Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Roba - 169172-2014

Prikaži smanjeni prikaz

21/05/2014    S97

Hrvatska-Varaždin: Usluge financijskog leasinga

2014/S 097-169172

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Čistoća d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 02371889218
Poštanska adresa: Ognjena Price 13
Mjesto: Varaždin
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Jelaković & partneri, odvjetničko društvo, j.t.d.
Na pažnju (osoba za kontakt): Senka Žitnjak, Franjo Rajner
E-pošta: senka.zitnjak@jelakovic.comfrajner0@gmail.com
Telefon: +385 42212996
Telefaks: +385 42660312

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0024788

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: skupljanje otpada za potrebe drugih, prijevoz otpada itd.
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: da

Službeni naziv: Općina Trnovec Bartolovečki
Nacionalni registracijski broj: 06955881275
Poštanska adresa: Bartolovečka 76
Mjesto: Trnovec Bartolovečki
Poštanski broj: 42202
Država: Hrvatska

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Nabava novih komunalnih vozila putem financijskog leasinga – nabava 2 nova komunalna vozila za sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i sekundarnih sirovina sa nadogradnjom zapremine 23 m3 i sustavom za automatsku identifikaciju spremnika pri sakupljanju otpada.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Najam s pravom kupnje
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41

NUTS kod HR014 Varaždinska županija

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Nabava novih komunalnih vozila putem financijskog leasinga
Nabava 2 nova komunalna vozila za sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i sekundarnih sirovina sa nadogradnjom zapremine 23 m3 i sustavom za automatsku identifikaciju spremnika pri sakupljanju otpada.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

66114000 Usluge financijskog leasinga

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Nabava 2 nova komunalna vozila za sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i sekundarnih sirovina sa nadogradnjom zapremine 23 m3 i sustavom za automatsku identifikaciju spremnika pri sakupljanju otpada.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 960 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 60 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
15.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu čl. 67. st. 1. t. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno čl. 95. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi i nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Traži se jamstvo u apsolutnom iznosu od 190 000 HRK. Jamstvo je potrebno dostaviti u obliku bezuvjetne bankarske garancije „na prvi poziv” i „bez prigovora”. Jamstvo za ozbiljnost ponude izdaje poslovna banka na nalog i za račun ponuditelja, a u korist korisnika jamstva Čistoća d.o.o. Jamstvo mora biti valjano najmanje do isteka roka valjanosti ponude (90 dana od dana otvaranja ponuda). Ako se ponuditelj usuglasi sa zahtjevom Naručitelja za produženje roka valjanosti ponude, jamstvo za ozbiljnost ponude mora se produžiti sukladno produženju roka valjanosti ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude se dostavlja u izvorniku u zatvorenoj plastičnoj foliji (koja se npr. na vrhu zatvori naljepnicom na kojoj je stavljen pečat ponuditelja) i čini sastavni dio ponude uvezane u cjelinu. Jamstvo ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i slično jer probušeno ili oštećeno jamstvo se ne može naplatiti te je to razlog za isključenje ponude). Plastična folija mora biti s vanjske strane označena brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Naručitelj će odbiti ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano, a sve sukladno članku 93. stavku 1. točci 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14). Naručitelj se obvezuje vratiti jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelju neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti.
Umjesto prethodno navedenog jamstva, Ponuditelj može dati jamstvo u vidu novčanog pologa u traženom iznosu od 190 000 HRK na račun Naručitelja broj HR54 2340 0091 1106 2500 7, model: HR 02, poziv na broJ: 11022014 – OIB (Ponuditelja).
U tom slučaju ponuditelj dokaz o uplati novčanog iznosa prilaže u svojoj ponudi. Dokazom o plaćanju novčanog pologa na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena smatraju se i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora – ponuditelji su obavezni dostaviti izjavu da će, ukoliko njihova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, prilikom sklapanja ugovora odnosno u najdužem roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora Naručitelju predati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza podnosi se u formi bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika i mora glasiti na društvo Čistoća d.o.o., Ognjena Price 13, Varaždin, osobni identifikacijski broj (OIB): 02371889218. Jamstvo mora biti u visini 10 % ugovorene sveukupne vrijednosti ugovora s pripadajućim PDV-om te s rokom valjanosti za 60 dana dužim od roka važenja ugovora. Naručitelj će se naplatiti iz ovog jamstva u slučaju povrede ugovornih obveza te neće preuzeti vozila ukoliko se kod preuzimanja vozila koja su predmet financijskog leasinga utvrde tehnički nedostaci ili ukoliko se utvrdi da kod vozila postoje odstupanja od ponuđenih dimenzija. Navedena Izjava mora biti popunjena, pečatom ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe (obrazac 6). Nije potrebna ovjera kod javnog bilježnika.
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – ponuditelji su obavezni dostaviti izjavu da će, prilikom sklapanja ugovora Naručitelju predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.
Jamstvo se podnosi u formi bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika i mora glasiti na društvo Čistoća d.o.o., Ognjena Price 13, Varaždin, osobni identifikacijski broj (OIB): 02371889218. Jamstvo mora biti u visini 10 % ugovorene sveukupne vrijednosti ugovora s pripadajućim PDV-om te s rokom valjanosti za 60 dana dužim od isteka najdužeg jamstvenog roka.
Navedena Izjava mora biti popunjena, pečatom ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe (obrazac 7). Nije potrebna ovjera kod javnog bilježnika.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Financijski leasing na razdoblje financiranja: 5 godina ili 60 mjeseci.
Plaćanje će se vršiti:
— 32 % učešća prije preuzimanja vozila ili najkasnije u roku od 30 dana od preuzimanja vozila,
— 68 % vrijednosti u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, računajući od dana isporuke predmeta najma, putem ispostavljenih računa ponuditelja (davatelja leasinga),
— kamatna stopa je promjenjiva i vezana je za tromjesečni Euribor,
— početak otplate: prvi mjesec nakon isporuke predmeta nabave,
— plaćanje po srednjem tečaju HNB,
— referentna točka za izračun leasing rata je vrijednost tromjesečnog Euribora na dan objave dokumentacije za nadmetanja u Elektroničkom oglasniku javne nabave,
— naručitelj daje na uvid svu, za ovakve poslove uobičajenu, aktualnu financijsku i ostalu dokumentaciju, te zadužnicu i mjenicu kao sredstava osiguranja plaćanja,
— naručitelj se obvezuje na puno kasko osiguranje (uključujući dodatak na krađu) za cijelo vrijeme trajanja ugovora te na pokrivanje troškova osiguranja i registracije
— davatelj leasinga nema pravo na obračun interkalarne kamate,
— administrativni troškovi vezani uz planiranje, izradu, odvijanje i koncept ugovora od ukupnog troška investicije, jednokratni su i plativi odmah po zaključenju ugovora – potrebno navesti iznos u tabeli (stavka 5. Tablice Izračuna ukupne vrijednosti nabave),
— račun za vozila se ispostavlja odmah po uredno izvršenoj isporuci vozila.
Sve ostalo biti će regulirano Ugovorom između Naručitelja i ponuditelja nakon odabira najpovoljnije ponude.
Ako ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za radove, robu ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj, naručitelj neposredno plaća podizvoditelju, sukladno članku 86. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).
Ponuditelj mora svom računu obvezno priložiti račune svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 3. Razlozi isključenja ponuditelja
Obvezni razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:
Javni naručitelj je obavezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
3.1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona ('Narodne novine', br. 110/1997, 27/1998, 50/2000, 129/2000, 51/2001, 111/2003, 190/2003, 105/2004, 84/2005, 71/2006, 110/2007, 152/2008, 57/2011, 77/2011 i 143/2012).
Gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.
Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Nije potrebna ovjera kod javnog bilježnika. Dovoljan je potpis osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta te ovjera pečatom. Primjerak izjave nalazi se u obrascu 5.
Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz čl. 67. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu iz članka 67. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) radi provjere okolnosti iz članka 67. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), javni naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
— dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
— jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz članka 67. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) ili
— izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz članka 67. stavak 5. točka 1. i točka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz članka 67. stavka 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).
3.2. Ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe). Za potrebe utvrđivanja traženih okolnosti gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja:
a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz čl. 67. st. 3. t. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) ili
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz članka 67. stavak 3. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) ili jednakovrijedni dokument iz članka 67. stavak 3. točka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).
3.3. Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s odjeljkom 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u priloženim dokumentima sukladno s odjeljkom 4. Zakona o javnoj nabavi naručitelj se može obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o ponuditelju.
Naručitelj će isključiti iz postupka javne nabave ponuditelja koji je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata kojima dokazuje da ne postoje razlozi isključenja odnosno da ispunjava uvjete sposobnosti izvršenja predmeta nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti iz točke 3. Dokumentacije za nadmetanje utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
4.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja, te dokumenti kojima dokazuju sposobnost:
4.1.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Upis u registar iz točke 4.1.1. ponuditelj dokazuje odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava kojim se dokazuje sposobnost ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obavezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu i poslovnu sposobnost.
4.1.2. Odobrenje za obavljanje poslova leasinga
Sukladno članku 70. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) ako gospodarski subjekt u državi njegova sjedišta mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao izvršiti određeni ugovor ili dio ugovora, ponuditelj mora dokazati posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva za sebe i/ili za podizvoditelja.
Ponuditelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mora dokazati da posjeduje važeće odobrenje za obavljanje poslova leasinga izdano od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga sukladno odredbama Zakona o financijskom leasingu (NN 141/13), a ukoliko je pružatelj usluge financijskog leasinga banka, obavezan je dostaviti važeće rješenje Hrvatske narodne banke o odobrenju za rad ili jednakovrijedan dokument države sjedišta.
Ako je ova sposobnost potrebna samo za izvršenje dijela predmeta nabave, tada tu sposobnost dokazuje onaj član zajednice ponuditelja i/ili podizvoditelj koji će izvršavati taj dio predmeta nabave.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 4.2. Ponuditelj je obvezan dostaviti slijedeće dokumente i zadovoljiti minimalne razine financijske sposobnosti:
4.2.1. Dokaz o solventnosti: dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija (BON-2 ili SOL-2) kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta. Ponuditelj ovim dokazom sposobnosti mora dokazati da mu transakcijski račun u posljednjih šest mjeseci nije bio blokiran niti jedan dan te da nema evidentiranih nepodmirenih naloga za čije izvršenje nema pokrića na računu.
Obrazloženje postavljenog uvjeta:
Procjena je naručitelja da blokada računa može ugroziti Ponuditeljevu sposobnost pravodobnog podmirivanja svih obveza koje nastaju kao rezultat poslovnih procesa, a pretpostavka su kontinuiranog izvršenja predmeta nabave u razdoblju trajanja ugovora.
Slijedom navedenog, iznimno je bitno da Ponuditelj ima stabilno financijsko poslovanje na način da ne može dovesti u pitanje izvršenje svojih ugovornih obveza. Dokaz se dostavlja u neovjerenom presliku.
Ako iz opravdanih razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koji je naručitelj tražio, može dokazati financijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom koji Naručitelj smatra prikladnim. Gospodarski subjekt može za vrijeme roka za dostavu ponuda, postaviti upit Naručitelju o prihvatljivosti dokaza sposobnosti kojeg namjerava dostaviti umjesto traženog dokaza sposobnosti.
U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice postojanje financijske sposobnosti iz točke 4.2. dokazuju zajednički.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
4.3. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost
4.3.1. popis ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
Minimalna razina sposobnosti:
Priloženim potvrdama gospodarski subjekt mora dokazati da je izvršio jedan ili više ugovora o urednoj isporuci za isti ili sličan predmet nabave čiji iznos odnosno iznosi su isti ili veći od procijenjene vrijednosti predmeta nabave ovog postupka.
Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima mora sadržavati slijedeće podatke (obrazac 11):
— naziv i sjedište ugovornih strana,
— predmet i vrijednost ugovora (sa i bez PDV-a),
— vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora,
— navod o uredno ispunjenim ugovorima.
Zahtijevanom minimalnom razinom tehničke i stručne sposobnosti naručitelj se osigurava da će ponuditelj biti tehnički i stručno sposoban isporučiti predmet nabave u sukladnosti s traženim tehničkim zahtjevima i rokovima te Ponuditelj dokazuje primjereno iskustvo, što ulijeva sigurnost da će Ponuditelj (ukoliko bude izabran) isporučiti robu kvalitetno, stručno, pravovremeno i profesionalno.
4.3.2. Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti tehničke opise odnosno katalog za ponuđena vozila te izjavu proizvođača odnosno ovlaštenog zastupnika proizvođača u Republici Hrvatskoj u kojoj garantira mogućnost isporuke svake od traženih tehničkih karakteristika (posebno za podvozje i nadogradnju novih komunalnih vozila za sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i sekundarnih sirovina i sustav za automatsku identifikaciju spremnika pri sakupljanju otpada) navedenih u Obrascu 9. pod nazivom „Specifikacija tehničkih karakteristika“ i to na hrvatskom jeziku. Ukoliko je koji od dokumenata na stranom jeziku, isti mora biti popraćen prijevodom na hrvatski jezik i preveden od strane ovlaštenog prevoditelja. U tehničkim opisima moraju biti nedvojbeno napisana sva tehnička obilježja tražena navedenom „Specifikacijom tehničkih karakteristika“ i priložene fotografije ponuđenih vozila.
4.3.3. Za nadogradnju ponuđenih, novih komunalnih vozila za sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i sekundarnih sirovina i sustava za automatsku identifikaciju spremnika pri sakupljanju otpada ponuditelj je uz ponudu obvezan dostaviti potvrdu o sukladnosti, certifikat ili svjedodžbu o sukladnosti s normama EN 1501-1 i EN ISO 12100-1&2 i Direktivom 2006/42/CE (navedeni certifikat definira skup sigurnosnih propisa zaštite na radu koji mora zadovoljiti ponuđena nadogradnja) ili jednakovrijedan dokaz.
Na zahtjev naručitelja ponuditelj je dužan dostaviti predmetnu izjavu u izvorniku ili ovjerenoj javnobilježničkoj preslici.
Valjanost certifikata i rok valjanosti certifikata naručitelj će provjeriti kod ustanova ili institucija koje su izdale predmetni certifikat ili svjedodžbu.
Ponuditelj je dužan priložiti i mjernu skicu ponuđenih vozila sa dimenzijama i masama (za podvozje i nadogradnju novih komunalnih vozila za sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i sekundarnih sirovina i sustavom za automatsku identifikaciju spremnika pri sakupljanju otpada).
4.3.4. Svaki natjecatelj ili ponuditelj mora dostaviti izjavu ili izjave proizvođača, zastupnika u Republici Hrvatskoj, uvoznika za Republiku Hrvatsku ili distributera u Republici Hrvatskoj za ponuđeno podvozje, za nadogradnju novih komunalnih vozila za sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i sekundarnih sirovina i sustava za automatsku identifikaciju spremnika pri sakupljanju otpada u kojima je navedeno da je ponuditelj ovlašten za prodaju ponuđenog podvozja, nadogradnje i sustava za automatsku identifikaciju spremnika pri sakupljanju otpada na ovom javnom nadmetanju te u kojima je naveden naziv naručitelja, naziv predmeta nabave i evidencijski broj nabave.
