W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 169814-2016

Wyświetl widok skrócony

18/05/2016    S94    Usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta 

Polska-Szczecin: Usługi projektowania architektonicznego

2016/S 094-169814

Ogłoszenie o konkursie

Niniejszy konkurs jest objęty przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
Adres pocztowy: pl. Armii Krajowej 1
Miejscowość: Szczecin
Kod pocztowy: 70-456
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
Osoba do kontaktów: Anna Bednarz
E-mail: konkursgontynka@um.szczecin.pl
Tel.: +48 914245054
Faks: +48 914245586

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.szczecin.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50547.asp

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
1.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot konkursu/opis projektu

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą/ podmiot zamawiający:
Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy parku wodnego pn. Fabryka Wody – Nowa Gontynka w Szczecinie.
II.1.2)Krótki opis:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników, przeznaczonej do realizacji, koncepcji architektonicznej budowy Parku Wodnego pn. Fabryka Wody – Nowa Gontynka w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do wybranych przez Sąd Konkursowy prac – na zasadach określonych w Regulaminie konkursu.
II.1.3)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71220000

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Kryteria kwalifikacji uczestników:
I. Uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także ww. podmioty występujące wspólnie, spełniające wymagania określone w Regulaminie konkursu, które złożą w odpowiednim terminie wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w Regulaminie konkursu.
II. Wymagania uczestnictwa w konkursie:
1. O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy spełniają wymagania dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania wymagania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania wymagania;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadania w składzie zespołu:
a) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, który wykonał jako autor, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego:
a1) obiektu użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 5 000 m² oraz
a2) obiektu, którego integralną częścią jest basen (sportowy lub rekreacyjny);
Wymóg zostanie uznany za spełniony, bez względu na to, czy projektant wykonał usługi (a1 i a2) w jednym bądź odrębnych zadaniach.
Wymóg zostanie uznany za spełniony, jeżeli obiekty, o których mowa w a1 i a2 zostały zrealizowane.
b) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, który w okresie ostatnich 10 lat przed dniem wszczęcia konkursu wykonał jako projektant, co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu obiektu kubaturowego wraz z basenem/basenami o łącznej powierzchni lustra wody minimum 100 m² wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, oraz
c) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, który w okresie ostatnich 10 lat przed dniem wszczęcia konkursu wykonał jako projektant, co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu obiektu kubaturowego wraz z basenem/basenami o łącznej powierzchni lustra wody minimum 100 m² wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, oraz
d) technologa wody, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie branży sanitarnej, który w okresie ostatnich 10 lat przed dniem wszczęcia konkursu wykonał, co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu projektów w zakresie technologii uzdatniania wody basenowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla basenów o powierzchni lustra wody minimum 100 m² każda, oraz
e) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień przez więcej niż jedną osobę, tylko pod warunkiem spełnienia przez te osoby, łącznie, wyżej wskazanego warunku. Wszystkie osoby uczestniczące przy realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim, w przeciwnym wypadku Uczestnik udostępni wystarczającą liczbę tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.
Na podstawie art. 104 ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2016, poz. 290 t.j.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z 22.12.2015 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
UWAGA:
Uczestnik, który otrzyma w konkursie I nagrodę, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu kserokopii (poświadczonych za zgodność z oryginałem) zaświadczeń o nadaniu uprawnień budowlanych do projektowania osób wskazanych przez Uczestnika do wykonania zamówienia, wydanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, uprawnień budowlanych do projektowania wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub dokumentów równoważnych w przypadku podmiotów zagranicznych.
Dokumenty te, jeżeli nie są wystawione w języku polskim, winny być przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika.
Uczestnicy Konkursu z RP oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarii, przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, zobowiązani są do uzyskania od właściwej izby samorządu zawodowego w Polsce odpowiedniego wpisu umożliwiającego prowadzenie usług na terenie RP tj. wykonywania zawodu architekta (pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych) zgodnie z wymogami prawa polskiego.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.:
posiadają dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN.
2. O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
III. Z konkursu wyklucza się:
1. Uczestników, jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.
2. Uczestników niespełniających wymagań określonych w Regulaminie.
III.2)Informacje dotyczące określonego zawodu

