С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Услуги - 169124-2023

21/03/2023    S57

Пopтyгaлия-Лисабон: Поръчки за услуги за плавателни съдове в готовност за възстановяване след нефтен разлив — Балтийско море (обособена позиция 1) и Канарските острови и Мадейра (обособена позиция 2)

2023/S 057-169124

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция по морска безопасност (EАМБ)
Пощенски адрес: Praça Europa 4
Град: Lisbon
код NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Пощенски код: 1249-206
Държава: Португалия
Електронна поща: CPNEG22023@emsa.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.emsa.europa.eu/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=13713
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=13713
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Поръчки за услуги за плавателни съдове в готовност за възстановяване след нефтен разлив — Балтийско море (обособена позиция 1) и Канарските острови и Мадейра (обособена позиция 2)

Референтен номер: EMSA/CPNEG/2/2023
II.1.2)Основен CPV код
60651500 Услуги на спасителни кораби
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Основната цел на поръчката е да защити бреговите линии на държавите — членки на ЕС.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 13 390 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Поръчка за услуги за плавателни съдове в готовност за възстановяване след нефтен разлив — Балтийско море

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34513600 Кораби за борба срещу замърсяването
60640000 Манипулиране на товари в плавателни средства
60651000 Услуги по даване под наем на плавателни съдове с екипаж
60651100 Услуги по даване под наем на морски плавателни съдове с екипаж
60651300 Услуги на кораби, свързани с почистване на замърсени води
60651500 Услуги на спасителни кораби
90733000 Услуги, свързани със замърсяването на водите
90741000 Услуги, свързани със замърсяването с нефт
90741300 Услуги по възстановяване при нефтен разлив
90741200 Услуги по контрол на нефтени разливи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: DE Deutschland
код NUTS: DK Danmark
код NUTS: EE Eesti
код NUTS: FI Suomi / Finland
код NUTS: LT Lietuva
код NUTS: LV Latvija
код NUTS: PL Polska
код NUTS: SE Sverige
Основно място на изпълнение:

Област на експлоатация — обхваща Балтийско море и входа на Балтийско море, ограничена до линията между Skagen (Дания) и Gothenburg (Швеция).

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Агенцията възнамерява да създаде допълнителни възможности за реагиране към тези на механизмите на държавите членки за реагиране при замърсяване в случай на голям нефтен разлив. ЕАМБ би желала да използва плавателни съдове, които са ангажирани с икономически дейности в определената зона, като сключи договори за поръчки за услуги за тяхната достъпност при (голям) инцидент за дейности по реагиране при разливи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 655 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 110
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Фазата за плавателни съдове в готовност може да се подновява веднъж за не повече от 48 месеца.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Поръчка за услуги за плавателни съдове в готовност за възстановяване след нефтен разлив — Канарските острови и Мадейра

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34513600 Кораби за борба срещу замърсяването
60640000 Манипулиране на товари в плавателни средства
60651000 Услуги по даване под наем на плавателни съдове с екипаж
60651100 Услуги по даване под наем на морски плавателни съдове с екипаж
60651300 Услуги на кораби, свързани с почистване на замърсени води
60651500 Услуги на спасителни кораби
90733000 Услуги, свързани със замърсяването на водите
90741000 Услуги, свързани със замърсяването с нефт
90741300 Услуги по възстановяване при нефтен разлив
90741200 Услуги по контрол на нефтени разливи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ES España
код NUTS: PT Portugal
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Област на експлоатация – Канарските острови и Мадейра.

Обхваща зоната с граници, определени от следните точки:

A 27o30’N 18o30’W

B 27o30’N 14o30’W

C 29o30’N 12o30’W

D 33o15’N 12o30’W

E 33o15’N 18o30’W

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 735 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 110
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Фазата за плавателни съдове в готовност може да се подновява веднъж за не повече от 48 месеца.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Състезателна процедура с договаряне
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.5)Информация относно договаряне
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/04/2023
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
Дата: 21/06/2023
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 31/03/2024

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се използва електронно фактуриране
VI.3)Допълнителна информация:

В случай на липса или прекъсвания при функционирането на електронните средства за комуникация, посочени в раздел I.3), през последните 5 календарни дни преди крайния срок за получаване, посочен в раздел IV.2.2), възлагащият орган си запазва правото да удължи този срок и да публикува удължаването на интернет адреса, посочен в раздел I.3), без предварително публикуване на поправка за това обявление. Икономическите оператори, заинтересовани от тази обществена поръчка, са поканени да се абонират за поканата за участие в търг на адреса в раздел I.3), за да бъдат уведомени, когато се публикува нова информация или документи.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GC.Registry@curia.europa.eu
Факс: +352 433031
Интернет адрес: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Общ съд
Град: Luxembourg
Държава: Люксембург
Интернет адрес: www.curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/03/2023