Leveringen - 170307-2019

11/04/2019    S72

Estland-Tallinn: Kantoormeubilair

2019/S 072-170307

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 050-114214)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Maanteeamet
Nationaal identificatienummer: 70001490
Postadres: Teelise tn 4
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 10916
Land: Estland
Contactpersoon: Ave Aujärv
E-mail: ave.aujarv@mnt.ee
Telefoon: +372 6119408

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mnt.ee

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Maanteeameti Tartu teenindusbüroosse mööbli valmistamine, ostmine ja paigaldamine

Referentienummer: 206019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39130000 Kantoormeubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Maanteeameti Tartu teenindusbüroosse esindusse mööbli valmistamine, ostmine ja paigaldamine vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatule.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 050-114214

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
In plaats van:

16.4.2019 10:00

Te lezen:

25.4.2019 15:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kuupäev
In plaats van:

16.4.2019 10:00

Te lezen:

25.4.2019 15:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pakkumuste avamise tingimused
In plaats van:

16.4.2019 10:00

Te lezen:

25.4.2019 15:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen: