Služby - 170149-2020

10/04/2020    S72

Belgicko-Brusel: Štúdia o technickej, regulačnej, ekonomickej a environmentálnej účinnosti recyklácie textilných vlákien

2020/S 072-170149

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 043-100659)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, GROW – Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG1.F – Innovation and Advanced Manufacturing
Poštová adresa: N105 7/20
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Štúdia o technickej, regulačnej, ekonomickej a environmentálnej účinnosti recyklácie textilných vlákien

Referenčné číslo: GROW/2020/OP/0005
II.1.2)Hlavný kód CPV
73000000 Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Ciele tejto štúdie sa zameriavajú na:

— zlepšenie vedomostí o možnostiach a výzvach technológií recyklácie textilného odpadu,

— identifikáciu sľubných oblastí pre budúce výskumné a inovačné projekty,

— poskytnutie hĺbkovej analýzy existujúcich regulačných prekážok tvorcom politiky a predstavenie alternatívnych politických možností.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
08/04/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 043-100659

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 27/04/2020
Miestny čas: 16:00
má byť:
Dátum: 12/05/2020
Miestny čas: 16:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 30/04/2020
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 14/05/2020
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: