Доставки - 1706-2019

03/01/2019    S2

България-София: Софтуерни пакети за бази данни и операционни софтуерни пакети

2019/S 002-001706

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция по вписванията
Национален регистрационен номер: 131282355
Пощенски адрес: район Слатина, ул. Елисавета Багряна № 20
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1111
Държава: България
Лице за контакт: Венелин Иванов
Електронна поща: kiril.simeonov@registryagency.bg
Телефон: +359 29486-102
Факс: +359 29486-194
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.registryagency.bg/
Адрес на профила на купувача: http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на допълнителни лицензи за „Оракъл“ за тестови среди и разработка

II.1.2)Основен CPV код
48600000 Софтуерни пакети за бази данни и операционни софтуерни пакети
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на 8 (осем) процесорни лицензи за окомплектоване и разгръщане на тестовите среди на системи Търговски регистър, Имотен регистър, РИОС и Булстат с необходимите лицензи на Oracle Database Enterprise Edition и прилежащите ѝ опции: Oracle Real Application Clusters, Oracle Partitioning, Oracle Diagnostics Pack и Oracle Tuning Pack.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 041 666.60 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
48600000 Софтуерни пакети за бази данни и операционни софтуерни пакети
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата обществена поръчка включва доставка на 8 (осем) процесорни лицензи за окомплектоване и разгръщане на тестовите среди на системи Търговски регистър, Имотен регистър, РИОС и Булстат с необходимите лицензи на Oracle Database Enterprise Edition и прилежащите ѝ опции: Oracle Real Application Clusters, Oracle Partitioning, Oracle Diagnostics Pack и Oracle Tuning Pack.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 041 666.60 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията се представя в една от следните форми:

1. парична сума; или

2. банкова гаранция; или

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията.

Възложителят може да заплати авансово цялата сума по договора с ДДС в срок до 5 (пет) дни от подписване на настоящия договор и предоставяне от изпълнителя на възложителя на фактура, както и гаранция, обезпечаваща авансовото плащане, в размера на авансовото плащане.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
Ускорена процедура
Обосновка:

Цикълът на живот на системите на Агенция по вписванията изискват конфигуриране и поддържане на тестови среди и среди за разработка, които също са обект на лицензиране. Наличните ресурси, управлявани от клъстър IC-DB-Cluster в основния изчислителен център и RIC-DB-Cluster в резервния изчисл. център, не предоставят обслужване на тестови среди и среди за разработка.

Задължително условие преди реализиране на новите функционалности в продукционна (реална) среда във всяка една от информационните системи е извършване на правилно и надеждно тестване на разработените функционалности в тестови среди. Също така към АВ следва да премине нов регистър — Централен регистър на особените залози, за който също трябва да се изгради нова инф. система с развойна и тестова среда.

За възложителя възникват обективни обстоятелства, свързани с необходимостта от поддържане на тестови среди, която е продиктувана от важността да се поддържа цикълът на живот на системите на Агенцията по вписванията.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 22/01/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 2 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23/01/2019
Местно време: 11:00
Място:

гр. София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ и условията по чл. 107 от ЗОП.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, чл. 55 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ се попълва в ЕЕДОП в част III, раздел А, Б, В и Г.

Възложителят се възползва от възможността дадена му в чл. 104, ал. 2 от ЗОП и предвижда комисията да извърши оценката на ценовите предложения на участниците преди провеждането на предварителен подбор.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/01/2019