Lucrări - 16969-2018

13/01/2018    S9    - - Lucrări - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Bucureşti: Lucrări de întreţinere a drumurilor naţionale

2018/S 009-016969

Anunț de participare

Lucrări

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Direcția Regională de Drumuri și Poduri București, Bulevardul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6
Punct(e) de contact: Biroul Pregătire Documentații
În atenția: Sef Birou Pregatire Documentatii
061101 Bucureşti
România
Telefon: +40 213186684
E-mail: drdpb@andnet.ro
Fax: +40 213186704

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.drdpb.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
„Acord-cadru — Lucrări de întreținere periodică — Straturi bituminoase foarte subțiri executate la rece, pentru o perioadă de 36 luni, pe drumurile naționale din administrarea D.R.D.P București”, 2 Loturi
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrări
Executare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Lot 1 — raza de activitate SDN Bucuresti Nord, Lot 2 — raza de activitate SDN Ploiesti.

Cod NUTS RO3

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 36

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Minim un contract subsecvent pe an;
Valoarea celui mai mare contract subsecvent:
— Lot 1 — SDN Bucuresti N — 4 014 000,00 RON fara TVA,
— Lot 2 — SDN Ploiesti — 4 615 485,71 RON fara TVA.
Valoarea minima a Acordului Cadru:
— Lot 1 — SDN Bucuresti N — 1 806 300,00 RON fara TVA,
— Lot 2 — SDN Ploiesti — 1 757 321,84 RON fara TVA.
Valoarea maxima a Acordului Cadru:
— Lot 1 — SDN Bucuresti N — 12 042 000,00 RON fara TVA,
— Lot 2 — SDN Ploiesti — 11 715 417,24 RON fara TVA.
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
„Acord-cadru — Lucrari de intretinere periodica — Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece, pentru o perioada de 36 luni, pe drumurile nationale din administrarea D.R.D.P Bucuresti", 2 Loturi: Lot 1 — SDN Bucuresti Nord, Lot 2 — SDN Ploiesti,
Valoarea celui mai mare contract subsecvent:
— Lot 1 — SDN Bucuresti N — 4 014 000,00 RON fara TVA,
— Lot 2 — SDN Ploiesti — 4 615 485,71 RON fara TVA.
Valoarea minima a Acordului Cadru:
— Lot 1 — SDN Bucuresti N — 1 806 300,00 RON fara TVA,
— Lot 2 — SDN Ploiesti — 1 757 321,84 RON fara TVA.
Valoarea maxima a Acordului Cadru:
— Lot 1 — SDN Bucuresti N — 12 042 000,00 RON fara TVA,
— Lot 2 — SDN Ploiesti — 11 715 417,24 RON fara TVA.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45233139

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
„Acord-cadru — Lucrari de intretinere periodica — Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece, pentru o perioada de 36 luni, pe drumurile nationale din administrarea D.R.D.P Bucuresti”, 2 Loturi: Lot 1 — SDN Bucuresti Nord, Lot 2 — SDN Ploiesti, Conform specificatiilor din Caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 563 621,84 și 23 757 417,24 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 36 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: „Acord-cadru — Lucrări de întreținere periodică — Straturi bituminoase foarte subțiri executate la rece, pentru o perioadă de 36 luni, pe drumurile naționale din administrarea D.R.D.P București”, Lot 1 — SDN București Nord
1)Descriere succintă
„Acord-cadru — Lucrari de intretinere periodica — Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece, pentru o perioada de 36 luni, pe drumurile nationale din administrarea D.R.D.P Bucuresti", Lot 1 — SDN Bucuresti Nord
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45233139

3)Cantitate sau domeniu
Conform specificatiilor din caietul de sarcini
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 806 300,00 și 12 042 000,00 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 36 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Minim un contract subsecvent pe an;
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 4 014 000,00 RON fara TVA.
Valoarea minima a Acordului Cadru: 1 806 300,00 RON fara TVA.
Valoarea maxima a Acordului Cadru: 12 042 000,00 RON fara TVA.
Valoarea garantiei de participare este: 40 000,00 RON.
Lot nr: 2 Denumire: „Acord-cadru — Lucrări de întreținere periodică — Straturi bituminoase foarte subțiri executate la rece, pentru o perioadă de 36 luni, pe drumurile naționale din administrarea D.R.D.P București”, Lot 2 — SDN Ploiești
1)Descriere succintă
„Acord cadru — Lucrari de intretinere periodica — Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece, pentru o perioada de 36 luni, pe drumurile nationale din administrarea D.R.D.P Bucuresti", Lot 2 — SDN Ploiesti
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45233139

3)Cantitate sau domeniu
Conform specificatiilor din caietul de sarcini
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 757 321,84 și 11 715 417,24 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 36 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Minim un contract subsecvent pe an;
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 4 615 485,71 RON fara TVA.
Valoarea minima a Acordului Cadru: 1 757 321,84 RON fara TVA.
Valoarea maxima a Acordului Cadru: 11 715 417,24 RON fara TVA.
Valoarea garantiei de participare este: 46 000,00 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Lot 1 — SDN Bucuresti N — 40 000,00 RON fara TVA.
Lot 2 — SDN Ploiesti — 46 000,00 RON fara TVA.
Note:
GP va avea valabilitate minimum 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertei.
GP se poate constitui prin:
— instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform art. 36 din HG 395/2016, cu completarile si modificarile ulterioare, emis in numele ofertantului de catre o societate bancara/societate de asigurari care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii (Formularul nr. 1),
— virament bancar la BCR Unirea RO56 RNCB 0082 0441 8412 0001 (RON).
GP trebuie sa fie irevocabila.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
La procedura online, dovada constituirii GP (indiferent de modalitatea de constituire) se va posta obligatoriu in SEAP (copie cu mentiunea „conform cu originalul”, scanata si semnata cu semnatura electronica extinsa) de catre toti operatorii economici pana la data si ora limita de depunere a ofertelor,
In cazul in care documentele privind GP sunt emise in alta limba decat limba romana, acestea se vor posta obligatoriu in SEAP (scanate si semnate cu semnatura electronica extinsa) insotite de traducerea autorizata in limba romana. Pentru determinarea echivalentei de curs leu-valuta se are in vedere cursul comunicat de BNR cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. 10 % din valoarea de contract acceptata, fara TVA si se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului subsecvent, conform prevederilor art. 39 din HG 395/2016, cu completarile si modificarile ulterioare.
Garantia de buna executie se va constitui prin orice modalitate prevazuta la art. 40 din HG 395/2016, cu completarile si modificarile ulterioare.
Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie, conform prevederilor art. 42 din HG 395/2016, cu completarile si modificarile ulterioare.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Transferuri de la Bugetul Statului si/sau Venituri propri.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
1) Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;
2) Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016;
3) Asociere conform art. 39 din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Situatia personala a candidatului sau ofertantului.
Operatorii economici (ofertantii/tertii sustinatori/subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu completarile ulterioare.
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/ cerintelor de calificare se vor prezenta:
Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016. In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE – Partea III „Motive de excludere" – Sectiunea A „Motive referitoare la condamnarile penale" – subsectiunile:
— „Participarea la o organizatie criminala",
— „Coruptie",
— „Fraude",
— „Infractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitatile teroriste",
— „Spalare de bani sau finantarea terorismului",
— „Exploatare prin munca a copiilor si alte forme de trafic de persoane".
Modalitatea de indeplinire:
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016, cu completarile ulterioare, atat pentru Ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta:
— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv, valabil/e la momentul depunerii acestuia/acestora,
— Alte documente edificatoare, dupa caz.
Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016, cu completarile ulterioare. In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE – Partea III „Motive de excludere" – Sectiunea B „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarilor sociale" – subsectiunile:
— „Plata impozitelor",
— „Plata asigurarilor sociale".
Modalitatea de indeplinire:
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta la solicitarea autoritatii contractante urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016, cu completarile ulterioare, atat pentru Ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta:
— Persoanele juridice române trebuie sa prezinte Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia,
— Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.), prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a Ofertantului unic/Ofertantului asociat/Subcontractantului/Tertului sustinator sau a tarii in care Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora. Documentele edificatoare vor fi însotite de traducerea autorizata in limba romana.
Nota 1: Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat.
Nota 2: Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire un operator economic in cazul in care poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic si-a incalcat obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.
Nota 3: Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza in conditiile legii de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobanzi ori penalitati de intarziere acumulate sau a amenzilor.
Nota 4: Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci cand cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante, indeplineste una din urmatoarele conditii:
(a) este mai mic de 4 000 RON,
(b) este mai mare de 4 000 RON si mai mic de 5 % din totalul impozitelor, taxelor si contributiilor datorate de operatorul economic la cea mai recenta data scadenta a acestora.
Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu completarile ulterioare. In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III „Motive de excludere" - Sectiunea C „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale" - subsectiunile:
— „Incalcarea obligatiilor in domeniul legislatiei de mediu",
— „Incalcarea obligatiilor in domeniul legislatiei sociale",
— „Incalcarea obligatiilor in domeniul legislatiei muncii",
— „Falimentul",
— „Insolventa",
— „Active administrate de lichidator",
— „Acorduri cu alti operatori economici care vizeaza denaturarea concurentei",
— „Vinovat de comiterea unei abateri profesionale grave",
— „Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achizitii publice",
— „Implicare directa sau indirecta in pregatirea acestei proceduri de achizitii publice",
— „Incetarea anticipata, daune-interese sau alte sanctiuni comparabile",
— „Vinovat de interpretarea eronata, nedivulgarea de informatii, incapacitatea de a furniza documentele necesare si obtinere de informatii confidentiale referitoare la aceasta procedura".
Modalitatea de indeplinire:
— Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv In care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire,
— Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, va prezenta o Declaratie cu privire la conflictul de interese in conformitate cu prevederile art. 60, alin. (1) lit. a), lit. d) si lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile ulterioare. Se va completa Formularul nr. 3 din Sectiunea „Formulare" din Documentatia de Atribuire, stampilat si semnat de catre reprezentantul legal/imputernicit al ofertantului si se va prezenta de catre Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, odata cu DUAE.
Nota: In sensul dispozitiilor art. 60 alin. (1) lit. d), din Legea nr. 98/2016, prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10 % din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10 % din totalul drepturilor de vot in adunarea generala,
— Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu completarile ulterioare, atat pentru Ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta:
—— certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile ulterioare,
—— alte documente edificatoare, dupa caz.
Nota 1: Autoritatea contractanta nu exclude din procedura de atribuire un operator economic impotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa atunci cand, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de operatorul economic in cauza, stabileste ca acesta are capacitatea de a executa contractul de achizitie publica. Aceasta presupune ca respectivul operator economic se afla fie in faza de observatie si a adoptat masurile necesare pentru a intocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabila, a activitatii curente, fie este in cadrul fazei de reorganizare judiciara si respecta integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.
Nota 2: Se considera ca autoritatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadru sau in legatura cu aceasta procedura in situatia in care ofertele transmise de 2 sau mai multi operatori economici participanti la procedura de atribuire prezinta asemanari semnificative din punct de vedere al continutului documentelor nestandardizate potrivit documentatiei de atribuire.
Nota 3: Se considera ca autoritatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadru sau in legatura cu aceasta procedura in situatia in care in cadru organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanti la procedura de atribuire se regasesc aceleasi persoane sau persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natura personala, financiara sau economica sau de orice alta natura.
Nota 4: Se considera ca autoritatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadru sau in legatura cu aceasta procedura in situatia in care un ofertant a depus doua sau mai multe oferte, atat individual cat si in comun cu alti operatori economici sau doar in comun cu alti operatori economici.
Nota 5: Se considera ca autoritatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadru sau in legatura cu aceasta procedura in situatia in care un ofertant a depus oferta individuala/in comun cu alti operatori economici si este nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.
Nota 6: Autoritatea contractanta va exclude un operator economic in orice moment al procedurii de atribuire in care ia la cunostinta ca operatorul economic se afla, avand in vedere actiunile sau.
Inactiunile savarsite inainte sau in cursul procedurii, in una dintre situatiile prevazute la art. 164,165 si 167, de natura sa atraga excluderea din procedura de atribuire.
Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul Autoritatii contractante, precum si persoanele din cadrul Autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau desfasurarea procedurii de atribuire sunt:
— Catalin Somode — Director General Regional,
— Mihai Hulduban — Director Adj. Exploatare,
— Daniela Cristea — Director Economic,
— Ana Maria Tanase-Liess — Inlocuitor Director Economic,
— Ana-Nicoleta Petrea — Inlocuitor Director Economic,
— Adi Constantin Moraru Iorga — Sef Dep. Juridic cu preluare atributii Sef Dep. Achizitii,
— Silviu George Petre — Inlocuitor Sef Dep. Juridic,
— Marius Inocentiu Costache — Economist Compartiment CFP,