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj konkursu
Otwarty
IV.2)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych
IV.3)Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
I. Kryteria oceny w I etapie – razem max. 100 pkt:
1. Walory koncepcji urbanistycznej – razem max. 40 pkt, w tym:
1) jakości przestrzenne, atrakcyjność kompozycji urbanistycznej – 10 pkt,
2) wpisanie obiektu w istniejące ukształtowanie terenu – max. 10 pkt,
3) rozwiązanie części rekreacyjnej i basenów zewnętrznych – max. 10 pkt,
4) rozwiązania z zakresu obsługi komunikacyjnej (w tym rozwiązanie i ilość miejsc postojowych) – max. 10 pkt,
2. Walory koncepcji architektonicznej obiektu Parku Wodnego – razem max. 50 pkt, w tym:
1) dyspozycja przestrzenna (bloków funkcjonalnych) z punktu widzenia jakości przestrzennych i użytkowych – max. 15 pkt,
2) rozwiązanie części basenowej wewnętrznej – max. 15 pkt,
3) rozwiązanie komunikacji w obiekcie – max. 10 pkt,
4) zagadnienia etapowania realizacji inwestycji – max. 10 pkt.
3. Koszt realizacji inwestycji (tj. zagospodarowanie terenu min. 3,5 ha, rozwiązania drogowe poza ww. obszarem oraz koszt realizacji części I, IA i II Parku Wodnego) – max. 10 pkt.
II. Kryteria oceny w II etapie – razem max. 100 pkt:
1. Walory koncepcji urbanistycznej – razem max. 35 pkt, w tym:
1) jakości przestrzenne, atrakcyjność kompozycji urbanistycznej, wpisanie obiektu w istniejące ukształtowanie terenu – max. 10 pkt,
2) rozwiązanie części rekreacyjnej i basenów zewnętrznych (atrakcyjność i funkcjonalność rozwiązań) – max. 10 pkt,
3) rozwiązania z zakresu obsługi komunikacyjnej (w tym rozwiązanie i ilość miejsc postojowych) – max. 5 pkt,
4) rozwiązanie elementów małej architektury i terenów zielonych – max. 5 pkt,
5) szacowany zakres niezbędnych prac ziemnych – max. 5 pkt.
2. Walory koncepcji architektonicznej obiektu Parku Wodnego – razem max. 45 pkt, w tym:
1) jakość rozwiązań architektonicznych tj. szlachetność (czystość formalna), atrakcyjność i spójność formy architektonicznej, indywidualne kształtowanie detalu architektonicznego, nadanie obiektowi cech indywidualnych związanych ze Szczecinem np. w kontekście idei „Szczecin_Floating Garden”, związanych z charakterem inwestycji np. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka”, będących nawiązaniem do kontekstu przestrzennego itp. – max. 20 pkt,
2) rozwiązania funkcjonalne z punktu widzenia jakości przestrzennych i użytkowych w obiekcie (w tym zagadnienia komunikacji wewnętrznej) – max. 10 pkt,
3) rozwiązanie części basenowej wewnętrznej – atrakcyjność i funkcjonalność rozwiązań (w tym rozwiązania z zakresu technologii basenowej) – max. 10 pkt,
4) rozwiązanie zagadnienia etapowania realizacji inwestycji – max. 5 pkt.
3. Koszt realizacji inwestycji (tj. zagospodarowanie terenu min. 3,5 ha, rozwiązania drogowe poza ww. obszarem oraz koszt realizacji części I i IA Parku Wodnego wraz z zagospodarowaniem tymczasowym terenu w miejscu części II obiektu), wyliczony i podany przez Uczestnika na podstawie rozwiązań projektowych przedstawionych w pracy konkursowej – max. 10 pkt.
4. Wyliczony przez Uczestnika – w nawiązaniu do podanego przez Uczestnika kosztu realizacji inwestycji – koszt wielobranżowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej, budowlanej i wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w zakresie określonym w Regulaminie konkursu, na poziomie nie przekraczającym 5,3 % kosztu realizacji inwestycji, podanego w pracy konkursowej – max 10 pkt.
Podana w Rozdziale I, pkt V, pkt 3 Regulaminu konkursu kwota „Maksymalnego kosztu wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, budowlanej i wykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji dla części I i IA” stanowi maksymalną kwotę zabezpieczoną przez Zamawiającego na poczet wszelkich prac projektowych i czynności Projektanta, niezbędnych do realizacji inwestycji, przy uwzględnieniu ewentualnej, nie dającej się przewidzieć na dzień rozstrzygnięcia konkursu, konieczności wykonania zleceń uzupełniających, w granicach określonych ustawą Pzp.
IV.4)Informacje administracyjne
IV.4.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:
IV.4.2)Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 14.6.2016 - 15:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.4.3)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Data: 14.6.2016 - 15:00
IV.4.4)Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów
Data: 21.6.2016
IV.4.5)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.5)Nagrody i sąd konkursowy
IV.5.1)Informacje o nagrodzie(nagrodach):
Zostanie przyznana nagroda (nagrody): tak
Ilość i wartość przyznawanych nagród: Nagrodami w konkursie są:
1. nagrody pieniężne:
1) I nagroda – 70 000 PLN brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych),
2) II nagroda – 40 000 PLN brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych),
3) trzy wyróżnienia po 30 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),
2. zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Uczestnika, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą (I nagroda)
IV.5.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników
Terminy przyznania nagród:
1. Nagrody pieniężne będą wypłacane przez Zamawiającego w terminie do 30 dni (nie krótszym niż 15 dni) od dnia ustalenia wyników konkursu z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.
2. Zamawiający w terminie nie krótszym niż 15 dni od daty ustalenia wyników konkursu zaprosi autora najlepszej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji, z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.
IV.5.3)Zamówienia po konkursie
Każde zamówienie na usługi następujące po konkursie zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.5.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej /podmiotu zamawiającego: tak
IV.5.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. arch. Ryszard Jurkowski
2. arch. Ireneusz Lech
3. arch. Marek Sietnicki
4. arch. Jarosław Bondar
5. mgr Iwona Miller-Rutkowska
6. arch. Anna Nawacka-Górzeńska

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
I. Oświadczenia i dokumenty składane w celu wykazania spełniania wymagań udziału w konkursie oraz braku podstaw do wykluczenia:
1. Każdy z Uczestników w celu wykazania spełniania wymagań udziału w konkursie oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale II pkt II Regulaminu konkursu ma obowiązek złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu:
1) oświadczenie o spełnianiu wymagań udziału w konkursie, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu (oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). W przypadku składania wspólnego wniosku ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu Uczestników oraz
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu (oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika). W przypadku składania wspólnego wniosku ww. oświadczenie składa każdy z Uczestników we własnym imieniu.
2. Wykonawca składając oświadczenia wskazane w pkt I może posłużyć się formularzem Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanym dalej JEDZ). JEDZ sporządza się zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. JEDZ musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
II. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
1. Zamawiający wymaga, aby Uczestnik przedłożył następujące dokumenty:
1) wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu w przypadku składania wspólnego wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie należy złożyć jeden dokument;
2) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w rozdziale IV pkt I pkt 3 Regulaminu lub w przypadku składania wspólnego wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.
2. Ww. dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
III. Potwierdzenie spełniania wymagań po zaproszeniu do negocjacji:
W celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w Regulaminie konkursu, Zamawiający po zaproszeniu do negocjacji w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki od Uczestnika, który otrzyma I NAGRODĘ w konkursie, będzie wymagał przedłożenia dokumentów zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy Pzp.
IV. Przewidywane terminy składania prac konkursowych:
1. Ostateczny termin składania prac konkursowych w I etapie przez Uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie do 6.9.2016 do godziny 15:00.
2. Ostateczny termin składania prac konkursowych w II etapie przez Uczestników dopuszczonych do udziału w II etapie konkursu do 15.11.2016 do godziny 15:00.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Terminy na wnoszenie środków ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.5.2016