U izjavi ili izjavama mora biti navedeno ime i prezime odgovorne ili ovlaštene osobe proizvođača, zastupnika u Republici Hrvatskoj, uvoznika za Republiku Hrvatsku ili distributera u Republici Hrvatskoj ponuđenog proizvođača vozila te telefonski broj kako bi se mogla provjeriti istinitost iz izjave ili izjava. Izjava ili izjave moraju biti ovjerene pečatom proizvođača, zastupnika ili uvoznika te potpisane od odgovorne ili ovlaštene osobe proizvođača, zastupnika ili uvoznika. Naručitelj može u svrhu provjere istinitosti navoda iz izjava zatražiti od ponuditelja da izjavu dostavi u izvorniku ili u ovjerenoj javnobilježničkoj preslici.
4.3.5. Svaki natjecatelj ili ponuditelj mora dostaviti izjavu ili izjave proizvođača podvozja, nadogradnje za nova komunalna vozila za sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i sekundarnih sirovina i sustava za automatsku identifikaciju spremnika pri sakupljanju otpada, zastupnika u Republici Hrvatskoj, uvoznika za Republiku Hrvatsku ili distributera u Republici Hrvatskoj ponuđenog proizvođača podvozja, nadogradnje specijalnih vozila za sakupljanje komunalnog i selektiranog otpada i za sustav za automatsku identifikaciju spremnika pri sakupljanju otpada o osiguranom ovlaštenom servisu ili potvrdu o osiguranom mobilnom servisu (ili više njih) na području Republike Hrvatske. U izjavi je potrebno navesti: naziv ovlaštenog servisa, adresu i broj telefona (za svakog pojedinačno). U izjavi mora biti navedeno ime i prezime odgovorne ili ovlaštene osobe proizvođača podvozja i nadogradnje, zastupnika u Republici Hrvatskoj, uvoznika za Republiku Hrvatsku ili distributera u Republici Hrvatskoj ponuđenog proizvođača podvozja i nadogradnje te broj telefona kako bi se mogla provjeriti istinitost iz izjave. Izjava mora biti ovjerena pečatom proizvođača, zastupnika ili uvoznika te potpisana od odgovorne ili ovlaštene osobe proizvođača, generalnog zastupnika ili uvoznika. Naručitelj može u svrhu provjere istinitosti navoda iz izjava zatražiti od ponuditelja dostavu izjave ili izjava u izvorniku ili ovjerenoj javnobilježničkoj preslici.
4.3.6. Ponuditelj mora u ponudi priložiti dokaze da ponuđena nova komunalna vozila za sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i sekundarnih sirovina i sustava za automatsku identifikaciju spremnika pri sakupljanju otpada u potpunosti odgovaraju traženim tehničkim karakteristikama te je dužan u ponudi priložiti sljedeće dokumente:
— prospektnu dokumentaciju (posebno za podvozje komunalnih vozila za sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i sekundarnih sirovina i posebno za nadogradnju komunalnih vozila za sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i sekundarnih sirovina i sustava za automatsku identifikaciju spremnika pri sakupljanju otpada),
— mjernu skicu ponuđenog vozila sa dimenzijama i masama.
Predmetni dokumenti moraju biti na hrvatskom jeziku, a ukoliko je koji od dokumenata na stranom jeziku, isti mora biti popraćen prijevodom na hrvatski jezik i preveden od strane ovlaštenog prevoditelja.
Važno: Svakom natjecatelju ili ponuditelju koji ne priloži ovjerenu mjernu skicu vozila u svojoj ponudi iz koje su vidljive tražene dimenzije vozila ponuda će biti odbijena. Također, svakom natjecatelju ili ponuditelju kojem se pri preuzimanju vozila koje je predmet financijskog leasinga utvrde tehnički nedostaci ili odstupanje od ponuđenih dimenzija, vozilo se neće preuzeti i Naručitelj će se naplatiti iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
4.3.7. Sukladno članku 72. stavak 3. točka 7. Zakona o javnoj nabavi, ponuditelj je dužan dostaviti certifikat ili potvrdu ili uvjerenje ili izjavu o sukladnosti proizvođača ili jednakovrijedan dokaz za sljedeće: Certifikat za sustav za automatsku identifikaciju pri sakupljanju otpada ili jednakovrijedan dokaz: Certifikat ISO/IEC 15408:2005 proizvođača, za sustav za automatsku identifikaciju pri sakupljanju otpada, o načinu testiranja sigurnosti podataka, minimalna verzija 2.3. ili jednakovrijedan dokaz. Navedeni certifikat jamči da je softver- aplikacija za obradu podataka ispitana i da se jamči sigurnost podataka u cijelom sustavu.
Članovi zajednice ponuditelja zajednički dokazuju sposobnost iz točke 4.3 dokumentacije za nadmetanje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
JN 05/2014
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
1.7.2014 - 12:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 1.7.2014 - 12:00

Mjesto:

Varaždin, Ognjena Price 13

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Žalba se izjavljuje u roku 10 dana i to od dana:
1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji;
2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;
3. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda;
4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda;
ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove objave:
16.5.2014