Lieferungen - 170709-2021

Submission deadline has been amended by:  247064-2021
06/04/2021    S66

Polen-Gdynia: Ausrüstung für Brandbekämpfung, Rettung und Sicherheit

2021/S 066-170709

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Postanschrift: 81-301 Gdynia, ul. Jana z Kolna 8b
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 81-301
Land: Polen
E-Mail: rzigdynia.przetargi@ron.mil.pl
Telefon: +48 261266042
Fax: +48 261266240
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.rzigdynia.wp.mil.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/rzi_gdynia
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/rzi_gdynia
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyp. indywidualnego strażaka, armatury pożarniczej, środków pianotwórczych, sprzętu ratownictwa techn. i sorbentów, wyposażenia medycznego i szkoleniowego, elementów odzieży ochronnej, sprzęt...

Referenznummer der Bekanntmachung: 3/VI/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
35110000 Ausrüstung für Brandbekämpfung, Rettung und Sicherheit
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w formularzach cenowych stanowiących załączniki do SWZ: zał. nr 7 (część I), zał. nr 8 (część II), zał. nr 9 (część III), zał. nr 10 (część IV), zał. nr 11 (część V), zał. nr 12 (część VI), zał. nr 13 (część VII), zał. nr 14 (część VIII), zał. nr 15 (część IX), zał. nr 16 (część X) oraz w opisach przedmiotu zamówienia stanowiących załączniki do SWZ, tj.: zał. nr 17 (część I), zał. nr 18 (część II), zał. nr 19 (część III), zał. nr 20 (część IV), zał. nr 21 (część V), zał.nr 22 (część VII), zał. nr 23 (część VIII, zał. nr 24 (część IX), zał. nr 25 (część X) wykonawca dostarczy produkty, będące przedmiotem zamówienia fabrycznie nowe – wyprodukowane w latach 2020–2021, wolne od wad fizycznych i prawnych. Zamawiający wymaga aby dostarczone wyroby zostały oznakowane kodem kreskowym w systemie GS – 1 – dotyczy od części I do części X.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 10
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część I zamówienia – dostawa wyposażenia indywidualnego strażaka

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35110000 Ausrüstung für Brandbekämpfung, Rettung und Sicherheit
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Miejsce dostawy, rozładunku i wniesienia: Baza Magazynowa, Sekcja Sprzętu Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, 81-153 Gdynia, ul. Unruga 97 (magazyn).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Formularzu cenowym stanowiących załącznik 7 oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 17 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: przedłużenie okres gwarancji jakości (od 0–12 miesięcy) / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 64 523.43 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż nastąpiła potrzeba zwiększenia ilości dostarczanego przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp i zakupi dodatkowo towar zgodny z przedmiotem zamówienia. Szczegółowy wykaz produktów objętych opcją podano w formularzu cenowym stanowiącym: załącznik nr 7 (część I), do SWZ. Warunkiem uruchomienia opcji jest wola zamawiającego. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania tylko z jego części, wykonawcy nie przysługują roszczenia z tego tytułu. W umowie zawieranej w wyniku postępowania zostanie wpisane łączne wynagrodzenie wykonawcy w wysokości obejmującej zamówienie podstawowe i taka część zamówienia objętego opcją, na którą zamawiający będzie posiadał środki finansowe w dniu podpisania umowy. Pozostała części asortymentu pozostanie określona w pisemnym zgłoszeniu przesłanym do wykonawcy. Wszystkie wymagania zawarte w opisie zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach opcji. Cena jednostkowa asortymentu z zamówienia podstawowego oraz takiego samego asortymentu objętego opcją musi być identyczna. Rozliczenie przedmiotu zamówienia objętego zakresem opcjonalnym nastąpi na podstawie cen wskazanych w ofercie przez wykonawcę. Termin realizacji zamówienia opcjonalnego pokrywa się z realizacją zamówienia podstawowego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru dostawy bez zastrzeżeń. Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć przedmiotowe środki dowodowe. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium wysokości 2 370,00 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część II zamówienia – dostawa armatury pożarniczej

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35110000 Ausrüstung für Brandbekämpfung, Rettung und Sicherheit
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Miejsce dostawy, rozładunku i wniesienia: Baza Magazynowa, Sekcja Sprzętu Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, 81-153 Gdynia, ul. Unruga 97 (magazyn).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w formularzu cenowym stanowiących załącznik 8 oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 18 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: przedłużenie okres gwarancji jakości (od 0–12 miesięcy) / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 198 056.61 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż nastąpiła potrzeba zwiększenia ilości dostarczanego przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp i zakupi dodatkowo towar zgodny z przedmiotem zamówienia. Szczegółowy wykaz produktów objętych opcją podano w formularzu cenowym stanowiącym: załącznik nr 8 (część II), do SWZ. Warunkiem uruchomienia opcji jest wola zamawiającego. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania tylko z jego części, wykonawcy nie przysługują roszczenia z tego tytułu. W umowie zawieranej w wyniku postępowania zostanie wpisane łączne wynagrodzenie wykonawcy w wysokości obejmującej zamówienie podstawowe i taka część zamówienia objętego opcją, na którą zamawiający będzie posiadał środki finansowe w dniu podpisania umowy. Pozostała części asortymentu pozostanie określona w pisemnym zgłoszeniu przesłanym do wykonawcy. Wszystkie wymagania zawarte w opisie zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach opcji. Cena jednostkowa asortymentu z zamówienia podstawowego oraz takiego samego asortymentu objętego opcją musi być identyczna. Rozliczenie przedmiotu zamówienia objętego zakresem opcjonalnym nastąpi na podstawie cen wskazanych w ofercie przez wykonawcę. Termin realizacji zamówienia opcjonalnego pokrywa się z realizacją zamówienia podstawowego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru dostawy bez zastrzeżeń. Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć przedmiotowe środki dowodowe. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium wysokości 9 560,00 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część III zamówienia – dostawa wyposażenia medycznego i szkoleniowego.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35112100 Notfalltrainingspuppe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Miejsce dostawy, rozładunku i wniesienia: Baza Magazynowa, Sekcja Sprzętu Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, 81-153 Gdynia, ul. Unruga 97 (magazyn).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w formularzu cenowym stanowiących załącznik 9 oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 19 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: przedłużenie okres gwarancji jakości (od 0–12 miesięcy) / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 15 763.33 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru dostawy bez zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 470,00 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część IV zamówienia – dostawa środków pianotwórczych i sorbentów

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
24951220 Feuerlöschmittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Miejsce dostawy, rozładunku i wniesienia: Baza Magazynowa, Sekcja Sprzętu Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, 81-153 Gdynia, ul. Unruga 97 (magazyn).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w formularzu cenowym stanowiących załącznik 10 oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 20 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: przedłużenie okres gwarancji jakości (od 0–12 miesięcy) / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 121 423.33 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż nastąpiła potrzeba zwiększenia ilości dostarczanego przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp i zakupi dodatkowo towar zgodny z przedmiotem zamówienia. Szczegółowy wykaz produktów objętych opcją podano w formularzu cenowym stanowiącym: załącznik nr 10 (część IV) do SWZ. Warunkiem uruchomienia opcji jest wola zamawiającego. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania tylko z jego części, wykonawcy nie przysługują roszczenia z tego tytułu. W umowie zawieranej w wyniku postępowania zostanie wpisane łączne wynagrodzenie wykonawcy w wysokości obejmującej zamówienie podstawowe i taka część zamówienia objętego opcją, na którą zamawiający będzie posiadał środki finansowe w dniu podpisania umowy. Pozostała części asortymentu pozostanie określona w pisemnym zgłoszeniu przesłanym do wykonawcy. Wszystkie wymagania zawarte w opisie zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach opcji. Cena jednostkowa asortymentu z zamówienia podstawowego oraz takiego samego asortymentu objętego opcją musi być identyczna. Rozliczenie przedmiotu zamówienia objętego zakresem opcjonalnym nastąpi na podstawie cen wskazanych w ofercie przez wykonawcę. Termin realizacji zamówienia opcjonalnego pokrywa się z realizacją zamówienia podstawowego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Okres gwarancji poz. 1 – na okres nie krótszy niż 84 miesiące i nie dłuższy niż 96 miesięcy, poz. 2 – na okres nie krótszy niż 60 miesięcy i nie dłuższy niż 72 miesiące, poz. 3, poz. 4 – na okres nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy. Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć przedmiotowe środki dowodowe. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 6 030,00 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część V zamówienia – dostawa elementów odzieży ochronnej strażaka