— Florin Dinica — Inginer Serviciul Achizitii,
— Elena Voicu — Inginer Serviciul Achizitii,
— Codruta Adela Ficiu — Inginer Serviciul Achizitii,
— Gabriela Simion — Inginer Serviciul Achizitii,
— Camelia Bucur — Economist Serviciul Achizitii,
— Roxana Gabriela Fonea — Sef Serviciul Contracte,
— Adriana Mirosonicencu — Consilier juridic Serviciul Contracte,
—Damian Chituc — Consilier juridic Serviciul Contracte,
— Bianca-Diana Dobrescu — Consilier juridic Serviciul Contracte,
— Dorina-Mariana Belea-Mateescu — Cons. juridic Serviciul Contracte,
— Rodica Mihaela Bratu — Sef Birou Pregatire Documentatii,
— Aurelian-Adrian Niculescu — Inginer Birou Pregatire Documentatii,
— Mihai-Bogdan Iordanescu — Economist Birou Pregatire Documentatii,
— Daniel Viziru — Inginer Birou Pregatire Documentatii,
— Marian Constantin Peticila — Sef Departament Mentenanta,
— Andrei Petre — Sef Serviciu Mentenanta si Plan,
— Ion Nicolae — Inginer Serviciul Mentenanta si Plan,
— Mihai Moise — Inginer Serviciul Mentenanta si Plan,
— Gheorghe Gardin — Inginer Serviciul Mentenanta si Plan,
— Ionela Radu — Inginer Serviciul Mentenanta si Plan,
— Octavian Florescu — Inginer Serviciul Mentenanta si Plan,
— Radu Costin Popescu — Inginer Serviciul Mentenanta si Plan,
— Luminita Calin — Inginer Serviciul Mentenanta si Plan,
— Bogdan Tanase — Tehnician Serviciul Mentenanta si Plan.
Nota 1: Reprezinta o situatie potential generatoare de conflict de interese participarea in procesul de verificare/evaluare a ofertelor a unei persoane care este sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului individual/ofertantului asociat/candidatului/subcontractantului propus/tertului sustinator.
Nota 2: Reprezinta o situatie potential generatoare de conflict de interese participarea in procesul de verificare/evaluare a ofertelor a unei persoane despre care se constata sau cu privire la care exista indicii rezonabile/informatii concrete, ca poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alta natura, ori se afla intr-o alta situatie de natura sa ii afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare.
Nota 3: In situatia in care, ca urmare a clarificarilor solicitate ofertantului cu privire la o situatie potential generatoare de conflict de interese, autoritatea contractanta stabileste ca exista un conflict de interese, autoritatea contractanta va adopta masurile necesare pentru eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese, dispunand masuri cum ar fi inlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci cand le este afectata impartialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/candidatului aflat in relatie cu persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante.
Nota 4: In vederea demonstrarii faptului ca nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta la solicitarea Autoritatii Contractante, orice document edificator in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva conform art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, atat pentru oferantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru tertii sustinatori si subcontractantii declarati in oferta. Documentele edificatoare vor fi însotite de traducerea autorizata in limba romana.
Nota 5: In situatia in care documentele mentionate mai sus nu se emit in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator, sau aceste documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va prezenta fie o declaratie pe propria raspundere, fie, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Documentele edificatoare vor fi însotite de traducerea autorizata in limba romana.
Nota 6: In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste existenta sau inexistenta unei situatii de excludere, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente straine. In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie” — Sectiunea A „Capacitatea de a corespunde cerintelor" – subsectiunile:
— „Inscrierea in Registrul Comertului".
Modalitatea de indeplinire:
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea criteriului cu privire la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarat/i in oferta: Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii certificatului respectiv.
Nota 1: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractuluiDocumentele edificatoare vor fi însotite de traducerea autorizata in limba romana.
Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Participantii la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.
Ofertantul va demonstra ca a executat in ultimii 5 ani lucrari similare a caror valoare cumulata fara TVA, la nivelul unui contract sau a mai multor contracte este de cel putin: 2 000 000,00 RON — Lot 1 — SDN Bucuresti N; 2 300 000,00 RON — Lot 2 — SDN Ploiesti.
In acest sens, va completa DUAE - Partea IV „Criteriile de selectie" - Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala", subsectiunea "Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat ".
*Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:
— certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, aferente contractului/lor mentionat/e in DUAE, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv lucrari executate, perioada de executie si valoarea acestora (exprimata in lei fara TVA).
Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documentele similare, insotite de traducere autorizata.
Nota 1:a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2012 -1 euro = 4,4560 RON, 2013-1euro = 4,4190 RON, 2014 -1 Euro = 4,4446 Lei, 2015 -1 Euro = 4,4450 Lei, 2016 -1 Euro = 4,4862 Lei.

b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2014, 2015 si 2016 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro.

Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a).
Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.
Nota 3:Documentele vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, incarcate in SEAP, in copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, scanate si semnate cu semnatura electronica extinsa.
Dovada similitudinii lucrarilor executate in cadrul contractului/lor prezentat/e drept experienta similara, cu cele supuse procedurii revine operatorului economic.
Prin lucrari similare se intelege executie de lucrari noi de infrastructura rutiera si/sau lucrari de intretinere periodica si/sau lucrari de reparatii curente si/sau lucrari de modernizare a infrastructurii rutiere. Enumerarea nu este cumulativa.
Informatii privind asocierea.
Informatii privind tertii sustinatori.
Informatii privind tertii sustinatori - continuare.
Informatii privind subcontractantii.
Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, in raport cu domeniul in care se incadreaza activitatea/activitatile PRINCIPALA/PRINCIPALE ce face obiectul acordului-cadru aferent fiecarui lot in parte;
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu".
Se solicita Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificat/e emis/e de organisme de certificare acreditate, respectiv ISO 9001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV „Criteriile de selectie" - Sectiunea D „Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, este obligatorie incarcarea in SEAP a Acordului de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un fumizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.
Nota 2: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator).
Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine în termenele stabilite, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.
Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al mediului conform SR EN ISO 14001 sau echivalent, in raport cu domeniul in care se incadreaza activitatea/activitatile principala/principale ce face obiectul acordului-cadru aferent fiecarui lot in parte;
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu".
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificat/e emis/e de organisme de certificare acreditate, respectiv ISO 14001 sau echivalent sau once alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu eel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, este obligatorie incarcarea in SEAP a Acordului de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota 2: Cerinta privind certificarea ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intennediul unei alte persoane (tert sustinator). Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine în termenele stabilite, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", subsectiunea "Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat", prin precizarea, a cel putin, urmatoarelor informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, obiectul contractului, valoarea (exprimata in lei fara TVA), beneficiarul.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:
— certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, aferente contractului/lor mentionat/e in DUAE, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv lucrarile executate, perioada de executie si valoarea acestora (exprimata in lei fara TVA).
Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documentele similare, insotite de traducere autorizata.
Nota 1:
a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2012 -
1 euro = 4,4560 RON, 2013-1euro = 4,4190 RON, 2014 -1 Euro = 4,4446 Lei, 2015 -1 Euro = 4,4450 Lei, 2016 -1 Euro = 4,4862 Lei.

