Avizare;

- Radu Genes, șef Serviciu Logistic;

- Simona Mariana Bâță, ofițer pr. I, Compartimentul Achiziții Publice;

- Gabriela Rudău, ofițer pr. I, Compartimentul Achiziții Publice;

- Marius Istrate, consilier achiziții publice, Compartimentul Achiziții Publice;

- Oana Duică, ofițer, Compartimentul Achiziții Publice;

- Gabriel Rusu, agent, Compartimentul Achiziții Publice;

- Cristi Gigel Vișan, specialist IT, Direcția Tehnologia Informației;

- Cristi Nițoiu, specialist IT, Direcția Tehnologia Informației;

- Silviu Popa, specialist IT, Curtea de Apel București;

- Adrian Grecu, specialist IT, Direcția Tehnologia Informației;

- Petru Iacob, specialist IT, Direcția Tehnologia Informației;

- Marian Boboc, specialist IT, Direcția Tehnologia Informației;

- Ionuț Stan, psajp, Direcția Tehnologia Informației;

- Daniel Ciortan, specialist IT, Direcția Tehnologia Informației;

- Mirela Mocanu, ofițer pr. I -viză CFP, Direcția Economică;

- Simona Panaitescu, ofițer pr. I -viză CFP, Direcția Economică;

- Carmen Velicu, ofiter pr I, Compartimentul Achizitii Publice

În vederea îndeplinirii cerințelor de mai sus se solicită neincadrarea ofertanților, terților susținători și subcontractanților în situațiile prevăzute la art.167 din Legea 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire a cerințelor din documentație este următoarea:

A. Modalitate de demonstrare preliminară prin DUAE

Op. ec. vor completa DUAE pentru lotul care se depune oferta în SEAP.

Formularul DUAE constă într-o declaraţie pe propria răspundere, ca dovadă preliminară care confirmă că op. ec. nu se află în situațiile prevazute la art.164, art.165 si art.167 din Legea 98/2016, îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate în documentatie.

Ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE, Formularul din documentația de atribuire postată în SEAP ( Formular 1- Declarație privind evitarea conflictului de interese) se va completa și se va încărca în SEAP de către ofertanti, terți susținători și subcontractanți (după caz) odată cu acesta.

Instrucțiunile autorității contractante privind completarea formularului DUAE se regăsesc în SECȚIUNEA II, parte a documentației de atribuire – Instrucțiuni pentru ofertanți, punctul 1 -Instrucțiuni privind DUAE.

B. Modalitate de demonstrare în etapa finală a evaluării – documente suport solicitate pentru verificarea informațiilor din DUAE (documente actualizate).

Autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc/lot1 și lot 2, după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate , prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cum ar fi:

a) Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor scadente de plată către bugetul de stat (bugetul general consolidat) care să ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentării;

b) Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligațiilor scadente de plată către bugetul local din care să rezulte lipsa datoriilor restante la momentul prezentării;

Nota :La solicitarea autoritatii contractante, operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va prezenta pentru sediul principal documente în termen de valabilitate din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1) din Legea 98/2016 ( certificatele precizate la pct. a si b).

Pentru sediile secundare/punctele de lucru pentru care există obligații de plată, în etapa prevăzuta la art 196 alin 2 din Legea 98/2016 se va prezenta o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțuiilor la bugetul general consolidat datorate.

În etapa prevăzuta la art 196 alin 2 din Legea 98/2016, operatorii ecc. nu vor fi excluși din procedura de achiziție dacă se încadrează în dispozițiile:

- art. 166 alin 2 din Legea 98/2016 potrivit căruia ’’un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat, datorate și restante este mai mic de 10.000 lei’’;

- art. 165 alin 2 din Legea 98/2016 potrivit căruia “operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi oripenalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor” și

- art. 171 alin 1 din Legea 98/2016 potrivit căruia orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 164 şi 167 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitateaprin raportare la motivele de excludere”.

Documentele justificative care atestă faptul că operatorii economici beneficiază de derogările de la articolele menționate anterior vor fi transmise autorității contractante în vedearea evaluării acestora.

c) Certificat de cazier judiciar eliberat pentru operatorul economic;

d) Certificat de cazier judiciar eliberat pentru membriii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic sau a celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv ;

e) Alte documente edificatoare, după caz.

