Diensten - 16906-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Polen-Legnica: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met spoorwegen en andere uitrusting

2018/S 009-016906

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Koleje Dolnośląskie S.A.
ul. Kolejowa 2
Legnica
59-220 Legnica
Polen
Contactpersoon: Tomasz Lewandowski
Telefoon: +48 768506511
E-mail: przetarg@kolejedolnoslaskie.eu
Fax: +48 768553302
NUTS-code: PL51

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kolejedolnoslaskie.eu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/1 i P3/2 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE.

Referentienummer: KD/ZZP/U/56/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50220000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/1 i P3/2 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania, Dokumentacją techniczną konstrukcyjną i technologiczną, Dokumentacją techniczno-ruchową.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zostały podane we Wzorze Umowy (WU – II część SIWZ) oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ – III część SIWZ), które stanowią integralną część SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/2 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE-001, 31WE-002, 31WE-003, 31WE-004, 31WE-005.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/2 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE-001, 31WE-002, 31WE-003, 31WE-004, 31WE-005.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zostały podane we Wzorze Umowy (WU – II część SIWZ) oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ – III część SIWZ), które stanowią integralną część SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/1 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE-020, 31WE-021, 31WE-022, 31WE-023, 31WE-024.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/1 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE-020, 31WE-021, 31WE-022, 31WE-023, 31WE-024.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zostały podane we Wzorze Umowy (WU – II część SIWZ) oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ – III część SIWZ), które stanowią integralną część SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 217-452213
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/2 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE-001, 31WE-002, 31WE-003, 31WE-004, 31WE-005.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/1 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE-020, 31WE-021, 31WE-022, 31WE-023, 31WE-024.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający unieważnił postępowanie zarówno w części dotyczącej Zadania 1 jak i Zadania 2 na podstawie art.93 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W określonym przez Zamawiającego terminie składania ofert do siedziby Zamawiającego zarówno w Zadaniu 1, jak i w Zadaniu 2 wpłynęła jedna oferta, tj.:

— w Zadaniu 1: oferta Wykonawcy Newag Spółka Akcyjna, ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz z ceną oferty brutto: 10 350 450,00 PLN (słownie: dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych),

— w Zadaniu 2: oferta Wykonawcy Newag Spółka Akcyjna, ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz z ceną oferty brutto: 3 400 950,00 PLN brutto (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

Cena złożonej oferty w Zadaniu 1 i w Zadaniu 2 jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych-Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018