Υπάρχει ένα σφάλμα (bug) που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι URL στις προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, σας προτείνουμε να αφαιρέσετε το κόμμα (ή οποιονδήποτε άλλο ειδικό χαρακτήρα) που εμφανίζεται στο τέλος του URL. Σας ζητούμε συγγνώμη για τις δυσάρεστες συνέπειες που ενδεχομένως αυτό σας προκαλεί.

Υπηρεσίες - 169508-2023

21/03/2023    S57

Ιταλία-Ίσπρα: Υπηρεσίες που αφορούν τη μεταφορά προσώπων από και προς αεροδρόμια και σιδηροδρομικούς σταθμούς και διάφορους άλλους προορισμούς σε σχέση με τις δραστηριότητες του JRC

2023/S 057-169508

Προκαταρκτική προκήρυξη

Η παρούσα προκήρυξη προορίζεται μόνο για προκαταρκτική ενημέρωση

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC), JRC.R — Support Services, JRC.R.I.3 — Logistics
Ταχ. διεύθυνση: Via Enrico Fermi 2749
Πόλη: Ispra (VA)
Κωδικός NUTS: ITC41 Varese
Ταχ. κωδικός: 21027
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-r3nisp-procurement@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=13786
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες που αφορούν τη μεταφορά προσώπων από και προς αεροδρόμια και σιδηροδρομικούς σταθμούς και διάφορους άλλους προορισμούς σε σχέση με τις δραστηριότητες του JRC

Αριθμός αναφοράς: JRC/IPR/2023/OP/0420-PIN
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
60120000 Υπηρεσίες ταξί
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Υπηρεσίες που αφορούν τη μεταφορά επιβατών από και προς αεροδρόμια και σιδηροδρομικούς σταθμούς και διάφορους προορισμούς σε σχέση με τις δραστηριότητες του JRC, εγκαταστάσεις της Ίσπρα. Τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται είναι μικρά λεωφορεία για τη βελτιστοποίηση του αριθμού των επιβατών που μεταφέρονται, καθώς και των αυτοκινήτων, ακόμη και κατόπιν αιτήματος, στην περίπτωση περιστασιακών ταξιδιών VIP. Οι εγκαταστάσεις του JRC της Ίσπρα βρίσκονται μακριά από τους κύριους δρόμους, μακριά από την έδρα του και άλλες εγκαταστάσεις του JRC και εξυπηρετούνται από μια περιορισμένη τοπική υπηρεσία δημόσιων μεταφορών. Απαιτείται υπηρεσία μεταφορών για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των μεταφορών προσωπικού όπως προς και από αεροδρόμια και σταθμούς, από τους οποίους πραγματοποιούνται συχνά μεγαλύτερες διαδρομές.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60120000 Υπηρεσίες ταξί
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: ITC41 Varese
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), ΙΤΑΛΙΑ.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Υπηρεσίες που αφορούν τη μεταφορά προσώπων από και προς αεροδρόμια και σιδηροδρομικούς σταθμούς και διάφορους άλλους προορισμούς σε σχέση με τις δραστηριότητες του JRC.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης:
22/05/2023

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Η παρούσα προκαταρκτική ανακοίνωση ανακοινώνει την πρόθεση της αναθέτουσας αρχής να δημοσιεύσει μελλοντική πρόσκληση υποβολής προσφορών. Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες ή έγγραφα στη φάση αυτή. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να εγγραφούν στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3) προκειμένου να ενημερωθούν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης σύμβασης και όλων των εγγράφων της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής υποχρεώσεων.

Για τη βελτίωση των εργαλείων προμηθειών για την αντιστοίχιση της προσφοράς και της ζήτησης, το JRC δρομολόγησε ένα αίτημα για παροχή πληροφοριών (RFI) στην αγορά. Παρακαλείσθε να διαβάσετε και να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/e94c4969-4605-94e8-037d-bbfcaf596120.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
14/03/2023