Строителство - 169301-2019

11/04/2019    S72    Строителство - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Свищов: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради

2019/S 072-169301

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Свищов
Национален регистрационен номер: 000133965
Пощенски адрес: ул. „Цанко Церковски“ № 2
Град: Свищов
код NUTS: BG321 Велико Търново
Пощенски код: 5250
Държава: България
Лице за контакт: Даниела Станкова — Н-к отдел ОП
Електронна поща: op@svishtov.bg
Телефон: +359 63168111
Факс: +359 63160504

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.svishtov.bg

Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=240

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=240
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на СМР по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
45210000 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

„Извършване на СМР със следните обособени позиции:

— Обособена позиция № 1 „Ремонт, обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Читалище „Трудолюбие — Дунав“, с. Вардим“,

— Обособена позиция № 2 „Ремонт, обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Читалище „Филип Станиславов“, с. Ореш“,

— Обособена позиция № 3 „Ремонт, обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Народно читалище „Светлина — Царевец 1927“, с. Царевец“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 199 912.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за само една обособена позиция
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 1
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Ремонт, обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Читалище „Трудолюбие — Дунав“, с. Вардим“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45210000 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

с. Вардим, общ. Свищов.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

За обособена позиция № 1 „Ремонт, обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Читалище „Трудолюбие — Дунав“, с. Вардим“.

С одобреният технически инвестиционен проект се предвижда изпълнението на следните строителни и ремонтно-възстановителни работи:

— Укрепителни и възстановителни СМР по сградата,

— Топлоизолационна интегрирана система по фасади,

— Подмяна на дограма — външна и вътрешна,

— Топлоизолационен пакет по таван над втори етаж,

— Вътрешни ремонти,

— Подмяна на Ел. ВиК и ОВК инсталации и изпълнение на мерки по пожарна безопасност,

— Монтаж на вертикална подемна платформа пред сградата, с оглед реализиране на достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Технически показатели:

— Застроена площ (приземен етаж): 1 009,60 кв.м,

— Застроена площ (втори етаж): 795,70 кв.м,

— Застроена площ (сутерен): 760,80 кв.м,

— Разгъната застроена площ (надземни етажи): 1 805,30 кв.м,

— Разгъната застроена площ (общо): 2 566,10 кв.м.

Строежът е четвърта категория, съгласно разрешение за строеж № 76 от 1.9.2016 година, издадено от Главният архитект на Община Свищов.

Подробните изисквания за изпълнение са посочени в Техническата спецификация и Техническия инвестиционен проект за обособена позиция № 1, неразделна част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности от обособената позиция / Тежест: 30
Цена - Тежест: 70
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 955 065.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на Община Свищов“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-202

II.2.14)Допълнителна информация

Към датата на решението за откриване на поръчката не е осигурено финансиране за дейностите, предмет на същата. При условие, че не бъде осигурено финансиране, то възложителят няма да възлага за изпълнение договора и съответно не дължи на изпълнителя неустойки, обезщетения или др. Договорът с определения изпълнител ще се сключва под условие на основание чл. 114 от ЗОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Ремонт, обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Читалище „Филип Станиславов“, с. Ореш“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45210000 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

с. Ореш, общ. Свищов.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Ремонт, обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Читалище „Филип Станиславов“, с. Ореш“.

С одобреният технически инвестиционен проект се предвижда изпълнението на следните строителни и ремонтно — възстановителни работи:

— Топлоизолация на външни стени — мярката включва полагане на топлоизолация от EPS с дебелина 100 mm и ?=0,0333 W/mK за стени Тип 1, 2, 3, и обръщане около прозорците с 20 mm XPS с ?=0,03 W/mK,

— Подмяна дограма — мярката включва подмяна на неподменени прозорци и външни врати с нови, от стъклопакет на PVC рамка с максимален коефициент на топлопреминаване U=1,4 W/m?.K,