b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2014, 2015 si 2016 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro.

Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a).
Nota 2:
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.
Nota 3:
Documentele vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, incarcate in SEAP, in copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, scanate si semnate cu semnatura electronica extinsa.
Dovada similitudinii lucrarilor executate in cadrul contractului/lor prezentat/e drept experienta similara, cu cele supuse procedurii revine operatorului economic.
Prin lucrari similare se intelege executie de lucrari noi de infrastructura rutiera si/sau lucrari de intretinere periodica si/sau lucrari de reparatii curente si/sau lucrari de modernizare a infrastructurii rutiere. Enumerarea nu este cumulativa.
Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea “Pentru contractele de lucrari: executarea de lucrari de tipul Specificat”.
Toti ofertantii vor prezenta odata cu DUAE acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate de autoritatea contractanta, doar ofertantului clasat pe primul loc.
Daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/terti in vederea indeplinirii unui/unor criteriu/ii de calificare, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea C "Informatii privind utilizarea capacitatilor altor entitati". De asemenea, fiecare tert sustinator va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A "Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", -partea III "Motive de excludere" - partea IV "Criteriile de selectie", Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea “Pentru contractele de lucrari: executarea de lucrari de tipul Specificat”., in situatia in care sustinerea acordata se refera la indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta la solicitarea Autoritatii Contractante, documente justificative care probeaza cele asumate in angajamentul ferm (documente justificative solicitate prin Fisa de date a achizitiei pentru demonstrarea cerintelor privind capacitatea tehnica).
In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, Formularul nr. 7 prezentat in Sectiunea "Formulare" din Documentatia de atribuire din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art.184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante: certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, aferente unui contract sau a mai multor contracte, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv lucrari executate, perioada de executie si valoarea acestora.
Daca tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b).
In situatia in care ofertantii beneficiaza de sustinere din partea unui/unor terti pentru indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica, se vor aplica prevederile art. 182 - 185 din Legea nr. 98/2016, precum si prevederile art. 48-50 din H.G. nr. 395/2016.
Autoritatea Contractanta are obligatia de a lua in considerare aceasta sustinere pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, cu conditia ca ofertantul sa poata demonstra ca dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului.
Angajamentul ferm incheiat intre contractor si tertul sustinator va contine clauze care sa garanteze autoritatii contractante materializarea aspectelor care fac obiectul angajamentului ferm in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul executarii contractului.
In cazul in care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile, angajamentul va cuprinde clauze care sa asigure autoritatea contractanta de indeplinirea obligatiilor asumate de tertul sustinator prin acesta, in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului.
In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea "Proportia de subcontractare".
De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A" Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere".
In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la solicitarea Autoritatii Contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.
Nota 1: Conform art 170, alin (2) din Legea nr. 98/2016- In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 171, autoritatea contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. Autoritatea Contractanta va efectua plati directe corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre subcontractantii propusi in oferta pentru lucrari executate contractantului potrivit contractului dintre contractant si subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, doar daca subcontractantii solicita acest lucru si isi exprima optiunea in acest sens la momentul semnarii contractului. In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta are obligatia de a solicita, ulterior atribuirii contractului, la incheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din acesta sunt.
Indeplinite de subcontractanti.
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu" - subsectiunea "Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurarea calitatii".
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii acordului cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificat/e emis/e de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membruin parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu" - subsectiunea "Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurarea calitatii".
Nota 2: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator).
Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine în termenele stabilite, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu" - subsectiunea " Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu ". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii acordului cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificat/e emis/e de organisme independente care atesta implementarea unui sistem de management de mediu in conformitate SR EN ISO 14001 sau echivalent.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu" - subsectiunea " Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu ".
Nota 2: Cerinta privind certificarea SR EN ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator).
Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine în termenele stabilite, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 16.2.2018 - 15:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.2.2018 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 120 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 16.3.2018 - 18:00

Locul:

In SEAP.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare

1) Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

https://ec.europa.eu/tools/espd.

Ofertantul va completa DUAE pe baza formularului standard pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta, disponibil in SEAP in format electronic .xml, inserand in campurile disponibile toate informatiile solicitate in Fisa de date a achizitiei. In vederea completarii DUAE, ofertantul va consulta Ghidul de utilizare al DUAE pentru operatorii economici, pus la dispozitie de ANAP prin Notificarea nr. 240/28.06.2016 disponibila la adresa http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/06/Ghid-utilizare-DUAE-operatori-economici-006.pdf;

2) Durata Acordului cadru: 36 de luni de la data semnarii acestuia de catre ambele parti;
3) In situatia in care mai multe oferte considerate admisibile sunt clasate pe primul loc si au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 București
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: In conformitate cu prevederile art. 6 coroborat cu art. 8 din Legea nr. 101/2016.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

D.R.D.P. București Biroul Pregătire Documentații
Bulevardul Iuliu Maniu 401A, sector 6
061101 București
România
E-mail: drdpb@andnet.ro
Telefon: +40 213186704
Adresă Internet: www.drdpb.ro
Fax: +40 213186691

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
9.1.2018