Un bogue affecte l’affichage des URL dans les formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre le problème Dans l’intervalle, nous vous suggérons de supprimer la virgule (ou tout autre caractère spécial) apparaissant à la fin de l’URL. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

Marché de travaux - 169438-2023

21/03/2023    S57

Hongrie-Székesfehérvár: Travaux d'équipement électrique

2023/S 057-169438

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Numéro national d'identification: 15726999207
Adresse postale: Városház Tér 1.
Ville: Székesfehérvár
Code NUTS: HU211 Fejér
Code postal: 8000
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Ébner Balázs
Courriel: ebner.balazs@pmhiv.szekesfehervar.hu
Téléphone: +36 22537150
Fax: +36 22537160
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szekesfehervar.hu

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

5+15 db intézmény energetikai korszerűsítése

Numéro de référence: EKR001165692021
II.1.2)Code CPV principal
45310000 Travaux d'équipement électrique
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Felsővárosi Általános Iskola- részleges

Lot nº: 12
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
09332000 Installation solaire
45310000 Travaux d'équipement électrique
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU211 Fejér
Lieu principal d'exécution:

Székesfehérvár, Koppány u. 2.; 3351 hrsz.

II.2.4)Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

Felsővárosi Általános Iskola részleges energetikai felújítása

Főbb mennyiségek kerekítve:

- napelemes rendszer: 6,66 kW, 11,04 kVA teljesítményű napelemes rendszer, 18 db napelem,

További információ a dokumentációban.

II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en mois: 4
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 152-433827

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 12
Lot nº: 12
Intitulé:

Felsővárosi Általános Iskola- részleges

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
25/07/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Solar ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Numéro national d'identification: 25809909242
Adresse postale: Benczúr Utca 43. 3. em. 3.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1068
Pays: Hongrie
Courriel: irodakontroll75@gmail.com
Téléphone: +36 706755066
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 3 337 700.00 HUF

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Szerződésmódosítás dátuma: 2023. január 20. napja.

Az EKR rendszer sajátosságára tekintettel a 2023/S 051-151723 iktatószámú hirdetmény megjelenését (2023. 03. 13.) követően van mód jelen tájékoztató feladására.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adresse postale: Riadó u. 5
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
16/03/2023

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
45310000 Travaux d'équipement électrique
VII.1.2)Code(s) CPV additionnel(s)
09332000 Installation solaire
45310000 Travaux d'équipement électrique
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU211 Fejér
Lieu principal d'exécution:

Székesfehérvár, Koppány u. 2.; 3351 hrsz.

VII.1.4)Description des prestations:

Felsővárosi Általános Iskola részleges energetikai felújítása

Főbb mennyiségek kerekítve:

- napelemes rendszer: 6,66 kW, 11,04 kVA teljesítményű napelemes rendszer, 18 db napelem,

További információ a dokumentációban.

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en jours: 4
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 3 337 700.00 HUF
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Solar ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Numéro national d'identification: 25809909242
Adresse postale: Benczúr Utca 43. 3. em. 3.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1068
Pays: Hongrie
Courriel: irodakontroll75@gmail.com
Téléphone: +36 706755066
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

I. Előzmények

1. Felek rögzítik, hogy közöttük a Felsővárosi Általános Iskola részleges energetikai felújításával kapcsolatos munkák - továbbiakban: Kivitelezés - elvégzése tárgyában 2022. július 25. napján vállalkozási szerződés - továbbiakban: Szerződés - jött létre.

2. Felek rögzítik, hogy

a) a Kivitelezés során a Vállalkozó jelezte, miszerint a költségvetési kiírásban megjelölt több tételt egy azzal műszakilag egyenértékű, vagy jobb műszaki tulajdonságokkal rendelkező építőanyagra, termékre kíván cserélni, vagy más műszaki megoldással kíván megvalósítani azzal, hogy a Szerződésben rögzített Vállalkozási díj ennek következtében nem módosul.

b) a TOP-6.5.1-19 kódszámú felhívás 5.6.4. pontjában szereplő „napelemes rendszer telepítésére meghatározott fajlagos korlát számításra vonatkozóan” a Támogató hivatalos állásfoglalása jelenleg nem ismert. Az állásfoglalás szerinti válasz a pályázatban való elszámolhatóságra hatással van és érinti a Szerződés III.1. pontját arra vonatkozóan, hogy a Vállalkozási díjból mekkora összeg kerül támogatásból és mekkora összeg kerül saját forrásból kifizetésre. Tekintve, hogy ez az arány jelenleg nem ismert és nem is lényegi eleme a Szerződésnek, a megoszlásra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezésre kerülnek.

3. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Beruházási és Üzemeltetési Irodája, valamint a műszaki ellenőr az I/2. pontban foglaltakat megvizsgálták és azokat megalapozottnak tartják.

4. Jelen szerződésmódosítás alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjének 30/29-61/2022. (XI. 16.) számú döntése, valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 30/29-76/2022. (XI. 16.) számú döntése.

II. Szerződés tárgya

1. Felek rögzítik, hogy az Előzményekben foglaltak alapján a Szerződést közös akarat-elhatározással az alábbiak szerint módosítják:

2. A Szerződés I/2. pontjának a második mondata az alábbiak szerint módosul:

„Ennek megfelelően az alább felsorolt dokumentumok a szerződéssel együtt értelmezendőek, azzal együtt olvasandók:

a) Megrendelőnek a szerződés tárgyát képező közbeszerzésére vonatkozó 2022. január 10. napján kelt ajánlati felhívása - továbbiakban: Felhívás -;

b) Megrendelő teljes dokumentációja;

c) Megrendelő 2022. január 31. napján kelt helyszíni bejárásra vonatkozó jegyzőkönyve, 2022. február 04. napján kelt kiegészítő tájékoztatása;

d) Vállalkozó 2022. február 09. napján kelt ajánlata - továbbiakban: Ajánlat -.

e) Vállalkozó 2022. augusztus 02. és 2022. október 28. napján kelt egyenértékűségi nyilatkozata.

Felek rögzítik, miszerint az Ajánlat az e) alpontban foglaltaknak megfelelően módosult.”

3. A Szerződés III/1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja - továbbiakban: Vállalkozási díj - mindösszesen nettó 3 337 700,- Ft + ÁFA, azaz nettó Hárommillió-háromszázharminchétezer-hétszáz forint plusz ÁFA, összesen bruttó 4 238 879,- Ft, azaz bruttó Négymillió-kettőszázharmincnyolcezer-nyolcszázhetvenkilenc forint. A Vállalkozási díj részben a TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002 azonosítószámú projekt szerinti támogatásból finanszírozott.”

III. Záró rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény - továbbiakban: Kbt. - 141. § - ban foglaltakat nem sérti. A szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (4) bekezdésének a) alpontja és a 141. § (6) bekezdése.

VII.2.2)Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:

- A Kivitelezés során a Vállalkozó jelezte, miszerint a költségvetési kiírásban megjelölt több tételt egy azzal műszakilag egyenértékű, vagy jobb műszaki tulajdonságokkal rendelkező építőanyagra, termékre kíván cserélni, vagy más műszaki megoldással kíván megvalósítani azzal, hogy a Szerződésben rögzített Vállalkozási díj ennek következtében nem módosul.

- A TOP-6.5.1-19 kódszámú felhívás 5.6.4. pontjában szereplő „napelemes rendszer telepítésére meghatározott fajlagos korlát számításra vonatkozóan” a Támogató hivatalos állásfoglalása jelenleg nem ismert. Az állásfoglalás szerinti válasz a pályázatban való elszámolhatóságra hatással van és érinti a Szerződés III.1. pontját arra vonatkozóan, hogy a Vállalkozási díjból mekkora összeg kerül támogatásból és mekkora összeg kerül saját forrásból kifizetésre. Tekintve, hogy ez az arány jelenleg nem ismert és nem is lényegi eleme a Szerződésnek, a megoszlásra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezésre kerülnek.

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 3 337 700.00 HUF
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 3 337 700.00 HUF