NOTĂ: Se vor prezenta documente-justificative actualizate , pentru terții susținători/subcontractorii (dacă este cazul) ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire.

Documente edificatoare pentru persoane juridice /fizice străine.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus (certificate, caziere judiciare) sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Dacă, documentele justificative solicitate ( caziere judiciare, documente echivalente certificatelor fiscale emise în țara de rezidență, alte documente etc) vor fi traduse în limba română.

NOTĂ Operatorii economici care depun oferta pentru Lot 1 și Lot 2 vor încărca în SEAP documentele justificative pentru ambele loturi, la solicitarea comisiei de evaluare a ofertelor.

-Cerință:

Op. ec. trebuie să dovedească forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, care să confirme că ofertantul nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul acordului cadru.

În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din acord/contract pe care o vor realiza.

Modalitatea de indeplinire preliminară

Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, operatorul economic ( ofertant cu oferta individuală, ofertant asociat, subcontractan... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,2Cifra de afaceri anuala generalaCerință:Media cifrei de afaceri anuală generală minimă impusă operatorului economic (operator economic sau membrii grupului de operatori economici împreună) pe ultimele trei exerciții financiare anterioare ( 2018, 2019 și 2020) trebuie să fie de cel puţin 33.492.000,00 lei pentru Lotul 1 și 60.940.000,00 lei pentru Lotul 2.În cazul organizațiilor non-profit (ex. universități, institute de cercetare, ONG-uri etc.), prin cifră de afaceri se înțeleg veniturile totale.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Modalitatea de îndeplinire preliminară Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, operatorul economic trebuie să completeze secțiunea dedicată din DUAE cu informații despre media cifrei de afaceri anuală generală aferentă ultimelor trei exerciții financiare. Modalitate de demonstrare în etapa finală a evaluării – documente suport solicitate pentru verificarea informațiilor din DUAE După aplicarea criteriului de atribuire, ofertantul a cărei ofertă a fost clasată pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor pentru Lot 1 și /sau Lot 2, la solicitarea autorității contractante va prezenta documente justificative care să ateste îndeplinirea cerinței. Aceste documente pot fi: - situaţii financiare sau a extrase din situaţiile financiare aferente ultimilor trei ani încheiați, respectiv, 2018,2019 și 2020 ( ex: bilanț contabil,rapoarte de audit,orice alte documente edificatoare în susținerea cifrei de afaceri). Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul şi în legătură cu un anumit contract de achiziţie publică/acord-cadru, să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea economică și financiară,indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi. În cazul în care ofertantul uzează de prevederile art 182 alin 1 din Legea 98/2016, invocând, după caz, susţinerea unui terţ/terți, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător(i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător va include toate informaţiile menţionate la art 193 alin. (1) lit. a), precum şi informaţiile de la art 193 alin. (1) lit. b) din Legea 98/2016 care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi/sau profesională invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile art 182 alin. (1) şi (2) din Legea 98/2016, de către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor. În cazul în care situația operatorul economic invocă susținerea acordată de unul sau mai mulți terți pentru demonstrarea situației economică și financiară, va prezenta un angajament ferm prin care se confirmă faptul că terţul/terții va pune/vor pune la dispoziţia ofertantului/asocierii resursele invocate. Document justificativ solicitat: – Acordul de asociere încheiat între operatorul economic ofertant (angajamentul de susținere). Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. NOTĂ: Se vor prezenta documente justificative actualizate, pentru terții susținători (dacă este cazul) ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire. Instrucțiunile autorității contractante privind completarea formularului DUAE se regăsesc în SECȚIUNEA II, parte a documentației de atribuire – Instrucțiuni pentru ofertanți, punctul 1 -Instrucțiuni privind DUAE.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat-Cerință pentru Lot 1 și Lot 2Operatorul economic trebuie să fi dus la bun sfârşit în ultimii 3 ani calculați retroactiv datei publicării anunțului de participare în SEAP, contracte de produse similare, la nivelul a maximum cinci contracte de furnizare /contracte subsecvente atribuite în baza unui acord cadru/note de comandă, având o valoare cumulată de minim 33.492.000,00 lei fără TVA pentru Lot 1 și minim 60.940.000,00 lei fără TVA pentru Lot 2.În cazul în care oferta depusă a fost alta decât oferta individuală, valoarea minimă solicitată se referă numai la partea executată efectiv de către operatorul economic.Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalări ale termenului limită pentru depunerea ofertelor prevăzut în Anunțul de participare publicat initial.Lot 1 - Prin sintagma „livrări de produse similare” se înțelege: furnizarea de echipamente de comunicații (routere, swich-uri, ups-uri, etc.) și echipamente de securitate (UTM Firewall, sisteme de sanitizare, etc.). Experiența similară solicitată nu reprezintă experiență similară identică cu ceea ce urmează a se achiziționa ci se referă la categorii/tipuri de produse de complexitate comparabilă cu a celor care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, fiind utilizată o descriere generală raportată la domeniul în care se încadrează, care să garanteze că ofertantul are capacitate de a înțelege cerințele autorității contractante.Lot 2- Prin sintagma „livrări de produse similare” se înțelege: furnizarea de echipamente de procesare și stocare (servere, swich-uri, storage-san, rack-uri, hub usb, nas-uri, licențe, etc). Experiența similară solicitată nu reprezintă experiență similară identică cu ceea ce urmează a se achiziționa ci se referă la categorii/tipuri de produse de complexitate comparabilă cu a celor care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, fiind utilizată o descriere generală raportată la domeniul în care se încadrează, care să garanteze că ofertantul are capacitate de a înțelege cerințele autorității contractante.NOTĂ: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comună, atunci cerința privind experiența similara va fi îndeplinită prin cumul de către operatorii participanți. În cazul în care există unul sau mai mulți susținători, cerința privind experiența similară va fi îndeplinită prin cumul, după caz, cu cea a ofertantului.