Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Radovi - 168854-2019

10/04/2019    S71

Hrvatska-Kutina: Građevinski radovi na uređaju za obradu pitke vode

2019/S 071-168854

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Moslavina d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 98526328089
Poštanska adresa: Zagrebačka 1
Mjesto: Kutina
NUTS kod: HR04E Sisačko-moslavačka županija
Poštanski broj: 44320
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Helena Haić
E-pošta: nabava@moslavina-kutina.hr
Telefon: +385 44691418
Telefaks: +385 44691414
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.moslavina-kutina.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F5-0013473
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Projektiranje, izgradnja i pokusni rad na uređaju za kondicioniranje pitke vode-Ravnik II u okviru EU Sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“

Referentni broj: 2/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45252126 Građevinski radovi na uređaju za obradu pitke vode
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je izgradnja uređaja za kondicioniranje pitke vode u svemu prema uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevine i radove po projektima Izvođača (FIDIC Žuta knjiga).

Izvođenje ovog ugovora se sastoji od:

(1) projektiranja (idejni projekt – izmjena/dopuna ako je nužno, glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt izvedenog stanja),

(2) dobivanja odobrenja i dozvola,

(3) izgradnje postrojenja, uključivo dobava i ugradnja opreme,

(4) puštanja postrojenja u pogon,

(5) obuke osoblja Naručitelja (uključujući nabavu računalne i programske opreme),

(6) dokazivanja traženih parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovršetku, uključivo provedbe tehničkog pregleda, te

(7) uklanjanja skrivenih nedostataka u razdoblju odgovornosti za nedostatke.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 27 372 376.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45252126 Građevinski radovi na uređaju za obradu pitke vode
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04E Sisačko-moslavačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvođenja radova je na postojećoj lokaciji Ravnik. Uređaj je smješten prvenstveno na k.č.br. 3904/3 k.o. Popovača, površine 7 697m2, koja je u vlasništvu komunalnoga poduzeća Moslavina d.o.o.

II.2.4)Opis nabave:

Ugovor o radovima „Projektiranje i izgradnja uređaja za kondicioniranje pitke vode Ravnik“ uključuje:

— Projektiranje, izgradnja i pokusni rad na uređaju za kondicioniranje pitke vode vodoopskrbnog sustava VS Moslavačka posavina – Ravnik II kapaciteta 120 l/s u okviru EU sufinanciranog Projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“. Ugovor obuhvaća izgradnju uređaja za kondicioniranje vode Ravnik II na lokaciji postojećeg uređaja Ravnik. Izvođenje ovog ugovora se sastoji od: (1) projektiranja (idejni projekt – izmjena/dopuna ako je nužno, glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt izvedenog stanja),

(2) dobivanja odobrenja i dozvola,

(3) izgradnje postrojenja, uključivo dobava i ugradnja opreme,

(4) puštanja postrojenja u pogon,

(5) obuke osoblja Naručitelja (uključujući nabavu računalne i programske opreme),

(6) dokazivanja traženih parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovršetku, uključivo provedbe tehničkog pregleda, te

(7) uklanjanja skrivenih nedostataka u razdoblju odgovornosti za nedostatke, u svemu prema uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevinske i inženjerske radove po projektima Izvođača (Fidic Žuta knjiga).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamčeni godišnji operativni trošak električne energije / Ponder: 20
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo ključnih stručnjaka / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 70
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 27 372 376.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz operativnog programa "Konkurentnosti kohezija" u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Zaštita okoliša i održivost resursa

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, radi provjere okolnosti navedenih u eESPD-u, osim ako već posjeduje te dokumente.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće dokumente kao dostatan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

— Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora - Sredstvo osiguranja za izvršenje Ugovora

Izvođač će Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi (a koje uključuje i postizanje funkcionalnih parametara i jamčene operativne troškove) u obliku bankarske garancije u visini od 10 % (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.

— Jamstvo za povrat avansa – Sredstvo osiguranja za povrat predujma

Ukoliko izvođač Naručitelju dostavi zahtjev za isplatu avansa, Izvođač mora Naručitelju prije plaćanja avansa dostaviti jamstvo za povrat avansa u obliku bankarske garancije u visini od 10 % (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.

— Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Izvođač će Naručitelju prije vraćanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora, a prilikom predaje Okončane situacije, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bankarske garancije u visini od 10 % (deset posto) Ugovorne cijene bez PDV-a.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Naručitelj se obvezuje dostavljene situacije ovjeriti ili osporiti, sukladno člancima 14.6 i 14.7 Općih i Posebnih uvjeta ugovora FIDIC, te iste platiti u roku od 60 dana od predaje Izvještaja i popratne dokumentacije Inženjeru (14.7(b)).

Rok, način i uvijeti plaćanja definirani su u toč.53 Knjige 1-Dokumentacije o nabavi

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Naručitelj ne zahtijeva od zajednice gospodarskih subjekata određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude. Također Naručitelj od zajednice gospodarskih subjekata neće zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Definirano u točci 52. 52. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima Knjige 1 Dokumentacije o nabavi.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 16/05/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 16/05/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Moslavina d.o.o., Zagrebačka 1, Kutina, HRVATSKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici Ponuditelja i druge osobe.

Sukladno članku 282. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi, pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici Ponuditelja.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku 10 dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: http://www.dkom.hr/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/04/2019