Diensten - 16940-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Award Aankondiging - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Italië-Rome: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met spoorwegen en andere uitrusting

2018/S 009-016940

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Rete Ferroviaria Italiana SpA – Direzione Acquisti
Via dello Scalo Prenestino 25
Roma
00159
Italië
Contactpersoon: Cristiana De Silvio
E-mail: c.desilvio@rfi.it
NUTS-code: IT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gare.rfi.it

Adres van het kopersprofiel: www.gare.rfi.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAC.0259.2017

Referentienummer: CIG 72203071D4
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50220000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Accordo quadro per la fornitura dei servizi di assistenza tecnica, manutenzione e riparazione degli apparati in tecnologia Ducati presenti sulla rete RFI, nonché per lavori di installazione upgrade e riconfigurazione di impianti di tecnologia proprietaria.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 30 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Accordo quadro per la fornitura dei servizi di assistenza tecnica, manutenzione e riparazione degli apparati in tecnologia Ducati presenti sulla rete RFI, nonché per lavori di installazione upgrade e riconfigurazione di impianti di tecnologia proprietaria.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Trattasi di procedura negoziata singola senza previa indizione di gara in quanto avente ad oggetto prestazioni riferibili a tecnologie proprietarie gestibili unicamente dall'operatore economico invitato direttamente a presentare offerta. La concorrenza è assente per motivi tecnici.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 538/2017
Perceel nr.: 1
Benaming:

Accordo quadro per servizi di assistenza tecnica, manutenzione e riparazione degli apparati in tecnologia Ducati presenti sulla rete RFI, nonché per lavori di installazione, upgrade e riconfigurazione di impianti di tecnologia proprietaria

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ducati Energia SpA
Via M.E. Lepido 182
Bologna
40132
Italië
NUTS-code: ITH55
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Il ribasso offerto del 6,00 % si applica ai prezzi di tariffa contrattuali.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio o altro competente individuato secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del DLgs 104/2010 e successive modifiche e integrazioni
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018