Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 169595-2018

19/04/2018    S76

Magyarország-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások

2018/S 076-169595

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK15777
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné dr. Antal Éva
E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu
Telefon: +36 12374400
Fax: +36 12374136
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://utsz.hu/projektek/projekt_ob1xm6/index.html
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Postai cím: Fő utca 14-18. "A" épület VII. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Wolf Nikoletta (FAKSZ lajstromszám: 00960)
E-mail: nikoletta.wolf@chsh.hu
Telefon: +36 14578040
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Postai cím: Fő utca 14-18. "A" épület VII. emelet
Város: Budapet
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Wolf Nikoletta (FAKSZ lajstromszám: 00960)
Telefon: +36 14578040
E-mail: nikoletta.wolf@chsh.hu
Fax: +36 14578041
NUTS-kód: HU110 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzései végrehajtásához külső kapacitás bevonása”

II.1.2)Fő CPV-kód
79212200 Belső ellenőri szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szerződés meghatározása: Keretmegállapodás, az eljárás második részében megbízási szerződés.

Szerződés tárgya: „MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzései végrehajtásához külső kapacitás bevonása”.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 70 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79212200 Belső ellenőri szolgáltatások
79200000 Számviteli, könyvvizsgálói és adózással kapcsolatos szolgáltatások
79212000 Könyvvizsgálói szolgáltatások
79221000 Adó-tanácsadói szolgáltatások
79330000 Statisztikai szolgáltatások
79212100 Pénzügyi ellenőrzési szolgáltatások
71631000 Műszaki ellenőrzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az állami vagyon használóját, vagyonkezelőjét és haszonélvezőjét megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, a kötelezettségek teljesítését, valamint a vagyon rendeltetése szerinti célszerűségét a tulajdonosi joggyakorló rendszeresen ellenőrzi.

Az ellenőrzési tevékenységet az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4) Korm. rendelet, a Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzat alapján és a vonatkozó nemzetközi standardok figyelembe vételével kell elvégezni.

Az MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzései végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása - az MNV Zrt. Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzata rendelkezéseire is figyelemmel - az alábbiak szerint:

— A vizsgálati program alapján a vizsgálat lefolytatása,

— Ajánlatkérő részvételével nyitómegbeszélések tartása az ellenőrzött személy/szervezet vezetőivel,

— A vizsgálati program figyelembevételével írásban beszámoló készítése az ellenőrzés előrehaladásáról,

— Az elvégzett ellenőrzésről jelentéstervezetet készítése,

— A jelentéstervezetre érkezett észrevételek összesítése, szükség esetén indokolással történő ellátása,

— Szükség esetén egyeztető megbeszélés tartása, illetve azon való részvétel,

— Végleges jelentés készítése.

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok (szerződés), valamint az MNV Zrt. Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzata tartalmazzák.

Az MNV Zrt. Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzata letölthető a http://www.mnvzrt.hu/felso_menu/rolunk/felso_menu/rolunk/jogihatter/mnv_tulajdonosi_ellenorzes_20161108.html linkről, továbbá Ajánlatkérő az eljárás során a dokumentumot ajánlattevők rendelkezésére bocsájtja.

Részajánlattétel nem lehetséges, az alábbi indokokra tekintettel: Részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata (elvégzendő feladatok szakmailag egymással összefüggnek), továbbá a feladatok egymásra épülése, valamint felelősségi kör miatt - figyelembe véve ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait - a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. Előbbiekre tekintettel ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlati felhívás III.1.3 M2) a) pontjában előírt szakember többlet tapasztalata (min. 36 hónap; max. 60 hónap) (egész hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 70 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az értékelés során az adható pontszám alsó és felső határa: 0-100, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték. Az értékelés az 1. részszempont esetében fordított arányosítással, 2. részszempont esetében egyenes arányosítás módszerével történik.

AK a Kbt.105. § (4) bek. alapján előírja, hogy a versenyújranyitás során eltérő értékelési szempontokat alkalmaz a KMban/KDban meghatározottak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Igazolási mód:

— Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés továbbá a 15. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát,

— Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot,

— Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell,

— A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §; 10. § 12 - 14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia,

— Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban 321/2015.(X.30.) Korm. rendelt 13.§-a szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1).

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt, az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti (a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai, és / vagy a 2011. évi LXVI. tv. rendelkezései és/vagy a 254/2007. (X.4) Korm. rendelet és/vagy a belső ellenőrzési sztenderdek alapján végzett ellenőrzési szolgáltatások) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.

A P1) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése.

Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésére és a Kbt. 65. §-ra is.

A P1) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint. A fent ismertetett P1) alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.

Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1).

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai, és / vagy a 2011. évi LXVI. tv. rendelkezései és/vagy a 254/2007. (X.4) Korm. rendelet és/vagy a belső ellenőrzési sztenderdek alapján végzett ellenőrzési szolgáltatások) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a nettó 10 000 000,- Ft-ot.

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő jelzi, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg [P1].

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1).

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban végzett a közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése.

Ajánlattevőnek az M1) pontban előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján kell igazolnia.

Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

— az elvégzett munkák felsorolása, tárgya (jogszabályra/rendelkezésre történő hivatkozás, mely alapján az ellenőrzést végezték), mennyisége olyan részletességgel megadva, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés,

— a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap bontásban),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve, email címe és telefonszáma,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (a szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése),

— valamint - adott esetben - csatolandó a 321/2015. (X. 3.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés szerinti, a szerződést kötő másik fél által adott igazolás egyszerű másolati példányban.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a referenciaigazolások/referencianyilatkozatok aláírására vonatkozóan a 321/215. (X. 3.) 22. § (1) bekezdésére, különös tekintettel a 22. § (1) bekezdés a) pontjára: ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezet esetében olyan szervezet amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az érintett referencia munkát ezen szervezet által kiadott vagy aláírt igazolással kell igazolni.

Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot.

M2).

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:

— szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozata, amelyben vállalják, hogy az ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítése során,

— saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajz, amelyből az előírt szakmai tapasztalat megléte minden kétséget kizáróan megállapítható. (A szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban, az közbeszerzési dokumentumban megadott minta szerinti tartalommal kell megadni.),

— a szakember végzettségét, képzettségét igazoló okiratot egyszerű másolati példányban.

A fent ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges, azonban a 2. értékelési részszempont szerinti megajánlások alátámasztására szolgáló dokumentumokat már az ajánlatban szükséges benyújtani, oly módon, hogy az alapján megállapítható legyen a Kbt. 76. § (6) bekezdésében foglaltakra való megfelelés.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.

Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7); (9); (10) bekezdéseire.

Ajánlatkérő jelzi, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban összesen legalább 3 db, a beszerzés tárgyával azonos ellenőrzési tevékenység ellátására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával:

O amelyeknél az ellenőrzés a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai, és / vagy a 2011. évi LXVI. tv. rendelkezései és / vagy a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet rendelkezései és / vagy belső ellenőrzési sztenderdek rendelkezései alapján történtek, és.

O legalább egy referencia esetében az ellenőrzés központi költségvetési szerv vagy önkormányzat vagy gazdasági társaság gazdálkodásának ellenőrzésére vonatkozott.

A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de az legfeljebb 6 éven belül megkezdett.

M2).

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:

a) 1 fő felsőfokú gazdasági szakirányú végzettségű szakemberrel, aki minimum 3 éves (36 hónapos) szakmai tapasztalattal rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti (a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai, és / vagy a 2011. évi LXVI. tv. rendelkezései és/vagy a 254/2007. (X. 4) Korm. rendelet és/vagy a belső ellenőrzési sztenderdek alapján végzett) ellenőrzési szolgáltatások területén;

b) 1 fő szakemberrel, aki szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján megfelel a műszaki ellenőri pozíció betöltésére előírt 266/2013 (VII.11.) Kr. 1. sz. melléklet III. építési műszaki ellenőrzés 1. rész általános építmények építési műszaki ellenőri szakterületek 2. pont magasépítési szakterület ME-É jelölésű műszaki ellenőri kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;

c) 1 fő szakemberrel, aki szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján megfelel műszaki ellenőri pozíció betöltésére előírt 266/2013 (VII.11.) Kr. 1. sz. melléklet III. építési műszaki ellenőrzés 2. rész szakági építési műszaki ellenőri szakterületek 2. pont mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület ME-M jelölésű műszaki ellenőri kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

A fenti alkalmassági követelményeknek (M1-M2) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF). Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Az ajánlattevőként szerződő fél (rész)teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt (rész)teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint történik.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér; teljesítési biztosíték, amelyek és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbeszerzési dokumentumok, de különösen a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 22/05/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22/05/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:

Szterényi Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Fő utca 14-18. A. épület 7. emelet).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglalt személyek, eljárás pedig a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentumot legalább egy ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse, és a kitöltött, aláírt regisztrációs adatlap visszaküldésével a letöltést igazolja az ajánlattételi határidő lejártáig. A regisztrációs adatlapot fax útján (+36 14578041), vagy elektronikus úton - figyelemmel a Kbt. 41. § (4) bekezdésére- az nikoletta.wolf@chsh.hu címre kell megküldeni. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem biztosít.

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi dokumentumot.

3. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

4. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

5. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

6. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.

7. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot az eljárás során nem alkalmazza.

9. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt 30 napot ért.

10. A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.

11. Nyertes Ajánlattevő köteles felelősségbiztosítást kötni a KD-ban részletezettek szerint, amely a KM második részében az egyedi szerződés megkötésének feltétele.

12. Jelen eljárás a Kbt.105. § szerinti, több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul. KM alapján az adott közbeszerzés megvalósítására (vö.: eljárás második része) Ajánlatkérő a Kbt.105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárást fog lefolytatni.

13. Ajánlatkérő jelen eljárás második részében a Kbt. 53. § (5)-(6) bek-t alkalmazhatja.

14. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

15. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezési szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/04/2018