— Топлоизолация на покрив — мярката включва полагане на топлоизолация с минерална вата с дебелина 120 mm за всички покриви от ТИП 1 и полагане на топлоизолация от XPS с дебелина 100 mm и ?=0,03 W/mK за стени на подпокривни пространства,

— Топлоизолация на под — мярката включва полагане на топлоизолация от XPS с дебелина 10 мм и ?=0,027 W/mK на пода към външен въздух (еркер),

— ЕСМ отоплителна инсталация — мярката предвижда изграждане на нова съвременна отоплителна инсталация, разделена на отделни клонове, съобразно функционалното предназначение на отделните помещения, снабдена с автоматика и регулиране. Предвидено е захранването с топлоносител да е от 2 броя водогрейни котли на пелети,

— ЕСМ осветителна инсталация — мярката предвижда подмяна на амортизирани осветителни тела с нови енергоспестяващи,

— Осигуряване на достъпна среда за населението, включително за хора с увреждане и други СМР подробно посочени в Техническия инвестиционен проект.

Технически данни: застроена площ..........1 329,48 м2. Сутерен.........................331,72 м2. Първи етаж................1 291,94 м2. Втори етаж...............1 405,84 м2. Балкон...........................316,98 м2. РЗП.............................3 346,48 м2. Обем.................................9413 м3.

Строежът е четвърта категория, съгласно Разрешение за строеж № 96/20.12.2016 година на Главният архитект на Община Свищов.

Подробните изисквания за изпълнение са посочени в Техническата спецификация и Техническия инвестиционен проект за обособена позиция № 2, неразделна част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности от обособената позиция / Тежест: 30
Цена - Тежест: 70
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 530 481.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

„Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на Община Свищов“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020

II.2.14)Допълнителна информация

Към датата на решението за откриване на поръчката не е осигурено финансиране за дейностите, предмет на същата. При условие, че не бъде осигурено финансиране, то възложителят няма да възлага за изпълнение договора и съответно не дължи на изпълнителя неустойки, обезщетения или др. Договора с определеният изпълнител ще се сключва под условие на основание чл. 114 от ЗОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Ремонт, обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Народно читалище „Светлина — Царевец 1927“, с. Царевец“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45210000 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

с. Царевец, общ. Свищов.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

С одобреният технически инвестиционен проект се предвижда изпълнението на следните строителни и ремонтно-възстановителни работи:

За I етап — сграда народно читалище.

В проекта — част архитектурна са отразени и някои несъществени изменения — подмяна на покритието по пода на зрителната зала — с ламиниран паркет, направа на предстена облицовка по стените и тавана на зрителната зала и балкона с двупластов гипсокартон с първи пласт пожароустойчив и втори (външен) пласт — акустичен (перфориран) гипсокартон. За удовлетворяване на изискванията за достъпна среда се предвижда монтаж на стълбищна платформа, направа на настилки от бетонни павета по прилежащите тротоарни площи, както и преасфалтиране на зона за паркиране на изток от сградата.

Запазват се предвидените по първоначалния проект строително-ремонтни работи по сградата на читалището, като са обхванати и помещенията в пристройката, обслужващи читалищната дейност — предверие, коридор и съблекалня (гримьорна) за артисти. В предверието е обособено вентилаторно помещение посредством монтаж на щендерни стени от двустранен гипсокартон с пълнеж минерална вата. За помещенията от пристройката се предвиждат нови покрития от латекс по стени и тавани.

Предвижда се по фасади де се изпълни структурна мазилка по стени, около прозорци, корнизи, стрехи и др. — гладка мазилка, по цокъл — каменна облицовка.

Ще се монтира бяла дограма, от PVC, стъклопакет по спецификация и мери от място. Петалните парапети ще се боядисат.

Покривът е скатен, с покритие керемиди, върху дървена конструкция - в лошо техническо състояние.

Околовръст на сградата има бетонна настилка с наклон навън - в лошо техническо състояние.

С техническия инвестиционен проект се предвижда изпълнението на система от мерки за енергийна ефективност, установени с проект за енергийно обследване и съпътстващи мерки за основно обновяване и привеждане в съответствие с изискванията на чл. 169 от Закона за устройство на територията.

II Етап — лятно кино.

Лятното кино е разположено в западната част на имота. Разполага с 2 централни входа откъм улица на юг от имота. Обектът е открит, с амфитеатрално разположени стационарни места за зрители, открита сцена с екранна стена и две помещения - за съхранение на техническо оборудване — стоманенобетонна конструкция с цокъл, борд и шапка от мита мозайка, стени — ситнопръскана водоциментова мазилка.

Денивелацията на площадката е на юг, като редовете са оформени със сталовидни отстъпи.

В момента местата за посетители са от дъсчени пейки върху бетонни подпори. Предвижда се демонтаж на дървените пейки, направа на ново покритие от армирана бетонна настилка на карета 4/:4 м, с температурни фуги. Фугите се нарязват един или два дни след бетонирането. Отработват се чрез фрезоване и запълване с високо устойчив материал на битумна основа (полиуретаново въже, грунд и полиуретанов фугоуплътнител или еластомерен полимербитумен мастик за горещо полагане).

При направа на настилката ще се оформят хоризонтални редове в зоната на зрителските места. Бетоновите подпори ще бъдат шпакловани с циментова шпакловка и боядисани с фасадна боя.

В северната част на лятното кино има пристройка с музейна сбирка и обслужващи помещения — съблекалня с предверие, вентилаторно помещение към читалището и коридор. Носещата конструкция е монолитна стоманобетонна. Ограждащите стени са с тухлена зидария 25 и 38 см за външните стени и 25 см за вътрешните стени. Покривът е плосък с хидроизолация. Мазилката е ситнопръскана варо-циментова. Фасадата е с цокълна облицовка от необработен ломен камък на циментова фуга.

В северната част денивелацията на терена се моделира чрез подпорен зид, а в прилежащата към северната фасада на пристройката ще се изгради открита канавка за събиране на атмосферните води и отвеждането им в съществуващ отводнителен канал, заустен в уличната отводнителна система.

Предвижда се върху покрива на пристройката да се монтира покритие от студеноустойчив противоплъзгащ гранитогрес върху армирана циментова замазка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности от обособената позиция / Тежест: 30
Цена - Тежест: 70
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 714 366.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект: „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на Община Свищов“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-20

II.2.14)Допълнителна информация

Към датата на решението за откриване на поръчката не е осигурено финансиране за дейностите, предмет на същата. При условие, че не бъде осигурено финансиране, то възложителят няма да възлага за изпълнение договора и съответно не дължи на изпълнителя неустойки, обезщетения или др. Договорът с определения изпълнител ще се сключва под условие на основание чл. 114 от ЗОП.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Минимално изискване за всяка обособена позиция.

Участникът трябва да е регистриран в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнението на строежи и да притежава удостоверение за тях, съгласно Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2008 г и чл. 5 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, както следва:

За извършване на строително-монтажни работи на строеж: четвърта категория или по-висока съгласно от ЗУТ.

Документ, с който се доказва:

Заверено копие на удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обектът на обществената поръчка, включително на талона към удостоверението, неразделна част от него.

В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ от аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изискване.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изискване.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Минимално изискване за всяка обособена позиция.

1. Участникът да има изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката пет години от датата на подаване на офертата.

Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни“ следва да се разбира: СМР по полагане на хидро и топло изолация с топлоизолационни системи (комплекти) и поставяне на PVC дограма, вътрешни ремонти, подмяна на ЕЛ, ВиК инсталации, СМР за осигуряване на достъп на хора с увреждане на сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ минимум 1000 кв. метра и с капацитет минимум за 100 посетители.

