Usługi - 170148-2020

10/04/2020    S72

Belgia-Bruksela: Zapewnianie pomocy technicznej dla gmin wdrażających zrównoważone rozwiązania mające na celu zmniejszenie ubóstwa energetycznego

2020/S 072-170148

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 055-129877)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Energy
Adres pocztowy: Rue Jean-André de Mot 24-26
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: ENER-TENDER-2019-514@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/energy/en

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zapewnianie pomocy technicznej dla gmin wdrażających zrównoważone rozwiązania mające na celu zmniejszenie ubóstwa energetycznego

Numer referencyjny: ENER/B3/2019-514/2020-632
II.1.2)Główny kod CPV
73200000 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Szczegółowe cele niniejszego projektu:

1) utworzenie i obsługa brukselskiego centrum doradczego udzielającego pomocy technicznej gminom planującym różne działania mające na celu zwalczanie ubóstwa energetycznego w dążeniu do sprawiedliwej i uczciwej transformacji; oraz

2) dalszy rozwój, utrzymanie i migracja strony internetowej obserwatorium ds. ubóstwa energetycznego do domeny EUROPA, w tym dalsze gromadzenie i udostępnianie danych. Zespół projektowy będzie podlegał bezpośrednio DG ENER i w razie potrzeby ściśle współpracował z innymi służbami Komisji Europejskiej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/04/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 055-129877

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 30/04/2020
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 15/05/2020
Czas lokalny: 16:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/05/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/05/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zmiana spowodowana działaniem siły wyższej w związku z epidemią COVID-19.