Tjänster - 16884-2018

13/01/2018    S9    - - Tjänster - Meddelande om upphandling - Förhandlat förfarande 

Sverige-Norrköping: Städning

2018/S 009-016884

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Luftfartsverket
202100-0795
Hospitalsgatan 30
Norrköping
601 79
Sverige
Kontaktperson: Filip Larsson
E-post: lfv.upphandling@lfv.se
Nuts-kod: SE123

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lfv.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afrbxebxtp&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afrbxebxtp&GoTo=Tender
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Flygplatsrelaterad verksamhet

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Lokalvård för flygledningscentral ATCC Stockholm

Referensnummer: Ä-2017-006899
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90910000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Uppdraget omfattar dagligt lokalvårdsarbete vid LFV's flygledningscentral ATCC Stockholm med tillhörande kontor samt en option gällande lokalvårdsarbete i lokal som är under uppbyggnad. Den nya lokalen kommer att ligga i direkt anslutning till befintlig flygledningscentral. Tillbyggnaden kommer att driftsättas under avtalsperioden.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90911200
90919000
90919200
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Arlanda.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget omfattar dagligt lokalvårdsarbete vid LFV's flygledningscentral ATCC Stockholm med tillhörande kontor samt en option gällande lokalvårdsarbete i lokal som är under uppbyggnad. Den nya lokalen kommer att ligga i direkt anslutning till befintlig flygledningscentral. Tillbyggnaden kommer att driftsättas under avtalsperioden.

Uppdragets omfattning.

Uppdraget omfattar dagligt lokalvårdsarbete vid LFV's flygledningscentral ATCC Stockholm med tillhörande kontor samt en option gällande lokalvårdsarbete i lokal som är under uppbyggnad. Den nya lokalen kommer att ligga i direkt anslutning till befintlig flygledningscentral. Tillbyggnaden kommer att driftsättas under avtalsperioden. Befintlig byggnad omfattar totalt ca 10 700m2. Den nya byggnaden kommer att omfatta ca 2 500m2.

Lokalvårdsarbetet ska normalt utföras under dagtid mellan kl. 07.00-16.00 måndag – fredag. Visst lokalvårdsarbete ska även förekomma på lördagar.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/06/2018
Slut: 31/05/2023
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4)Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.1.6)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 31/01/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/09/2018
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Linköping
Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/01/2018