Участникът попълва поле 1а) от раздел В: „Технически и професионални способности“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

2. Участникът следва да има внедрени следните системи:

— БДС EN ISO 9001:2008 (БДС EN ISO 9001:2015) или еквивалент за внедрена система за управление на качеството, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 64, ал. 7 от ЗОП с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи,

— БДС EN ISO 14001:2004 (БДС EN ISO 14001:2015) или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 64, ал. 7 от ЗОП с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи.

Участникът попълва поле раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

3. Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:

А) Технически ръководител на обекта който да притежава висше или средно образование в областта на строителството и да е бил технически ръководител при изпълнението на СМР по полагане на хидро и топло изолация с топлоизолационни системи (комплекти) и поставяне на PVC дограма, вътрешни ремонти, подмяна на ЕЛ, ВиК инсталации, СМР за осигуряване на достъп на хора с увреждане на сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ минимум 1 000 кв. метра и с капацитет минимум за 100 посетители;

Б) Координатор по безопасност и здраве:

— да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2/22.3.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи;

В) Отговорник по контрола на качеството:

— да притежава удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ.

Участникът трябва да посочи отделни технически лица, едно техническо лице не може да съвместява две позиции.

Участникът попълва поле 2) от раздел В: „Технически и професионални способности“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Документи, с които се доказва:

1. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП — по образец № 5, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания — копия заверени с гриф „Вярно с оригинала“ от участника;

2. Копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

3. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата — по образец №6.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В обществената поръчка може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на възложителя.

Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 5 % от стойността на договора, която се представя в една от следните форми:

— Банкова гаранция,

— Парична сума,

— Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/05/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 15/03/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 21/05/2019
Местно време: 10:00
Място:

Зала № 1 на административната сграда на Община Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице:

— основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП,

— условията по чл. 107 от ЗОП,

— обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици,

— за когото не може да бъде извършена идентификация и проверка на идентификацията, чрез регламентираните в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Правилника за неговото прилагане (ППЗМИП) способи, включително когато участникът е юридическо лице — на физическите лица, които са негови действителни собственици, по смисъла на чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП,

— за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ),

— който, след покана от страна на възложителя и в определения в нея срок, откаже да удължи срока на валидност на офертата си или ако представи оферта с по-кратък срок на валидност,

— чието ценово предложение надвишава прогнозната стойност на обществената поръчка, определена от възложителя за настоящата обществена поръчка, и/или по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ за настоящата поръчка елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея),

— в случаите, предвидени в методиката за оценка на офертите — критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП,

— са свързани лица по смисъла на & 1, т. 13 и т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

2. Условия за изменение на договора за обществена поръчка.

2.1. Условия за замяна на изпълнителя с нов изпълнител съгласно чл. 116, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП.

Във всички случаи на едностранно прекратяване на договора от възложителят посочени в т. 13 от договора — образец № 4, неразделна част от документацията за участие възложителят може да не прекрати договора, а да замени изпълнителя съгласно чл. 116, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП при следните условия:

2.1.1. се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител, при условие че възможността за замяна е предвидена в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, касаещи възникването на конкретни условия;

2.1.2. се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител, когато за първоначалния изпълнител е налице универсално или частично правоприемство, включително при преобразуване на първоначалния изпълнител чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна на правната му форма, както и в случаите, когато той е в ликвидация или в открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:

а) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;

б) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за обществена поръчка и не цели заобикаляне на закона;

2.1.3. условията по чл. 116, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП са налице по отношение на участник в обединението изпълнител, което не е юридическо лице.

3. Изменение на договора на основание чл. 116, ал. 1. т. 1 от ЗОП.

В случай, че при подписване на договора за финансиране по проект: „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на Община Свищов“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014—2020“, финансиращия орган намали стойностите на предвидените СМР, и/или отпаднат видове дейности от инвестиционният проект и Количествено-стойностната сметка, възложителят ще предприеме действия за намаление на стойността на договора, без да се променя предмета на договора.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение действие или бездействие се обжалва.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/04/2019