Diensten - 16953-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Award Aankondiging - Niet gespecificeerd 

België-Antwerpen: Wetgevende diensten

2018/S 009-016953

Sociale en andere specifieke diensten – speciale sectoren

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Havenbedrijf Antwerpen
HA
Zaha Hadidplein 1
Antwerpen
2030
België
E-mail: overheidsopdrachten@portofantwerp.com
NUTS-code: BE211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.portofantwerp.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Havenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Arbeidsongevallen (Wet van 3 juli 1967)

Referentienummer: B10570
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75111200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 552 465.46 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Haven van Antwerpen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht bestaat er in om het ‘Arbeidsongevallenrisico ’ van het Havenbedrijf Antwerpen, de vzw APEC en PAI, evenals de gedetacheerde statutaire personeelsleden van de Stad Antwerpen te verzekeren.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: B10570
Perceel nr.: 1
Benaming:

Arbeidsongevallen (Wet van 3 juli 1967)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ethias nv
Prins-Bisschopssingel 73
Hasselt
3500
België
Telefoon: +32 11282111
E-mail: kurt.mampaey@ethias.be
Fax: +32 11282020
NUTS-code: BE

Internetadres: www.ethias.be

V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 552 465.46 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Wijze van indienen – e-procurement.

Het indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze.

Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail!

De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.

De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via:

https://eten.publicprocurement.be

Voor meer informatie wordt verwezen naar: http://www.publicprocurement.be.

Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen.

Het betreft hier enkel een oproep tot kandidaten. Het bestek wordt pas in de tweede ronde van de procedure toegezonden aan de geselecteerde kandidaten.

Momenteel is er nog geen bestek voorhanden.

U dient het begeleidend document kandidatuurstelling in te vullen en bij uw kandidatuurstelling te voegen.

Zo niet, kan uw kandidatuurstelling geweerd worden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
België
Telefoon: +32 22349611
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
België
Telefoon: +32 22349611
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018