Werken - 16901-2022

14/01/2022    S10

Nederland-Leeuwarden: Bouwen van slibontwateringinstallatie

2022/S 010-016901

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wetterskip Fryslan
Nationaal identificatienummer: 01174741
Postadres: Fryslânplein 3
Plaats: Leeuwarden
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8914 BZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Peter Bruinsma
E-mail: pbruinsma@wetterskipfryslan.nl
Telefoon: +31 646172835
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wetterskipfryslan.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=186359
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=186359
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Waterschap

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

OW.33301/2I Nieuwbouw SOI Heerenveen (DP1)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45252140 Bouwen van slibontwateringinstallatie
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Op de rioolwaterzuivering Heerenveen wordt al het rioolzuiveringsslib van Wetterskip Fryslân ontwaterd alvorens te worden afgevoerd naar de slibeindverwerker. De huidige slibontwateringsinstallatie is aan het einde van de technische levensduur en zal volledig worden vervangen. Hiertoe zullen onder meer nieuwe slibopslagtanks en gebouwen worden gerealiseerd. In de nieuwe slibontwateringsinstallatie zal het rioolzuiveringsslib worden ontwaterd middels ontwateringscentrifuges. Deze aanbesteding betreft de volledige nieuwbouw van een slibontwateringsinstallatie te Heerenveen (inclusief sloop van de bestaande installatie),

2 / 2

m.u.v. de levering van de slibontwateringscentrifuges. Een nadere duiding van de scope is opgenomen onder II 2.4.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44611420 Slibopslagtanks
45213252 Bouwen van werkplaatsen
45232422 Slibbehandelingsinstallatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Friesland, locatie RWZI Heerenveen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het vervangen van de complete Slibontwateringsinstallatie te Heerenveen (incl. gebouwen) en de Slibopslagtanks. De huidige slibontwateringsinstallatie (SOI), o.a. bestaande uit 2 slibontwateringsgebouwen met kamerfilterpersen, de slibsilo’s, 5 slibopslagtanks (SOT’s) en de bijbehorende geurbehandelingsinstallatie, zal in zijn geheel worden gesloopt. Er wordt een nieuw slibontwateringsgebouw gerealiseerd, samen met twee slibsilo’s, 3 SOT’s en een nieuwe geurbehandelingsinstallatie. Tevens wordt een losstaand bedieningsgebouw gerealiseerd, met o.a. een werkplaats en voldoende werkplekken voor het bedienend personeel van de vernieuwde SOI. De bouw en sloop zal gefaseerd plaatsvinden, omdat de bestaande installatie in bedrijf blijft tot de nieuwe installatie gereed is.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 37
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 206-534834
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/03/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 27/06/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/03/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Leeuwarden

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland
Plaats: Leeuwarden
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2022