Услуги - 169650-2018

19/04/2018    S76

България-София: Далекосъобщителни услуги

2018/S 076-169650

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Прокуратура на Република България — главен прокурор
Национален регистрационен номер: 121817309
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Евгения Кънева
Електронна поща: ekuneva@prb.bg
Телефон: +359 28036034
Факс: +359 29633373
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://prb.bg/bg/
Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-247
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Прокуратура на Република България — главен прокурор
Национален регистрационен номер: 121817309
Пощенски адрес: Информационен център на Прокуратурата на Република България, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, партер, стая № 79, регистратура на главен прокурор.
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Евгения Кънева
Телефон: +359 28036034
Електронна поща: ekuneva@prb.bg
Факс: +359 29633373
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://prb.bg/bg/
Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-247
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: надзор за законност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на прокуратурата на Република България по три самостоятелно обособени позиции: 1. Мобилни телефонни услуги, 2. Стационарни телефонни услуги, 3. Интерн

Референтен номер: ОПИ-493
II.1.2)Основен CPV код
64200000 Далекосъобщителни услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

„Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на прокуратурата на Република България по три самостоятелно обособени позиции:

1. Мобилни телефонни услуги.

2. Стационарни телефонни услуги,

3. Интернет и IP свързаност“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 400 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Мобилни телефонни услуги

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64212000 Мобилни радиотелефонни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

Услугата ще се предоставя на територията на Република България за нуждите на всички структурни звена на Прокуратурата на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Осигуряване на цифрови мобилни телефонни услуги по стандарт GSM, UMTS, HSPA и LTE, както следва:

1. провеждане на разговори между абонати в корпоративна група;

2. провеждане на разговори в мрежата на доставчика;

3. провеждане на разговори с потребители от други мобилни мрежи;

4. провеждане на разговори с потребители от фиксирани мрежи;

5. провеждане на международни разговори с потребители от мобилни и фиксирани мрежи;

6. провеждане на разговори в роуминг;

7. услуга за кратки съобщения (SMS) и мултимедийни съобщения (MMS);

8. осигуряване на високоскоростен мобилен интернет достъп.

Предвидено е предоставяне на SIM карти в корпоративна група, като прогнозното разпределение на SIM картите по планове е, както следва:

— План А: 700 SIM карти,

— План Б: 100 SIM карти,

— План В: 50 бр.,

— Дата карти: 50 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 760 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Най-ниската цена е най-ниската предлагана месечна абонаментна цена за всички SIM карти за всички планове.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Стационарни телефонни услуги

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
64200000 Далекосъобщителни услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

Услугата ще се предоставя на територията на Република България за нуждите на всички структурни звена на Прокуратурата на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Осигуряване на фиксирана телефонна услуга съгласно специфичните условия и технически изисквания, описани в техническата спецификация, заедно с определен пакет от допълнителни услуги, включително получаване и изпращане на факсимилни съобщения за директните телефонни постове и абонатните постове от собствените телефонни централи на възложителя.

Видовете линии на възложителя са:

— POTS/PABX — 1 335 бр.,

— ISDN PRA — 3 бр.,

— ISDN BRA — 154 бр.,

— SIP trunk x 8 — 11 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: К2 — показатели за специфични условия със следните подпоказатели: / Тежест: 20 %
Критерий за качество - Име: К2.1. — брой постове, за които е осигурена енергонезависимост на услугата обикновен телефонен пост до 2 ч. / Тежест: 50 точки
Критерий за качество - Име: К2.2. — брой постове, които ще бъдат свързани по наземна кабелна свързаност / Тежест: 50 точки
Цена - Тежест: 80 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 270 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Ценови показател — K1 — обща предлагана цена на месец за всички видове линии. Макс. бр. т. по К1 е 100 т.

Оценката по К1 се определя по формулата: К1n=Fmin/Fn *100. Оценката по К 2.1 се определя по формулата К 2.1n=Cn/Cmax * 50. Оценката по К 2.2 се определя по формулата К 2.2n=C n/C max *50. К2 = К 2.1 + K2.2. Комплексната оценка(К)=К1*0.80 + К2*0.20.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Интернет и IP свързаност

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72400000 Интернет услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

Услугата ще се предоставя на територията на Република България за нуждите на всички структурни звена на Прокуратурата на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Осигуряване на достъп до интернет и корпоративна свързаност, както следва:

1. виртуална частна IP мрежа;

2. доставка на интернет в централната точка;

3. осигуряване на резервираност на централната точка;

4. централизиран мониторинг и наблюдение на мрежата и хелпдеск;

Видовете линии на възложителя са:

— централна точка — 1 бр.,

— План А — 42 бр.,

— План Б — 59 бр.,

— План В — 18 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 370 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Най-ниската цена е най-ниската предлагана месечна цена за всички услуги.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

За ОП 1:

1. У-кът да притежава „разрешение за осъществяване на електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие“, издадено от Комисия за регулиране на съобщенията (КРС).

2. У-кът да притежава „разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс — номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа с предоставен индивидуално определен ограничен ресурс — радиочестотен спектър в обхвати 900 MHz, 1800 MHz и 2 GHz“, издадено от КРС

В случай че у-кът е чуждестранно лице, същият доказва, че отговаря на критерия за подбор, ако притежава описаните в т. 1 и 2 разрешения.

За ОП 2:

У-кът да притежава разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс — номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения, издадено от КРС.

В случай че у-кът е чуждестранно лице, същият доказва, че отговаря на критерия за подбор, ако притежава описаното разрешение.

За ОП 1 и ОП 2:

При подаване на оферта у-кът попълва раздел А „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, като индивидуализират същите чрез вписване на номер, издател, валидност, ако е приложимо. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП: документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор, са:

За ОП 1:

1. заверено копие от валидно разрешение за осъществяване на електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие, издадено от КРС;

2. заверено копие от валидно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс — номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа с предоставен индивидуално определен ограничен ресурс — радиочестотен спектър в обхвати 900 MHz, 1800 MHz и 2 GHz, издадено от КРС.

За ОП 2 — заверено копие на валидно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс — номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения, издадено от Комисия за регулиране на съобщенията.

За ОП 3: у-кът да е вписан в публичния регистър на предприятията, уведомили КРС за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения, поддържан от КРС — на осн. чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС.

*В случай че участникът е чуждестранно лице, същият доказва, че отговаря на критерия за подбор, ако е вписан в публичния регистър на предприятията, уведомили КРС за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения, поддържан от КРС — на осн. чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС.

При подаване на оферта у-кът попълва раздел А „Годност“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП: документът, с който се доказва съответствието с поставените критерии за подбор, е удостоверение за вписване в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС (чл. 77 ЗЕС), в случай че обстоятелствата, които се доказват с удостоверението не са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея не се предоставят от компетентния орган на възложителя по служебен път.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, както следва (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП) и за трите обособени позиции. Съответствието си с поставения критерий за подбор участниците декларират, както следва: при подаване на оферта участниците попълват раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ ЕЕДОП, като посочват информация за стойностите, датите и получателите на услугите, както и друга информация, необходима за установяване на съответствието на участника с поставените критерии за подбор по съответната обособена позиция.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. (чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП).

2. За 3-те ОП участникът трябва да прилага внедрена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен или БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент (чл. 63, ал. 1 т. 10 от ЗОП) с обхват предоставяне на електронни съобщителни услуги.

Съответствието си с поставения критерий за подбор участниците декларират, както следва: при подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез посочване на стандарта, съгласно който прилагат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, в областта на строителството.

Данните се представят чрез попълване на информацията в част IV „Критерии за подбор“, буква Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП.

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен или със стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват предоставяне на електронни съобщителни услуги. (чл. 64, ал. 3 от ЗОП).

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. За ОП № 1: участникът трябва да е изпълнил минимум една услуга с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под услуга с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, следва да се разбира предоставянето на мобилна телефонна услуга за корпоративна група (корпоративната група, за която е предоставена мобилна телефонна услуга, трябва да включва като минимум 800 SIM карти).

За обособена позиция № 2: участникът трябва да е изпълнил минимум една услуга с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под услуга с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, следва да се разбира предоставянето на фиксирана телефонна услуга, предоставена чрез обикновен телефонен пост и/или ISDN BRA/PRA свързаност или еквл. за корпоративна група (корпоративната група, за която е предоставяна фиксирана телефонна услуга, трябва да включва като минимум 1 000 поста, предоставени чрез обикновен телефон пост и/или ISDN BRA/PRA или еквивалент.

За обособена позиция № 3: участникът трябва да е изпълнил минимум една услуга с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под услуга с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, следва да се разбира предоставянето на услуга, която включва в себе си изграждане на VPN с точки на достъп най-малко в гр. София и 30 отдалечени населени места едновременно.

Под изпълнени услуги и за трите обособени позиции следва да се разбира такива, чието изпълнение е приключило в посочения период от 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

2. За 3-те ОП участникът трябва да прилага внедрена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен или БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент (чл. 63, ал. 1 т. 10 от ЗОП) с обхват предоставяне на електронни съобщителни услуги.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В ОП може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на в-ля. В-лят отстранява участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 2 т. 3 и т. 4 от ЗОП и/или условията по чл. 107 от ЗОП. Не може да участва в ОП пряко или косвено физическо или юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не е налице изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. Участниците в ОП да отговарят на изискванията на чл. 101, ал. 9 и 10 от ЗОП. На основание чл. 55, ал. 4 от ЗОП в-лят има право да не отстрани участник, за който е налице обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката. Продължава в раздел VI.3.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 28/05/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 31/01/2019
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 29/05/2018
Местно време: 10:30
Място:

гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, ет. 5, администрация на главния прокурор.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

април 2021 г.

VI.3)Допълнителна информация:

По 55, ал. 1, т. 2 не трябва действието на издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс да е преустановено след отнемането му или прекратено или временно спряно или е взето решение за преустановяване осъществяването на обществени електронни съобщения от предприятието по чл. 75 от ЗЕС.

В случай че участник участва като обединение (О), което не е регистрирано като самостоятелно ЮЛ, се представя копие от док., от който да е видно прав. осн. за създаване на О, както и следната инфо.: правата и задълженията на У в О; разпределението на отговорността между членовете на О; дейностите, които ще изпълнява всеки член на О. Не се допускат промени в състава на О след крайния срок за подаване на офертата. Когато в дог. за създаването на О липсват клаузи, гарантиращи изп. на посоч. условия, или съставът на О се е променил след подаването на офертата — участникът ще бъде отстранен от участие в ОП. Участниците в обед. носят солидарна отг. за изпълнение на дог за ОП.

У-кът се отстранява от участие в следните случаи:

— ако не представи в срок поискана от в-ля информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат, включително и лицата по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП.

— при неспазване на условията всички предложени цени за изпълнение да са в лева без вкл. ДДС, да са различни от нула и да са записани най-много до втория знак след десетичната запетая. Всички предложени цени да са положителни числа.

— ако предложенията не съобразени с прогнозната ст-ст на ОП за целия срок на изпълнение, т.е. общата предлагана от участника цена на месец, умножена по 36 месеца, не следва да надхвърля прогнозната стойност по съответната обособена позиция.

— ако представи оферта с по-кратък срок на валидност или не посочи срок на валидност на офертата.

— в случай че общата месечна цена за съответен план/услуга/линия не съответства на произведението от единична цена и брой.

— в случай че общата предлагана месечна цена за всички планове/услуги не съответства на сбора от общите цени за съответните планове/услуги.

— ако непредставено предложение за изпълнение на поръчката или представеното от него предложение и/или приложения към него не съответстват на насоките и изискванията на в-ля.

— ако за участник е налице забраната по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Гаранцията за изпълнение на договора (Г) по всяка обособена позиция е в размер на 3 % от цената за изпълнение на договора без ДДС (прогнозната ст-ст). Г може да бъде представена в една от формите, предвидени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Г се представя към момента на сключване на дог за ОП.

Начин на плащане — посочен в проекта на договор.

Начин на финансиране — бюджетни средства.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/04/2018