Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 169081-2022

01/04/2022    S65

Tschechien-Prag: Druckpapier

2022/S 065-169081

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Nationale Identifikationsnummer: 00551023
Postanschrift: Na Poříčním právu 376/1
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 12800
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Veronika Piskořová
E-Mail: veronika.piskorova@mpsv.cz
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.mpsv.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dodávka kancelářského papíru pro resort MPSV II.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30197630 Druckpapier
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění centralizovaně zadávané veřejné zakázky jsou 3 typy kancelářského papíru formátu A4 (jakost A, B a C) a 1 typu kancelářského papíru formátu A3 (jakost A), a to za cenu reflektující množstevní slevy v důsledku agregace poptávky resortu.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 17 000 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30197644 Xerografisches Papier
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ0 Česko
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění veřejné zakázky je území České republiky. Konkrétní specifikace místa plnění (dodání) či míst plnění (dodání) bude uvedena vždy v konkrétní dílčí objednávce, resp. dílčí smlouvě.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadáním veřejné zakázky budou naplněny potřeby resortu spočívající v zajištění průběžné dodávky ekologicky šetrného kancelářského papíru dle aktuálních potřeb resortu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 17 000 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

projekty Evropského sociálního fondu

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Veřejná zakázka bude z převážné části financována ze státního rozpočtu.

Veřejná zakázka bude spolufinancována částečně rovněž ze strukturálních fondů EU, Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost (https://www.esfcr.cz/)

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Centrální zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ způsobem dle § 75 odst. 1 ZZVZ.

Více viz Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Kvalifikační dokumentace.

Ve smyslu § 86 odst. 2 ZZVZ není dodavatel oprávněn nahradit předložení dokladů o splnění kvalifikace čestným prohlášením.

Více viz Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Kvalifikační dokumentace.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Centrální zadavatel k prokázání kritérií technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ požaduje seznam významných dodávek realizovaných za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace kupujícího.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Dodavatel splňuje toto kritérium kvalifikace, pokud v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval alespoň 3 významné dodávky, jejichž předmětem byla dodávka kancelářského papíru v min. finančním objemu 8 mil. Kč bez DPH za 12 po sobě jdoucích měsíců pro jednoho kupujícího.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Vybraný dodavatel bude povinen na písemnou výzvu učiněnou dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ předložit doklady prokazující kvalifikaci. Vybraný dodavatel bude povinen na písemnou výzvu učiněnou dle § 122 odst. 3 písm. b) ZZVZ předložit doklady prokazující splnění technických parametrů, ekologických požadavků a požadavků na jakost vymezených v kap. 4 zadávací dokumentace, konkrétně produktové listy / datasheety jednotlivých typů kancelářského papíru, certifikáty, technickou dokumentaci či jiné průkazné písemnosti. Dodavatel bude rovněž povinen prokázat splnění požadavku na trvanlivost papíru v souladu s normou ČSN ISO 9706, a to předložením prohlášení o shodě, příp. jiným vhodným způsobem. Centrální zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po vybraném dodavateli v rámci součinnosti před uzavřením rámcové dohody předložení vzorků nabízeného kancelářského papíru.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/04/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/04/2022
Ortszeit: 10:00
Ort:

sídlo centrálního zadavatele

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

otevírání nabídek bude neveřejné

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Centrální zadavatel v souladu s § 57 odst. 2 písm. b) ZZVZ zkracuje lhůtu pro podání nabídek na 15 kalendářních dnů, a to z důvodu naléhavých okolností, které centrální zadavatel nemohl předvídat, ani je nezpůsobil a znemožňují použití lhůty dle § 57 odst. 1 ZZVZ. Důvodem naléhavé potřeby centrálního zadavatele zadat veřejnou zakázku je skutečnost, že účastník zadávacího řízení, se kterým byla dne 21. 9. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Dodávka kancelářského papíru pro resort MPSV 2021-2023“ (ev. č. VVZ: Z2021-019560) uzavřena rámcové dohoda, dne 3. 11. 2021 tuto dohodu vypověděl. Výpovědní doba uplyne dne 3. 5. 2022. V průběhu výpovědní doby centrální zadavatel vyhlásil veřejnou zakázku opětovně pod názvem „Dodávka kancelářského papíru pro resort MPSV“ (ev. č. ve VVZ: Z2021-041927), avšak dne 22. 3. 2022 byl nucen dané zadávací řízení zrušit, jelikož jediný účastník zadávacího řízení před podpisem smlouvy ze zadávacího řízení odstoupil.

Centrální zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje plnění veřejné zakázky upravit či doplnit seznam objednávkových míst uvedený v příloze č. 3 rámcové dohody - Seznam objednávkových míst a/nebo seznam míst plnění uvedený v příloze č. 4 rámcové dohody - Seznam míst plnění a rovněž upravit či doplnit osoby oprávněné pro jednotlivá objednávková a/nebo dodací místa, a to za cenových a smluvních podmínek uvedených ve vzoru návrhu rámcové dohody.

Centrální zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo v průběhu plnění veřejné zakázky sjednat s vybraným dodavatelem (prodávajícím) dodávku jiné značky kancelářského papíru, než dodavatel uvedl ve své nabídce, resp. v příloze závazného vzoru rámcové dohody č. 1 - Specifikace Zboží, a to pro případ, že dodavatel (prodávající) prokáže, že konkrétní typ kancelářského papíru přestane být za dobu trvání smluvního vztahu na trhu dostupný nebo přestane být zcela vyráběn a/nebo pro případ, že za totožnou cenu bude sjednána dodávka kvalitnějšího kancelářského papíru.

Centrální zadavatel si dále v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky, a to v případě, kdy uzavřená rámcové dohoda s vybraným dodavatelem bude ukončena z důvodů vymezených v závazném vzoru návrhu rámcové dohody.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/03/2022