Dostawy - 170042-2022

01/04/2022    S65

Polska-Radzymin: Paliwa gazowe

2022/S 065-170042

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 038-097573)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Voltra Energy Sp. z o.o. - Pełnomocnik Zamawiających
Adres pocztowy: ul. Reymonta 12E/47
Miejscowość: Radzymin
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 05-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Iwanowice
Adres pocztowy: ul. Ojcowska 11
Miejscowość: Iwanowice Włościańskie
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 32-095
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
Adres pocztowy: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 41-819
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lidzbark
Adres pocztowy: ul. Sądowa 21
Miejscowość: Lidzbark
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 13-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 2
Miejscowość: Lidzbark
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 13-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach
Adres pocztowy: ul. Leśna 8
Miejscowość: Siedlce
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 08-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
Adres pocztowy: ul. Poniatowskiego 25
Miejscowość: Koło
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 62-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica
Adres pocztowy: ul. K. Miarki 12-14
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Kutno
Adres pocztowy: pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18
Miejscowość: Kutno
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 99-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Gazowa Grupa Zakupowa 23/2022 Voltra

II.1.2)Główny kod CPV
09120000 Paliwa gazowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej dostawy paliwa gazowego, polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jego dystrybucji do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/03/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 038-097573

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż: 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

Powinno być:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż: 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej 3 dostawy paliwa gazowego z których każda dostawa obejmowała dostarczenie do odbiorcy co najmniej: 12 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy.

Każda z dostaw winna być zrealizowana na podstawie trzech odrębnych zamówień (umów, zleceń). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

Powinno być:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej 3 dostawy paliwa gazowego z których każda dostawa obejmowała dostarczenie do odbiorcy co najmniej: 9 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy.

Każda z dostaw winna być zrealizowana na podstawie trzech odrębnych zamówień (umów, zleceń). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:

1. Wykonawcy przystępujący do postępowania są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości: 600 000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100)

Powinno być:

1. Wykonawcy przystępujący do postępowania są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości: 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Data: 31/12/2024
Powinno być:
Data: 31/12/2023
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 29/03/2022
Powinno być:
Data: 05/04/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Adresem do komunikacji elektronicznej na etapie składania oświadczeń, wniosków, pytań jest zpu@voltra.pl . Złożenie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu na adres ePUAP wskazany przez pełnomocnika Zamawiających na stronie www.voltra.pl 7 dni przed terminem na złożenie ofert.