Diensten - 170133-2020

10/04/2020    S72

Luxemburg-Luxemburg: EIB - Beheerder derde partij (TPA) — Beheer van HIS terugbetalingsverzoeken en Actuariële diensten en beheer van preventieve geneeskunde

2020/S 072-170133

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Investeringsbank
Postadres: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Postcode: L-2950
Land: Luxemburg
Contactpersoon: CS Procurement
E-mail: CS-procurement@eib.org
Telefoon: +352 43791
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eib.org
Adres van het kopersprofiel: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6242
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beheerder derde partij (TPA) — Beheer van HIS terugbetalingsverzoeken en Actuariële diensten en beheer van preventieve geneeskunde

Referentienummer: CFT-1586
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66512200 Ziektekostenverzekeringen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Perceel 1: Het doel is een dienstverlener te selecteren die optreedt als beheerder van derde partijen, d.w.z. een organisatie die het HIS-programma voor de EIB beheert, terugbetalingsaanvragen behandelt, bepaalt of medische kosten in aanmerking komen, de toegang tot medische zorg vergemakkelijkt en meer in het algemeen de prijs-kwaliteitverhouding van de zorg verbetert. De TPA zal tevens actuariële diensten verlenen met betrekking tot de IFRS-boekhouding en actuariële studies over de financiële duurzaamheid van HIS.

Perceel 2: De doelstelling is het selecteren van een dienstverlener voor het beheren en centraliseren van de verlening van volledige medische onderzoeken aan de begunstigden van perceel II, d.w.z. een organisatie die de beoordelingen van preventieve geneeskunde voor de EIB-groep beheert. De dienstverlener moet ook een netwerk van instellingen voor gezondheidszorg ter beschikking stellen waar de begunstigden geharmoniseerde en hoogwaardige preventieve medische onderzoeken kunnen ondergaan.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 15 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Beheerder derde partij (TPA) — Beheer van HIS terugbetalingsverzoeken en actuariële diensten

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66512200 Ziektekostenverzekeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel is een dienstverlener te selecteren die optreedt als beheerder van derde partijen, d.w.z. een organisatie die het HIS-programma voor de EIB beheert, terugbetalingsaanvragen behandelt, bepaalt of medische kosten in aanmerking komen, de toegang tot medische zorg vergemakkelijkt en meer in het algemeen de prijs-kwaliteitverhouding van de zorg verbetert. De TPA zal tevens actuariële diensten verlenen met betrekking tot de IFRS-boekhouding en actuariële studies over de financiële duurzaamheid van HIS.

De TPA moet efficiënt samenwerken met de verschillende belanghebbenden van de ziektekostenverzekering: de dienstverlener voor medische bijstand (PMA), de verzekeraar van arbeidsgerelateerde medische uitgaven (IWME), de dienstverlener van de preventieve geneeskundediensten (PPM), het interne team van de EIB de Caisse de Maladie (CDM), de interne en externe actuarissen van de EIB, het boekhoudteam van de EIB en de specifieke opdrachtbeheerder van de EIB binnen de afdeling HR-activiteiten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

4 jaar en kan met 1 jaar worden verlengd gedurende maximaal 3 jaar (4 + 1 + 1 +1) voor maximaal 7 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Beheer van de preventieve geneeskunde

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85147000 Diensten voor bedrijfsgeneeskunde
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De doelstelling is het selecteren van een dienstverlener voor het beheren en centraliseren van de verlening van volledige medische onderzoeken aan de begunstigden van perceel II, d.w.z. een organisatie die de beoordelingen van preventieve geneeskunde voor de EIB-groep beheert. De dienstverlener moet ook zorgen voor een netwerk van instellingen voor gezondheidszorg waar de begunstigden geharmoniseerde en hoogwaardige preventieve medische onderzoeken kunnen ondergaan.

Deze dienstverlener moet een efficiënte interactie onderhouden met het OHP van de EIB-groep en de specifieke opdrachtbeheerder van de EIB binnen de afdeling arbeidsverhoudingen en welzijn.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 jaar en kan met 1 jaar worden verlengd (3 + 1) voor maximaal 4 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De inschrijver moet bewijzen dat hij geregistreerd is om de beroepsactiviteit naar nationaal recht uit te oefenen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/06/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

De inschrijvingen zullen in een niet-openbare procedure worden geopend.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Het proces-verbaal van de opening van de inschrijvingen wordt op verzoek verstrekt aan de ondernemers die een inschrijving indienden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/03/2020