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Modalitatea de îndeplinire preliminară Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, operatorul economic trebuie să completeze secțiunea dedicată din DUAE cu informații despre livrările de produse efectuate în ultimii 3 ani calculați retroactiv datei publicării anunțului de participare în SEAP ( se va preciza numărul contractului, obiectul, valoarea acestuia, beneficiar, calitatea de ofertant individual/ asociat/subcontractant, informații despre partea executată efectiv din contractul invocat). Modalitate de demonstrare în etapa finală a evaluării – documente suport solicitate pentru verificarea informațiilor din DUAE După aplicarea criteriului de atribuire, Ofertantul a cărei ofertă a fost clasată pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor pentru Lot 1 și /sau Lot 2, la solicitarea autorității contractante demonstrează inexistența situațiilor de excludere prin prezentarea documentelor justificative actualizate indicate în DUAE de către operatorul economic la rubricile aferente. În cazul în care oferta este susţinută tehnico-profesional se va prezenta un angajament ferm prin care se confirmă faptul că terţul va pune la dispoziţia ofertantului/asocierii resursele invocate. Se solicită: - Formularul 2 – Lista principalelor livrări de produse efectuate în cel mult ultimii 3 ani până data publicării anunțului de participare în SEAP, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi ( document completat conform formularului din Secțiunea IV -Formulare). -Documente suport care probeazã îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (copie contracte/ certificate/ procese verbale de recepţie/ documente constatatoare/ recomandãri emise sau contrasemnate de beneficiari etc.) . Prin contracte de furnizare/contracte subsecvente duse la bun sfârșit se înțelege: a) produse recepționate parțial, cu condiția ca specificul contractului/ activităților ce reprezintă experiență similară să permită elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de achizitor ca rezultat independent; b) produse recepționate la finalul implementării contractului (sfârșitul implementării nu presupune expirarea perioadei de garanție a produselor livrate). În situaţia în care ofertantul a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea economică de mai puţin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informaţiilor corespunzătoare perioadei efective de activitate. Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinţei, eventuala conversie leu-altă valută se face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de Banca Naţională a României. Cursul leu/altă valută ce va fi luat în calcul este cursul BNR valabil la data la data publicării anunţului de participare în SEAP pentru prezenta procedură. Cerințe aplicabile terțului susținător Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul şi în legătură cu un anumit contract de achiziţie publică/acord-cadru, să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și /sau profesională,indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi. În cazul în care ofertantul uzează de prevederile art 182 alin 1 din Legea 98/2016, invocând, după caz, susţinerea unui terţ/terți, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător(i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător va include toate informaţiile menţionate la art 193 alin. (1) lit. a), precum şi informaţiile de la art 193 alin. (1) lit. b) din Legea 98/2016 care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează capacitatea tehnică şi/sau profesională invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile art 182 alin. (1) şi (2) din Legea 98/2016, de către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor. În cazul în care situația operatorul economic invocă susținerea acordată de unul sau mai mulți terți pentru demonstrarea situației economică și financiară, va prezenta un angajament ferm prin care se confirmă faptul că terţul/terții va pune/vor pune la dispoziţia ofertantului/asocierii resursele invocate. Document justificativ solicitat: – Acordul de asociere încheiat între operatorul economic ofertant (angajamentul de susținere). Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Cerințe aplicabile în cazul subcontractării unei părți din contract În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. -Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a), precum şi cele de la art 193 alin. (1) lit. b) din Legea 98/2016 care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. -În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016. Instrucțiunile autorității contractante privind completarea formularului DUAE se regăsesc în SECȚIUNEA II, parte a documentației de atribuire – Instrucțiuni pentru ofertanți, punctul 1 -instrucțiuni privind DUAE. Document justificativ: - Acordul de subcontractare (după caz); -Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta părți din contract ulterior semnării contractului subsecvent fără acceptul autorității contractante, către operatori economici care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din H.G. nr. 395/2016, document care va constitui anexă la contract. NOTĂ: Se vor prezenta documente justificative actualizate, pentru terții susținători/ subcontractanți (dacă este cazul) ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire. Instrucțiunile autorității contractante privind completarea formularului DUAE se regăsesc în SECȚIUNEA II, parte a documentației de atribuire – Instrucțiuni pentru ofertanți, punctul 1 -Instrucțiuni privind DUAE.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/05/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/05/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Calendarul clarificărilor:

Solicitările de clarificări se vor transmite prin intermediul portalului SEAP disponibil la adresa www.e-licitatie.ro, secțiunea “Listă clarificări, Notificări, Decizii”.

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 20 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor în SEAP.

Potrivit art. 161 din Legea nr.98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări se va publica în SEAP în a 11 zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi publicate în SEAP de autoritatea contractantă la aceeași secțiune, fără a dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările, într-o singură etapă.

Modificări ale documentației de atribuire:

Dacă este cazul, autoritatea contractantă poate modifica conținutul Documentației de Atribuire prin emiterea unui amendament la aceasta. Orice modificare se va realiza până la data limită pentru depunerea ofertelor în SEAP.

Toate amendamentele vor fi disponibile oricărui operator economic interesat prin accesarea secțiunii "Listă clarificări, notificări și decizii" din anunțul asociat acestei proceduri prin intermediul Sistemului electronic de achiziții publice, utilizând interfața: http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub.

În situația în care amendamentele emise de autoritatea contractantă presupun și modificări la nivelul Anunțului de participare, eventualele Erate vor fi disponibile oricărui operator economic interesat prin accesarea secțiunii "Listă erate" din anunțul asociat acestei proceduri.

Documentaţia de atribuire atașată anunțului de participare publicat în SEAP cuprinde:

Secțiunea I -Instrucțiuni pentru ofertanți ( DUAE solicitare inclus);

Secţiunea II - Caiet de sarcini;

Secţiunea III – Clauze contractuale;

Secţiunea IV – Formulare.

NOTĂ Operatorii economici care depun oferta pentru Lot 1 și Lot 2 vor încărca în SEAP documentele pentru fiecare lot.

Potențiali Ofertanți, rezidenți în țările Comunității Europene și țările Spațiului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene - DG Creștere economică disponibile la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do pentru a identifica și compara documentele echivalente (dacă sunt disponibile) solicitate de către Autoritatea Contractantă în documentație. Alte informaţii pot fi obţinute de la Compartimentul Achiziţii Publice din Ministerul Justiţiei, telefon/fax: +4037.204.1115/1114, e–mail: achizitiipublice@just.ro, datele de contact fiind vizibile operatorilor economici la adresa www.e-licitatie.ro.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 050741
Land: Rumänien
E-Mail: achizitiipublice@just.ro
Telefon: +40 0213104641
Fax: +40 213104642
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenul limită de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art.8 alin 1 lit a) din Legea nr. 101/2016 cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Ministerul Justitiei - Compartimentul Achizitii Publice
Postanschrift: Strada Apolodor, Nr. 17
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 050741
Land: Rumänien
E-Mail: achizitiipublice@just.ro
Telefon: +40 0372041115
Fax: +40 0372041114
Internet-Adresse: www.just.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/03/2022