Услуги - 168737-2019

10/04/2019    S71

България-София: Пощенски услуги, свързани с писма

2019/S 071-168737

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Национален регистрационен номер: 000695096
Пощенски адрес: бул. „Г. М. Димитров“ № 52 А
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1797
Държава: България
Лице за контакт: Силвия Ангелова
Електронна поща: Silvia.Angelova@damtn.government.bg
Телефон: +359 885622582
Факс: +359 29861707
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.damtn.government.bg/.
Адрес на профила на купувача: http://op.damtn.government.bg/?q=page&idd=index

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

II.1.2)Основен CPV код
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

Процедурата се провежда въз основа на сключено рамково споразумение № СПОР-26 от 4.10.2017 г. на Министерство на финансите.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 24
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 061-135344

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 11-00-31
Наименование:

Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
23/03/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Стар пост“ ООД
Национален регистрационен номер: 175157550
Пощенски адрес: „Околовръстен път“ № 106В
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1415
Държава: България
Електронна поща: info@starpost.info
Телефон: +359 28690006
Факс: +359 28690006
Интернет адрес: http://www.starpost.info/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 9 812.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Рамково споразумение № СПОР-26/4.10.2017 г. е със срок на действие 24 месеца, договор № 11-00-31/23.3.2018 г. е със срок на действие 1 година. На 22.3.2019 г. е сключено допълнително споразумение към договора за удължаване на срока на договора до сключването на нов договор със същия предмет въз основа на минипроцедура по рамково споразумение № СПОР-26/4.10.2017 г. или до изчерпване на ресурса по договор № 11-00-31/23.3.2018 г.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/04/2019

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
64112000 Пощенски услуги, свързани с писма
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Сключено е допълнително споразумение № 11-00-31-(1)/22.03.2019 г. за удължаване на срока на договора до сключването на нов договор със същия предмет въз основа на проведена минипроцедура по рамково споразумение № СПОР-26 от 4.10.2017 г. или до изчерпване на ресурса по договор № 11-00-31/23.3.2018 г., което от двете събития настъпи първо.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 24
VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 9 812.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Стар пост“ ООД
Национален регистрационен номер: 175157550
Пощенски адрес: „Околовръстен път“ № 106В
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1415
Държава: България
Електронна поща: info@starpost.info
Телефон: +359 28690006
Факс: +359 28690006
Интернет адрес: http://www.starpost.info/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Сключено е допълнително споразумение № 11-00-31-(1)/22.3.2019 г. за удължаване на срока на договора до сключването на нов договор със същия предмет въз основа на проведена минипроцедура по рамково споразумение № СПОР-26 от 4.10.2017 г. или до изчерпване на ресурса по договор № 11-00-31/23.3.2018 г., което от двете събития настъпи първо.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

В периода от стартирането и провеждането на мини-процедура за избор на изпълнител по предоставяне на куриерски услуги до сключването на нов договор със същия предмет се наложи сключването на допълнително споразумение за удължаване на срока на договор № 11-00-31/23.3.2018 г.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 9 812.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 9 812.00 BGN