Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Services - 169269-2021

Submission deadline has been amended by:  290279-2021
02/04/2021    S65

Pologne-Varsovie: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

2021/S 065-169269

Avis de marché – secteurs spéciaux

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w imieniu której działa Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski
Numéro national d'identification: PL127
Adresse postale: ul. Targowa 74
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 03-734
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Wioletta Falkowska – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji, Region Śląski, Dział Zamówień, ul. 3 Maja 16, 41-200 Sosnowiec
Courriel: wioletta.falkowska@plk-sa.pl
Téléphone: +48 327104695
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.plk-sa.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
I.6)Activité principale
Autre activité: transport kolejowy – zarządzanie liniami kolejowymi

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla szlaku Księginice – Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim” realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów / Grabiszyn – Głogów”

Numéro de référence: 9090/IREZA4DZ/06754/01762/21/P
II.1.2)Code CPV principal
71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla szlaku Księginice – Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim” realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów / Grabiszyn – Głogów”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tomie III SWZ („OPZ”).

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71322300 Services de conception de ponts
71520000 Services de conduite des travaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla szlaku Księginice – Brzeg Dolny wraz z nadzorem autorskim” realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów / Grabiszyn – Głogów”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tomie III SWZ („OPZ”).

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 1522
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1–6 ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy (podstawy wykluczenia obligatoryjne) oraz art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ustawy (podstawy wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 8.2 IDW.

2. Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; sytuacji ekonomicznej lub finansowej; zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający powyższe okoliczności.

5. W celu wstępnego wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć jednolity dokument. Wykonawca ograniczy się do ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji poprzez wypełnienie sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV jednolitego dokumentu.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. konsorcjum), jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolity dokument, dotyczący każdego z tych podmiotów wraz ze zobowiązaniem.

8. Wykonawca wskazujący w jednolitym dokumencie podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a na których zasobach nie polega, jeżeli są już znani, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa jednolity dokument, dotyczący każdego z tych podwykonawców.

9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

a) okoliczności, o których mowa w jednolitym dokumencie Wykonawcy;

b) okoliczności, o których mowa w jednolitym dokumencie dotyczącym każdego z podmiotów, na którego zasoby powołuje się Wykonawca.

10. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, szczegółowy wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów oraz informacje na ich temat (również dotyczących Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski) znajdują w pkt 9 IDW, zamieszczonego na stronie (http://platformazakupowa.plk-sa.pl) pod numerem ref. postępowania.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, minimalny roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie 1 499 280,00 PLN;

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 374 820,00 PLN.

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ocena spełnienia warunku wskazanego w pkt 8.6.3 IDW nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 9 IDW.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

a) projektu budowy lub przebudowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) 1,5 (półtora) kilometra nawierzchni kolejowej na linii jedno lub dwutorowej;

b) projektu budowy lub przebudowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) mostu lub wiaduktu o rozpiętości co najmniej 370 m;

c) projektu/projektów o wartości łącznej co najmniej 3 000 000,00 PLN brutto, polegających na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy usługa została wykonana należycie.

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 9 IDW.

2. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

a) projektant w specjalności kolejowej:

— uprawnienia: posiada uprawnienia budowlane do:

• projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych lub

• projektowania bez ograniczeń w zakresie stacje, linie i węzły kolejowe (specjalność kolejowa) lub

• odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów do sporządzenia projektów,

— kwalifikacje (doświadczenie) posiada doświadczenie na stanowisku projektanta przy opracowaniu co najmniej dwóch projektów budowlanych, w oparciu o które pozyskano ostatecznie zgłoszenie robót budowlanych / decyzję o pozwoleniu na budowę obejmujących budowę/przebudowę infrastruktury kolejowej, w tym 1,5 kilometra nawierzchni kolejowej na linii jedno lub dwutorowej w ciągu ostatnich 10 lat kalendarzowych;

b) projektant w specjalności inżynieryjnej mostowej:

— uprawnienia: posiada uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów do sporządzania projektów kolejowych obiektów inżynieryjnych,

— kwalifikacje: posiada doświadczenie na stanowisku projektanta przy wykonaniu co najmniej dwóch projektów budowlanych, w oparciu o które uzyskano ostateczne zgłoszenie robót budowlanych / decyzję o pozwolenie na budowę, w ramach których było zaprojektowanie obiektu mostowego, w tym jednego o rozpiętości co najmniej 370 m, w ciągu ostatnich 10 lat kalendarzowych.

Nie dopuszcza się wskazywania przez Wykonawców w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.

Ocena spełnienia warunku wskazanego w punkcie 8.6.2 IDW nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 9 IDW.

III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 93 705,00 PLN PLN (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięć 00/100 złotych).

2. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 97 ust. 7 ustawy.

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w pkt 17.1 IDW i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 11.11 ppkt 2 i 3 IDW oraz pkt 11.12 IDW.

4. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie z zastrzeżeniem postanowień punktu 21.10 IDW.

5. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały szczegółowo opisane w pkt 21 IDW.

III.1.7)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia będą prowadzone w złotych polskich.

Szczegółowe zasady oraz sposób rozliczeń określony został w warunkach umowy stanowiących tom II SIWZ.

III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 58 ustawy.

Jeżeli za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta złożona przez Wykonawców występujących wspólnie, to przed podpisaniem umowy powinni przedłożyć oni kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, np. umowę konsorcjum lub umowę spółki.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Szczegółowe warunki realizacji umowy opisane są w tomie II SWZ – Warunki umowy.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:

Po dokonaniu badania złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna, jeżeli w postępowaniu zakupowym złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. W toku aukcji elektronicznej parametrem licytowanym będzie cena.

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: (https://platformazakupowa.pl)

IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 17/05/2021
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 14/08/2021
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 17/05/2021
Heure locale: 10:30

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

1. Ofertę należy przygotować i złożyć ściśle według wymagań określonych w IDW, za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, dostępnej pod adresem: (https://platformazakupowa.plk-sa.pl) Szczegółowy opis korzystania z platformy zakupowej przez Wykonawców zawarty jest w podręczniku dla Wykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze sposobem działania platformy zakupowej oraz treścią podręcznika dla Wykonawców i postępowania zgodnie z jego wytycznymi. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem – pod rygorem nieważności – postaci elektronicznej, złożona przez osobę upoważnioną i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 139 ust. 1 ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający na podstawie art. 257 ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

4. Szczegółowe warunki udziału i dokumenty potwierdzające ich spełnienie zawarto w IDW (tom I SWZ) zamieszczonej na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem (https://platformazakupowa.plk-sa.pl)

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i następnych ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

2. Wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami ustawy lub w przypadku zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

4. Odwołujący przesyła Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 22.5 i 22.6 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza, Sekretariat Departamentu Odwołań
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
30/03/2021