Dostawy - 170040-2022

01/04/2022    S65

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne

2022/S 065-170040

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 046-119004)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów SP ZOZ
Adres pocztowy: ul. Szamarzewskiego 62
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 60-569
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Sewastynowicz
E-mail: asewastynowicz@wcpit.org
Tel.: +48 616654255
Faks: +48 616654255
Adresy internetowe:
Główny adres: https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA LEKÓW OGÓLNYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH, LEKÓW Z IMPORTU DOCELOWEGO, LEKÓW ODURZAJĄCYCH I PSYCHOTROPOWYCH

Numer referencyjny: WCPIT/EA/381-12/2022
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków ogólnych, wyrobów medycznych, leków z importu docelowego, leków odurzających i psychotropowych

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 20 pakietów. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1, który jest jednocześnie Formularzem cenowym.

3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich lub niektórych części.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/03/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 046-119004

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:

Zamawiający wymaga od wykonawcy zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wydane na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 944 ze zm.)

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, z państw członkowski Unii Europejskiej, z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi – jeżeli wykażą, ze posiadają zezwolenie na hurtowy

obrót lekiem wydany przez właściwy organ znajdujący się na terenie Państwa w którym Wykonawcy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Powinno być:

Zamawiający wymaga od wykonawcy zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wydane na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 944 ze zm.).)– nie jest wymagane w przypadku wyrobów medycznych.

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, z państw członkowski Unii Europejskiej, z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi – jeżeli wykażą, ze posiadają zezwolenie na hurtowy

obrót lekiem wydany przez właściwy organ znajdujący się na terenie Państwa w którym Wykonawcy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 04/04/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 11/04/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 02/07/2022
Powinno być:
Data: 09/07/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 04/04/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/04/2022
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: