Bygge og anlæg - 169464-2019

11/04/2019    S72

Danmark-Kgs. Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning

2019/S 072-169464

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Campus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
CVR-nummer: 30060946
Postadresse: Energivej, Bygning 409
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Jørn Høgh
E-mail: jornh@dtu.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dtu.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

DTU Skylab, B374

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45214000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

DTU har indgået hovedentreprisekontrakt om opførelse af en bygning, der skal indeholde en udvidelse af DTU Skylab på Lyngby Campus. Projektet indeholder opførelse af en bygning på ca. 3 000 kvadratmeter fordelt på 3 funktionsetager og 1 tekniketage, hertil en række mindre ombygninger i den eksisterende bygning 373D.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 67 368 736.77 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

DK 2800 Kgs. Lyngby

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Hovedentreprisekontrakt om opførelse af det nye DTU Skylab. Den nye bygning bygges sammen med den eksisterende bygning 373D (nuværende DTU Skylab). Bygningen optager et terrænniveauspring fra stueetage til 1. sal. Bygningen skal fremstå rå og industriel med store åbne multifunktionelle rum, hvor DTU Skylabs mange forskellige finktioner er synlige for alle.

Bygningen indeholder følgende funktioner: ankomstområde, caféområde, produktionskøkken, multisal, 2 laboratorier (et GMO1 lab og et ikke-klassificeret undervisningslab), projektudviklingshal med stort glastag, værksteder, tagterrasse, kontorer, mødefaciliteter mv.

Udbuddet er gennemført som et begrænset udbud.

Bygge- og anlægsarbejdet er som udgangspunkt opdelt i 2 delaftaler, hvoraf den ene delaftale består af betonelementer og den anden delaftale vedrører den resterende del af hovedentreprisen, som denne bekendtgørelse vedrører. Delkontrakten vedrørende betonelementer er tildelt efter reglerne i udbudslovens § 8.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation inkl. CV'er / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Diverse optioner/optionspriser inden for de forskellige fag.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Med undtagelse af betonentreprisen er kontrakten udbudt i én hovedentreprise. DTU har overvejet at opdele kontrakten i delkontrakter, men har fundet det mest hensigtsmæssigt ikke at foretage en sådan opdeling, da en opdeling påregnes at medføre uforholdsmæssige administrative byrder, såvel i forhold til udbudsprocessen som i forhold til løbende kontraktstyring.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 243-553918
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

DTU Skylab, B374

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
03/04/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: N.H.Hansen & Søn A/S
By: Hellerup
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 55 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 67 368 736.77 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til bekendtgørelse nr. 593 af den 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud skal en klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Klager over andre forhold, fx over ikke at være blevet tildelt kontrakten, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregivers offentliggørelse af bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klager skal være opmærksom på, at samtidigt med indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud skal klager underrette indklagede (ordregiver) skriftligt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41711500
Internetadresse: http://kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/04/2019