Usluge - 170133-2020

10/04/2020    S72

Luksemburg-Luxembourg: EIB - Administrator treće strane (TPA) – Upravljanje zahtjevima za naknadu troškova iz sustava zdravstvenog osiguranja (HIS) i aktuarskim uslugama te pružanje preventivne medicine

2020/S 072-170133

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska investicijska banka
Poštanska adresa: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Poštanski broj: L-2950
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: CS Procurement
E-pošta: CS-procurement@eib.org
Telefon: +352 43791
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eib.org
Adresa profila kupca: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6242
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Administrator treće strane (TPA) – Upravljanje zahtjevima za naknadu troškova iz sustava zdravstvenog osiguranja (HIS) i aktuarskim uslugama te pružanje preventivne medicine

Referentni broj: CFT-1586
II.1.2)Glavna CPV oznaka
66512200 Usluge zdravstvenog osiguranja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Grupa 1: Cilj je odabrati pružatelja usluga koji će djelovati kao administrator treće strane (Third Party Administrator – TPA), tj. organizaciju koja će upravljati sustavom zdravstvenog osiguranja (Health Insurance Scheme – HIS), obrađivati zahtjeve za naknadu troškova, utvrđivati prihvatljivost medicinskih troškova, olakšati pristup medicinskoj skrbi i općenito poboljšati omjer cijene i kvalitete skrbi. TPA će pružati i aktuarske usluge koje se odnose na računovodstvo prema Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) i aktuarske studije o financijskoj održivosti HIS-a.

Grupa 2: Cilj je odabrati pružatelja usluga koji će pružati i centralizirati potpune medicinske preglede korisnicima grupe II; tj. organizaciju koja pruža preventivne medicinske procjene za Grupu EIB-a. Pružatelj usluga omogućit će i mrežu zdravstvenih ustanova u kojima će se korisnici moći podvrgnuti usklađenim i visokokvalitetnim preventivnim medicinskim pregledima.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 15 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za najveći broj grupa: 2
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Administrator treće strane (TPA) – Upravljanje zahtjevima za naknadu troškova iz sustava zdravstvenog osiguranja (HIS) i aktuarskim uslugama

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
66512200 Usluge zdravstvenog osiguranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Opis nabave:

Cilj je odabrati pružatelja usluga koji će djelovati kao administrator treće strane (Third Party Administrator – TPA), tj. organizaciju koja će upravljati sustavom zdravstvenog osiguranja (Health Insurance Scheme – HIS), obrađivati zahtjeve za naknadu troškova, utvrđivati prihvatljivost medicinskih troškova, olakšati pristup medicinskoj skrbi i općenito poboljšati omjer cijene i kvalitete skrbi. TPA će pružati i aktuarske usluge koje se odnose na računovodstvo prema Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) i aktuarske studije o financijskoj održivosti HIS-a.

TPA će morati učinkovito komunicirati s raznim dionicima iz zdravstvenog osiguranja: pružateljem medicinske pomoći (provider of medical assistance – PMA), osiguravateljem zdravstvenih troškova povezanih s radom (work-related medical expenses – IWME), pružateljem usluga preventivne medicine (preventive medicine services – PPM), internim timom EIB-a za Caisse de Maladie (CDM), unutarnjim i vanjskim aktuarima EIB-a, računovodstvenim timom EIB-a i dodijeljenim EIB-ovim voditeljem ugovora u odjelu za operacije ljudskih resursa.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 12 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

4 godine + mogućnost obnavljanja na 1 godinu tijekom najviše 3 godine (4 + 1 + 1 + 1) za najdulje trajanje od 7 godina.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Pružanje preventivne medicine

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
85147000 Zdravstvene usluge u poduzećima
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Opis nabave:

Cilj je odabrati pružatelja usluga koji će pružati i centralizirati potpune medicinske preglede korisnicima grupe II; tj. organizaciju koja pruža preventivne medicinske procjene za Grupu EIB-a. Pružatelj usluga omogućit će i mrežu zdravstvenih ustanova u kojima će se korisnici moći podvrgnuti usklađenim i visokokvalitetnim preventivnim medicinskim pregledima.

Pružatelj usluga morat će učinkovito komunicirati s OHP-om Grupe EIB-a i dodijeljenim voditeljem ugovora EIB-a u sklopu odjela za odnose i dobrobit zaposlenika.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

3 godine + mogućnost obnove na 1 godinu (3 + 1) za najdulje trajanje od 4 godine.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Ponuditelj mora dokazati da je registriran za obavljanje stručne djelatnosti u skladu s nacionalnim pravom.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 04/06/2020
Lokalno vrijeme: 15:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Francuski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 05/06/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Postupak otvaranja ponuda neće biti javan.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Na zahtjev će se zapisnik o otvaranju ponuda dostaviti gospodarskim subjektima koji su dostavili ponudu.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
31/03/2020