Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 170307-2019

11/04/2019    S72    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Estland-Tallinn: Kantoormeubilair

2019/S 072-170307

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 050-114214)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Maanteeamet
Nationaal identificatienummer: 70001490
Postadres: Teelise tn 4
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE
Postcode: 10916
Land: Estland
Contactpersoon: Ave Aujärv
E-mail: ave.aujarv@mnt.ee
Telefoon: +372 6119408

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mnt.ee

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Maanteeameti Tartu teenindusbüroosse mööbli valmistamine, ostmine ja paigaldamine

Referentienummer: 206019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39130000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Maanteeameti Tartu teenindusbüroosse esindusse mööbli valmistamine, ostmine ja paigaldamine vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatule.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 050-114214

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
In plaats van:

16.4.2019 10:00

Te lezen:

25.4.2019 15:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kuupäev
In plaats van:

16.4.2019 10:00

Te lezen:

25.4.2019 15:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pakkumuste avamise tingimused
In plaats van:

16.4.2019 10:00

Te lezen:

25.4.2019 15:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen: