Dienstleistungen - 170286-2023

22/03/2023    S58

Polen-Otwock: Dienstleistungen von Wäschereien und chemischen Reinigungen

2023/S 058-170286

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP
Nationale Identifikationsnummer: 532-16-62-948
Postanschrift: ul. Konarskiego 13
Ort: Otwock
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 05-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Święch
E-Mail: dzp@spskgruca.pl
Telefon: +48 227794031-217
Fax: +48 227794031-477
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.spskgruca.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://spskgruca.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://spskgruca.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług pralniczych i dezynfekcyjnych bielizny szpitalnej wraz z transportem i załadunkiem.

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP.26.28.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
98310000 Dienstleistungen von Wäschereien und chemischen Reinigungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie kompleksowych usług pralniczych i dezynfekcyjnych bielizny szpitalnej na rzecz Zamawiającego.

2. Zamówienie zostało podzielone na 2 pakiety.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1 A do swz - formularz cenowy oraz nr 4 do swz- specyfikacja szczegółowa.

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 do 30% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
98310000 Dienstleistungen von Wäschereien und chemischen Reinigungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. Prof. A. Grucy CMKP

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

14. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi:

1) prania,

2) dezynfekcji,

3) suszenia,

4) prasowania, w przypadku bielizny fasonowej,

5) maglowania, w przypadku bielizny pościelowej, ręczników,

6) wygładzania i odpylania bielizny operacyjnej barierowej i wykonanej z poliestru,

7) sortowania,

8) pakowania czystej bielizny wg poszczególnych asortymentów,

15. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

16. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców

17. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia

1) prania,

2) dezynfekcji,

3) suszenia,

4) prasowania, w przypadku bielizny fasonowej,

5) maglowania, w przypadku bielizny pościelowej, ręczników,

6) wygładzania i odpylania bielizny operacyjnej barierowej i wykonanej z poliestru,

7) sortowania,

8) pakowania czystej bielizny wg poszczególnych asortymentów,

18. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania dla następujących czynności:

1) naprawa bielizny szpitalnej (nie dotyczy bielizny operacyjnej),

2) transport bielizny czystej oraz brudnej.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

a) art. 108 ust. 1 ustawy PZP

b) art. 109 ust. 1pkt. 4, 5, 6,7,8,9,10 ustawy PZP:

c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zw. Ustawą sankcyjna oraz art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 roku zw. Rozporządzeniem UE

(W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia)

3. Wykaz oświadczeń składanych wraz z ofertą:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowaniu sporządzone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP. Z treści oświadczenia winno jednoznacznie wynikać, ,które roboty budowlane, dostawy, usługi wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt VI.1 pkt 1) ppkt a) SWZ do realizacji, których zdolności są wymagane- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ.

4) Oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej oraz art. 5k. Rozporządzenia UE - treść oświadczenia zawarta w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć na dzień składania ofert:

a) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ

b) Formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1A do SWZ

c) Oświadczenie Wykonawcy, że spełniania warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

d) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ( o ile dotyczy)

e) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. VIII SWZ

f) Pełnomocnictwo ( o ile dotyczy)

UWAGA!!! Załączniki nr 1 i 1A do SWZ stanowią treść oferty i w związku z tym nie podlegają uzupełnieniu. Brak tych dokumentów stanowi o nieważności złożonej oferty

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Termin realizacji zamówienia – 24 miesiące od dnia 1 sierpnia 2023r.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

marzec 2025r

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
98310000 Dienstleistungen von Wäschereien und chemischen Reinigungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. Prof. A. Grucy CMKP

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

14. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi:

1) prania,

2) dezynfekcji,

3) suszenia,

4) prasowania, w przypadku bielizny fasonowej,

5) maglowania, w przypadku bielizny pościelowej, ręczników,

6) wygładzania i odpylania bielizny operacyjnej barierowej i wykonanej z poliestru,

7) sortowania,

8) pakowania czystej bielizny wg poszczególnych asortymentów,

15. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

16. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców

17. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia

1) prania,

2) dezynfekcji,

3) suszenia,

4) prasowania, w przypadku bielizny fasonowej,

5) maglowania, w przypadku bielizny pościelowej, ręczników,

6) wygładzania i odpylania bielizny operacyjnej barierowej i wykonanej z poliestru,

7) sortowania,

8) pakowania czystej bielizny wg poszczególnych asortymentów,

18. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania dla następujących czynności:

1) naprawa bielizny szpitalnej (nie dotyczy bielizny operacyjnej),

2) transport bielizny czystej oraz brudnej.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

a) art. 108 ust. 1 ustawy PZP

b) art. 109 ust. 1pkt. 4, 5, 6,7,8,9,10 ustawy PZP:

c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zw. Ustawą sankcyjna oraz art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 roku zw. Rozporządzeniem UE

(W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia)

3. Wykaz oświadczeń składanych wraz z ofertą:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowaniu sporządzone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP. Z treści oświadczenia winno jednoznacznie wynikać, ,które roboty budowlane, dostawy, usługi wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt VI.1 pkt 1) ppkt a) SWZ do realizacji, których zdolności są wymagane- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ.

4) Oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej oraz art. 5k. Rozporządzenia UE - treść oświadczenia zawarta w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć na dzień składania ofert:

a) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ

b) Formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1A do SWZ

c) Oświadczenie Wykonawcy, że spełniania warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

d) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ( o ile dotyczy)

e) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. VIII SWZ

f) Pełnomocnictwo ( o ile dotyczy)

UWAGA!!! Załączniki nr 1 i 1A do SWZ stanowią treść oferty i w związku z tym nie podlegają uzupełnieniu. Brak tych dokumentów stanowi o nieważności złożonej oferty

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Termin realizacji zamówienia – 24 miesiące od dnia 1 sierpnia 2023r.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

marzec 2025r

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

2.2. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w pkt V SWZ

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu za-kłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

e) art. 109 ust. 1 pkt 5–10 ustawy.

2.3. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w pkt V SWZ składane przez Wykonawcę mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 2.2. ppkt 1) SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszka-nia, w zakresie, o którym mowa w pkt 2.2 ppkt 1) SWZ wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

2) Odpis albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w 2.2 ppkt 3) SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

4) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

5) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

f) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

g) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

h) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu za-kłócenie konkurencji,

i) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

j) art. 109 ust. 1 pkt 5–10 ustawy.

3. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej oraz art. 5k Rozporządzenia UE

1) Oświadczenie o wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowaniu - treść oświadczenia zawarta w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

5. Wymagania, jakie musi spełniać oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne):

1) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

2) Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

4) Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności zaoferowanych usług żąda złożenia wraz z ofertą wymienionych poniżej przedmiotowych środków dowodowych:

1) Pozytywna opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego o spełnianiu warunków techniczno- sanitarnych wymaganych dla pralni świadczących usługi w zakresie prania bielizny szpitalnej dla Pralni w miejscu świadczenia usługi.

2) Aktualna opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej, potwierdzająca, że samochód/ samochody Wykonawcy do transportu brudnego i czystego asortymentu jest przystosowany do przewozu bielizny szpitalnej.

3) Certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu RABC zgodnie z normą PN:EN 14065 w Pralni, w której będą wykonywane usługi, w zakresie usług prania, dezynfekcji, renowacji wraz z transportem do podmiotów leczniczych w zakładzie (pralni), w której wprowadzono system zarządzania ryzykiem o nazwie Analiza Ryzyka i Kontrola Skażenia Biologicznego (RABC).

4) Wykaz środków piorących używanych w procesie prania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ

5) Wykaz stosowanych środków do dezynfekcji bielizny, powierzchni i sprzętu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

6) Oświadczenie, że zaoferowane środki piorące i dezynfekcyjne zostały dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

7) Pozytywna opinia PZH, IRK lub instytucji równoważnej potwierdzająca zakres działania bójczego, stosowanego w technologii prania z użyciem preparatów dezynfekujących w połączeniu ze środkiem piorącym.

2. W sytuacji, gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienie w wyznaczonym terminie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) zdolności technicznej lub zawodowej

1. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zdolności technicznej, zamawiający żąda by wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał z należytą starannością, minimum jedno zamówienie polegające na usłudze prania na rzecz podmiotu leczniczego, realizowane co najmniej przez okres 12 miesięcy - liczonych do upływu terminu składania ofert, przy miesięcznym przerobie minimum 20 000 kg bielizny szpitalnej.

2. Zamawiający informuje, że w sytuacji złożenia oferty na jedną część lub dwie części, Zamawiający wymaga okazania się doświadczeniem w zakresie jednego zamówienia.

2. Zamawiający, może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. V.1.1)a) niniejszej SWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli:

a) w zakresie zdolności technicznej odwołującej się do wiedzy i doświadczenia minimum jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że posiada wymagane zdolności w pełnym zakresie. Zamawiający wymaga, aby wykonawca który wykazuje spełnienie warunków był podmiotem realizującym przedmiot zamówienia.

4. Z uwagi na żądanie osobistego spełniania świadczenia w zakresie określonym w pkt III.14 SWZ Wykonawca w przypadku warunków odnoszących się do doświadczenia, nie może powoływać się na potencjał podmiotów trzecich. W takim przypadku bowiem niezbędne byłoby uczestnictwo tychże podmiotów w realizacji, co wyklucza osobiste spełnienie świadczenia przez wykonawcę.

2.1. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

2.1.1. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej

1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane - wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ

2) Dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od siebie nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy liczonych na dzień złożenia dokumentu

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie, nie później niż w dniu podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 450 ust. 2 ustawy PZP.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP, 05-400 Otwock ul. Konarskiego 13, Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Nr rachunku 29 1130 1017 0020 1470 1520 0004 z podaniem w tytule wpłaty zabezpieczenie należytego wykonania umowy dotyczy sprawy numer (DZP.26.28.2023)

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, projekt dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy złożyć w Dziale Zamówień Publicznych najpóźniej dzień przed planowanym terminem podpisania umowy w celu zaakceptowania przez Zamawiającego.

6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji/poręczenia z treści dokumentu winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunków, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie

7. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.

8 Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

9. Do liczenia terminów rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/04/2023
Ortszeit: 09:45
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 22/07/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/04/2023
Ortszeit: 10:00
Ort:

1. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy dostępnej pod adresem https://spskgruca.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Marzec 2025r

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 do 30% wartości zamówienia podstawowego.

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

8. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań KIO
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/03/2023