Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 17045-2016

Wyświetl widok skrócony

19/01/2016    S12

Polska-Mikołów: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2016/S 012-017045

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Gmina Mikołów
Adres pocztowy: Rynek 16
Miejscowość: Mikołów
Kod pocztowy: 43-190
Państwo: Polska
E-mail: zam@mikolow.eu
Tel.: +48 323248500
Faks: +48 323248400

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mikolow.eu

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), wraz z kosztorysem inwestorskim dla rewitalizacji kamienicy przy ul. Jana Pawła II 4 w Mikołowie, wraz z oficyną i zagospodarowaniem podwórza (działka 845/41).
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Mikołów.

Kod NUTS PL22C Tyski

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), wraz z kosztorysem inwestorskim dla rewitalizacji kamienicy przy ul. Jana Pawła II 4 w Mikołowie, wraz z oficyną i zagospodarowaniem podwórza (działka 845/41).
Zakres prac:
— Wykonanie ekspertyzy technicznej z wykorzystaniem informacji zawartych w opinii technicznej.
— Wykonanie dokumentacji projektowej: budowlanej i wykonawczej wraz z wszystkimi branżami (architektura, konstrukcja, drogowa, instalacje elektryczne, w tym system wykrywania i sygnalizacji pożaru, oddymianie klatek schodowych, instalacje niskoprądowe w tym TV i SAT, internet, instalacja c.o. zasilana z zewnętrznej sieci ciepłowniczej o niskich parametrach, z pomiarami ciepła na każdy lokal, instalacja wentylacji mechanicznej i wentylacji p.poż., instalacja wod-kan. z opomiarowaniem zużycia c.w.u. i z.w. każdego lokalu, wykonanie kotłowni gazowej na centralną ciepłą wodę oraz instalacji c.w.u., instalacja solarna zasilająca c.w.u.) rewitalizacji kamienicy przy ul. Jana Pawła II 4 wraz z oficyną i zagospodarowaniem podwórza.
— Audyt energetyczny zgodny z wymaganiami instytucji dofinansowującej przedsięwzięcie tj. Regionalnego Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IV, Działanie 4.3; strona internetowa: rpo.slaskie.pl).
— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
— Kosztorys inwestorski i Przedmiary robót.
Budynek przy ul. Jana Pawła II 4 znajduje się w strefie wpisanej do rejestru zabytków, podczas projektowania należy dokonać uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Katowicach.
Dokumentacja projektowa ma być opracowania na podstawie koncepcji opracowanej przez arch. Wojciecha Klasę ( w załączeniu), z wykorzystaniem informacji zawartych w opinii technicznej (w załączeniu) i inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej (w załączeniu)
Wszelkie zmiany tej koncepcji wymagają pisemnej akceptacji zamawiającego.
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać również wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, postanowienia wymagane przepisami szczególnymi, a jeżeli będzie to niezbędne, również zgody właściwych organów na odstępstwa od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, pożarowych i innych.
Zamawiający wymaga, aby każda dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, kosztorys inwestorski była wykonana w 6 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie DWG i PDF.
Zamawiający jako kryterium pozacenowe oceny ofert ustalił wykonanie wersji elektronicznej projektu w tzw. Technologii BIM (Building Information Modeling tj. m.in. wykonanie projektu 3D za pomocą modeli IT).
Zakres i forma opracowań wchodzących w skład dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych został sprecyzowany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1129).
Zamówienie zostało podzielone na dwa etapy:
Etap I – obejmuje wykonanie i dostarczenia do siedziby zamawiającego kompletnego projektu budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, zgodami na odstępstwa od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, pożarowych i innych.
Etap II – obejmuje wykonanie i dostarczenia do siedziby zamawiającego pozostałych dokumentów, w szczególności projektu wykonawczego, audytu energetycznego, STWiORB, przedmiarów robót oraz kosztorysu inwestorskiego.
Wykonawca we wszystkich opracowaniach nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia określając przedmiot zamówienia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można użyć dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny oraz przedstawione są parametry funkcjonalno – użytkowe, które służą do weryfikacji równoważności.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Jednostkowe zamówienie o wartości poniżej równowartości 209 000 EUR.
Wartość całego projektu powyżej równowartości 209 000 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 4 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
11. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) nie później niż do upływu terminu składania ofert, w formach o jakich mowa w art. 45 ust. 6 ustawy.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta:
Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042
Pozostałe formy wadium, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy, należy złożyć w oryginale do depozytu w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 1, w wysokości stanowiącej równowartość powyższej kwoty, nie później niż do upływu terminu składania ofert.
Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, o ile zaistnieje którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy. W przypadku załączenia oryginału wadium w postaci niepieniężnej do oferty zamawiający uzna, że termin wniesienia wadium został dotrzymany. Zamawiający nie jest zobowiązany do udowodnienia, że nieskuteczność wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 cyt. ustawy, wynikła z przyczyn leżących lub nie leżących po stronie wykonawcy.
Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się /zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego.
W przypadku uchybienia temu terminowi zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione.
18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, dla pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przed podpisaniem umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie,
w formach, o których mowa w art. 148 ust.1 ustawy.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu należy wpłacić je przelewem na konto Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie
Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042
Pozostałe formy zabezpieczenia, o których mowa w art. 148 ust.1 pkt 2-5 ustawy
należy złożyć w oryginale do depozytu w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 1.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, należy treść gwarancji przed oficjalnym jej złożeniem przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu.
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa winna być bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na 1. żądanie.
Gwarancja musi zawierać:
1. nazwę Wykonawcy z adresem
2. nazwę Beneficjenta (Zamawiającego)
3. nazwę Gwaranta lub Poręczyciela
4. określenie wierzytelności zabezpieczonej gwarancją
5. zobowiązanie Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłat w przypadku, gdy wykonawca:
a) nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy,
b) wykonał przedmiot zamówienia objęty umową z nienależytą starannością.
Gwarant nie może uzależniać dokonywania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. W przypadku przedłożenia gwarancji nie odpowiadającej w/w wymaganiom zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie umowy jest obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego.
Zamawiający zatrzymuje 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości i wynosi 3 lata.
Wzór treści gwarancji stanowi załącznik do SIWZ.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru prac każdego etapu z adnotacją „bez uwag”.
2. Termin płatności faktury – do 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.
4. Wykonawca ma obowiązek usunięcia na własny koszt wszelkich wad i usterek w opracowanych przez siebie pracach projektowych w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Powielanie, reprodukcja przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego dla celów realizacji inwestycji nie wymaga odrębnej zgody Wykonawcy
6. W razie wystawienia przez Wykonawcę i doręczenia Zamawiającemu faktury VAT z brakami, w tym w szczególności faktury VAT wystawionej błędnie lub bez protokołu, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia braków. W takiej sytuacji termin płatności danej faktury VAT przesuwa się do dnia, w którym braki zostaną skutecznie usunięte.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku spółki cywilnej wszystkie dokumenty winny być podpisane przez wszystkich wspólników lub winien być ustanowiony pełnomocnik.
W przypadku oferty wspólnej niezbędne jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 8.2. Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy.
Zamawiający ocenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę wykonawcy, która musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Zamawiający przy ocenie spełniania warunków ocenia łącznie wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, kadrowy i zdolności finansowe wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną.
9.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca winien złożyć:
9.3.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 2a);
9.3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9.3.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
9.3.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
9.3.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9.3.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9.3.7. aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
9.4. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 2).
9.5. Wykonawca, wraz z ofertą, składa informację o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy (wg załącznika nr 2b).
9.6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 9.3.5. i 9.3.7. składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 –8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
9.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.3.2., 9.3.3., 9.3.4. i 9.3.6. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.3.5. i 9.3.7. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy. Zaświadczenie winno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
9.9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.7. i 9.8. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
Dokumenty są składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język Polski.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
8.1.2. posiadanie wiedzy i doświadczenia – wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jednego projektu budowlanego budowy, przebudowy lub remontu budynku w strefie konserwatorskiej albo przebudowy lub remontu budynku zabytkowego o wartości minimalnej 30 000 PLN brutto;
8.1.3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym
8.1.4. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej;
b) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
c) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
d) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.1.2. Wykonawca musi złożyć wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (według załącznika nr 3) potwierdzający wykonanie jednego projektu budowlanego budowy, przebudowy lub remontu budynku w strefie konserwatorskiej albo przebudowy lub remontu budynku zabytkowego o wartości minimalnej 30 000 PLN brutto, z podaniem przedmiotu i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty.
Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie lub inne dokumenty – jeżeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane przez wykonawcę w wykazie usług zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jednocześnie Zamawiający żąda, aby Wykonawca przedstawił dokumenty dotyczące:
— zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
— sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
— charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
— zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.1.4. Wykonawca musi złożyć wykaz osób (według załącznika nr 4), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami.
Do wykazu należy dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia budowlane, których mowa w pkt 8.1.4.
Wykonawca może polegać na osobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jednocześnie Zamawiający żąda, aby Wykonawca przedstawił dokumenty dotyczące zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający ocenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę wykonawcy, która musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Zamawiający przy ocenie spełniania warunków ocenia łącznie wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, kadrowy i zdolności finansowe wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną.
9.4. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 2).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 80

2. Technologia wykonania projektu. Waga 20

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
PN-3/2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 24.2.2016 - 09:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
24.2.2016 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 24.2.2016 - 11:00

Miejscowość:

Mikołów, Rynek 16, pokój 34.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Nazwa programu i projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Mieście Mikołów etap II – ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej.
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający wykluczy wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.
Terminy wykonania zamówienia nie mogą być przekroczone z jakichkolwiek przyczyn, za wyjątkiem zdarzeń nadzwyczajnych – katastrof, wojen, działania żywiołów.
Kryteriami oceny ofert są:
1 Cena – 80 pkt
2 Technologia wykonania projektu – 20 pkt
— za wykonanie projektu w technologii BIM (Building Information Modeling, tj. m.in. wykonanie projektu 3D za pomocą modeli IT) – 20 pkt
— za wykonanie projektu w technologii 2D – 0 pkt
Jeżeli Wykonawca nie określi jednej z w/w technologii wykonania projektu, to Zamawiający uzna, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odrzuci ofertę.
Punktacja wg wzoru:
CN/CO x 80 pkt + ilość punktów w kryterium „technologia wykonania projektu” = ............... punktów
wyjaśnienia: CN – oferta z najniższą ceną, CO – cena oferty badanej.
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt (80 pkt za cenę i 20 pkt za technologię wykonania projektu).
Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:
20.1. Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
20.3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie cyt. ustawy do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
20.4. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4) Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
5) W terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
20.5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.1.2016