Diensten - 170149-2020

10/04/2020    S72

België-Brussel: Onderzoek naar de doeltreffendheid op technisch, regelgevend, economisch en ecologisch gebied met betrekking tot de recycling van textielvezels

2020/S 072-170149

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 043-100659)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, GROW — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG1.F — Innovation and Advanced Manufacturing
Postadres: N105 7/20
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderzoek naar de doeltreffendheid op technisch, regelgevend, economisch en ecologisch gebied met betrekking tot de recycling van textielvezels

Referentienummer: GROW/2020/OP/0005
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstellingen van het onderzoek zijn gericht op:

— de vergroting van de kennis over de mogelijkheden en uitdagingen in het kader van recyclingtechnologieën voor textielafval,

— de identificatie van veelbelovende gebieden met betrekking tot toekomstige onderzoeks- en innovatieprojecten,

— de verstrekking van een grondige analyse van bestaande regelgevende belemmeringen en het voorleggen van alternatieve beleidsmogelijkheden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/04/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 043-100659

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 27/04/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 12/05/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 30/04/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 14/05/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: