Leveringen - 170306-2019

11/04/2019    S72    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Concurrentiegerichte dialoog 

Nederland-Utrecht: Elektriciteit

2019/S 072-170306

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 058-133296)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
82067183
Griffioenlaan 2
Utrecht
3526 LA
Nederland
Contactpersoon: Ronald de Brabander
E-mail: aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rijkswaterstaat.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

31142901: Windpark Maasvlakte 2

Referentienummer: 31142901
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het project Windpark Maasvlakte 2 heeft als doel om een windpark op de buitencontour van Maasvlakte 2 te realiseren, zie de bij deze aankondiging gepubliceerde documenten voor nadere informatie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 058-133296

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 22/04/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 23/04/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De uiterste datum van aanmelden was abusievelijk gepland op tweede paasdag (maandag 22.4.2019). De uiterste datum van aanmelden is aangepast naar dinsdag 23.4.2019 tot 15:00 uur.