Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dostawy - 169661-2022

01/04/2022    S65

Polska-Chełm: Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów

2022/S 065-169661

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Chełm
Krajowy numer identyfikacyjny: 11019823800000
Adres pocztowy: ul. Lubelska 65
Miejscowość: Chełm
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Kod pocztowy: 22-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Chwil, Monika Hurko-Tarnowska
E-mail: zamowienia@umchelm.pl
Tel.: +48 825652223
Faks: +48 825652254
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.umchelm.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.chelm.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka samorządu terytorialnego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi administracji i ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 432 licencji na pakiety oprogramowania biurowego

Numer referencyjny: BZP.271.12.49.2021
II.1.2)Główny kod CPV
48310000 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 432 licencji na pakiety oprogramowania biurowego.Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę 432 licencji na pakiety oprogramowania biurowego.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.4. Dostawa zamówienia odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe obejmuje w szczególności koszty transportu, opakowania oraz wydania licencji Zamawiającemu. Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie dostawy ponosi Wykonawca.5. Zamawiający potwierdzi dostawę licencji protokołem odbioru, podpisanym przez obie strony.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Chełm

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1.Dostarczony pakiet musi współpracować z posiadanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym (Microsoft Windows 10 Pro). 2.Dostarczony pakiet musi posiadać licencję nieograniczoną czasowo (wieczystą). 3.Licencja musi pozwalać na instalację oprogramowania na 432 komputerach, przy czym odinstalowanie oprogramowania na jednym komputerze musi pozwalać na instalację na innym komputerze – tj. licencja nie może być w żaden sposób „dożywotnio” związana z konkretnym komputerem. 4.Wymagania dotyczące interfejsu użytkownika: a) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, b) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. 5.Programy wchodzące w skład pakietu muszą w 100% odwzorowywać treść i układ dokumentów doc, docx, rtf, xls, xlsx, ppt, pptx wytworzonych w posiadanych przez Zamawiającego pakietach Microsoft Office 2016.6. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 7.Do aplikacji pakietu musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 8.Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać co najmniej: a)Edytor tekstów, b)Arkusz kalkulacyjny, c)Program do przygotowania i prowadzenia prezentacji, d)Klienta poczty e-mail. cd. z sekcji VI.3:W aktualnym stanie prawnym Zamawiający, unieważniając postępowania na podstawie przepisu art. 255 pkt 6 ustawy, są uprawnieni do brania pod uwagę okoliczności skutkujących unieważnieniem zawartej umowy wynikających z art. 457 ust. 1 pkt 1 ustawy.Uzasadnienie prawne:Zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 255 pkt. 6 w związku z art. 457 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.Wystąpiły wszystkie przesłanki uzasadniające unieważnienie postępowania w oparciu o art. 255 pkt 6 ustawy. Przesłanki zostały sprecyzowane w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 lutego 2017 r. (KIO 262/17):1) konieczność wystąpienia naruszenia przepisów ustawy regulujących udzielenie zamówienia (wada postępowania);2) wada ma skutkować niemożliwością zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy o udzielenie zamówienia publicznego;3) wada musi być niemożliwa do usunięcia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0001/20

II.2.14)Informacje dodatkowe

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, wszystkie kryteria zostały wymienione w dokumentach zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 003-004385
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający informuje, że na etapie weryfikacji złożonych ofert, jak również na podstawie złożonego pisma przez Wykonawcę: MBA System Sp. z o.o., ul. Odlewnicza 7, 03-231 Warszawa zarzucającego nieprecyzyjne zapisy w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz złożonych pism przez Wykonawców: Softflix Sp. z o.o., ul. 1 Maja 53/13, 46-020 Opole oraz RA Software s.r.o. Nové Sady 2, 602 00 Brno, Czechy (odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny), w których również podniesiono zarzut nieprecyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia, po przeanalizowaniu opisu przedmiotu zamówienia oraz złożonych w postępowaniu ofert, wystąpiła potrzeba wprowadzenia istotnych zmian w zakresie funkcjonalności przedmiotu zamówienia, tj. doprecyzowania ilości licencji pakietów biurowych oraz uszczegółowienie rodzaju licencji planowanych do zakupu. Wykonawcy w złożonych wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny oraz piśmie wskazującym rozbieżności w nazewnictwie przedmiotu zamówienia zawartego w dokumentach zamówienia, słusznie zwrócili uwagę, że Zamawiający w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia nie określił jednoznacznie ilości licencji, jak również rodzaju licencji.Tytuł zamówienia (Dostawa 432 licencji oprogramowania biurowego) wskazywał, zgodnie z zamierzeniami Zamawiającego, na zakup 432 licencji rozumianych jako 432 indywidualne klucze licencyjne pozwalające na instalację na 432 komputerach. Natomiast w opisie przedmiotu zamówienia widniał omyłkowo skonstruowany zapis „Licencja musi pozwalać na instalację oprogramowania na 432 komputerach (…)” co zrozumiane zostało przez część Wykonawców jako 1 klucz pozwalający na instalację oprogramowania na 432 komputerach.

Niedookreślenie przez Zamawiającego ilości licencji, skutkuje brakiem możliwości poprawnej kalkulacji ceny oferty przez Wykonawców oraz nie pozwala na złożenie porównywalnych ofert.Niewyczerpujący, niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia nie uwzględniający wszystkich wymagań, ma niewątpliwie wpływ na cenę i jest jednym z głównych czynników determinujących jej wartość. Ponadto stanowi uchybienie przepisom ustawy (art. 99 ustawy), które ma istotny wpływ na wynik postępowania.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia jest elementem znaczącym i warunkującym złożenie prawidłowej, niepodlegającej odrzuceniu oferty przez Wykonawców. Zamawiający uznał, że w porównaniu z pierwotnie określonym ogłoszeniem, SWZ należy dokonać znaczących zmian w przedmiocie zamówienia.Wniesienie powyższych nieścisłości decydująco zmodyfikuje wszystkie dokumenty w zakresie przedmiotu zamówienia i stanowi istotną zmianę, która posiada znaczną wagę i skutkowało złożeniem przez Wykonawców nieporównywalnych ofert, w szczególności ze względu na brak możliwości jednakowej oceny, co jeszcze raz podkreślić należy, ma bardzo duży i istotny wpływ na wynik postępowania.Nie ulega wątpliwości, że wskazanie konkretnych ilości ma kluczowe znaczenie dla sporzą-dzenia oferty, w szczególności ustalenia ceny. Nadto, opis powinien w sposób rzeczywisty oddawać potrzeby Zamawiającego w odniesieniu do wymagań stawianych dla prawidłowej realizacji zamówienia. W danym stanie sprawy wymagania te zostały omyłkowo nie wskazane prawidłowo, aniżeli wynikało to z intencji zamawiającego. Zgodnie z treścią wyroku KIO 752/17: „Taką wadą jest nieprawidłowe sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, w sytuacji, gdy naruszałoby to konkurencję, i nie ujawniono naruszenia przed otwarciem ofert”. Wada winna być nie tylko nienadająca się do usunięcia, ale dodatkowo wskazywać na: „… dokona-nie czynności lub zaniechanie jej dokonania w tym postępowaniu z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które miało lub mogło mieć wpływ na jego wynik. Chodzi przy tym o to, aby nie była to jakakolwiek wada, ale wada na tyle istotna, iż niemożliwym staje się zawarcie ważnej umowy”. cdn...

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie

o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie

10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

o apelacji, jeżeli przepisy rozdziału 3 Działu IX ustawy nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/03/2022