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
18400000 Spezialkleidung und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Miejsce dostawy, rozładunku i wniesienia: Baza Magazynowa, Sekcja Sprzętu Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, 81-153 Gdynia, ul. Unruga 97 (magazyn).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w formularzu cenowym stanowiących załącznik 11 oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 21 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: przedłużenie okres gwarancji jakości (od 0–12 miesięcy) / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 602 835.02 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż nastąpiła potrzeba zwiększenia ilości dostarczanego przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp i zakupi dodatkowo towar zgodny z przedmiotem zamówienia. Szczegółowy wykaz produktów objętych opcją podano w formularzu cenowym stanowiącym: załącznik nr 11 (część V) do SWZ. Warunkiem uruchomienia opcji jest wola zamawiającego. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania tylko z jego części, wykonawcy nie przysługują roszczenia z tego tytułu. W umowie zawieranej w wyniku postępowania zostanie wpisane łączne wynagrodzenie wykonawcy w wysokości obejmującej zamówienie podstawowe i taka część zamówienia objętego opcją, na którą zamawiający będzie posiadał środki finansowe w dniu podpisania umowy. Pozostała części asortymentu pozostanie określona w pisemnym zgłoszeniu przesłanym do wykonawcy. Wszystkie wymagania zawarte w opisie zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach opcji. Cena jednostkowa asortymentu z zamówienia podstawowego oraz takiego samego asortymentu objętego opcją musi być identyczna. Rozliczenie przedmiotu zamówienia objętego zakresem opcjonalnym nastąpi na podstawie cen wskazanych w ofercie przez wykonawcę. Termin realizacji zamówienia opcjonalnego pokrywa się z realizacją zamówienia podstawowego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru dostawy. Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć przedmiotowe środki dowodowe. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 21 990,00 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część VI zamówienia – dostawa materiałów eksploatacyjnych do pił i przecinarek spalinowych

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
14810000 Schleifmittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Miejsce dostawy, rozładunku i wniesienia: Baza Magazynowa, Sekcja Sprzętu Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, 81-153 Gdynia, ul. Unruga 97 (magazyn).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w formularzu cenowym stanowiących załącznik 12 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: przedłużenie okres gwarancji jakości (od 0–12 miesięcy) / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 27 273.33 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż nastąpiła potrzeba zwiększenia ilości dostarczanego przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp i zakupi dodatkowo towar zgodny z przedmiotem zamówienia. Szczegółowy wykaz produktów objętych opcją podano w formularzu cenowym stanowiącym: załącznik nr 12 (część VI), do SWZ. Warunkiem uruchomienia opcji jest wola zamawiającego. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania tylko z jego części, wykonawcy nie przysługują roszczenia z tego tytułu. W umowie zawieranej w wyniku postępowania zostanie wpisane łączne wynagrodzenie wykonawcy w wysokości obejmującej zamówienie podstawowe i taka część zamówienia objętego opcją, na którą zamawiający będzie posiadał środki finansowe w dniu podpisania umowy. Pozostała części asortymentu pozostanie określona w pisemnym zgłoszeniu przesłanym do wykonawcy. Wszystkie wymagania zawarte w opisie zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach opcji. Cena jednostkowa asortymentu z zamówienia podstawowego oraz takiego samego asortymentu objętego opcją musi być identyczna. Rozliczenie przedmiotu zamówienia objętego zakresem opcjonalnym nastąpi na podstawie cen wskazanych w ofercie przez wykonawcę. Termin realizacji zamówienia opcjonalnego pokrywa się z realizacją zamówienia podstawowego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru dostawy. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 990,00 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część VII zamówienia – dostawa sprzętu ratownictwa technicznego

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35000000 Ausrüstung für Sicherheitszwecke, Brandbekämpfung, Polizei und Verteidigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Miejsce dostawy, rozładunku i wniesienia: Baza Magazynowa, Sekcja Sprzętu Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, 81-153 Gdynia, ul. Unruga 97 (magazyn).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w formularzu cenowym stanowiących załącznik 13 oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 22 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: przedłużenie okres gwarancji jakości (od 0–12 miesięcy) / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 82 338.59 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru dostawy. Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć przedmiotowe środki dowodowe. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2 470,00 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część VIII zamówienia – dostawa sprzętu pomocniczego, pił i przecinarek spalinowych, przedłużaczy, najaśnic

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31500000 Elektrische Lampen und Leuchten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Miejsce dostawy, rozładunku i wniesienia: Baza Magazynowa, Sekcja Sprzętu Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, 81-153 Gdynia, ul. Unruga 97 (magazyn).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w formularzu cenowym stanowiących załącznik 14 oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 23 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: przedłużenie okres gwarancji jakości (od 0–12 miesięcy) / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 59 307.68 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru dostawy. Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć przedmiotowe środki dowodowe. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 770,00 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część IX zamówienia – dostawa toporków i zatrzaśników

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35000000 Ausrüstung für Sicherheitszwecke, Brandbekämpfung, Polizei und Verteidigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Miejsce dostawy, rozładunku i wniesienia: Baza Magazynowa, Sekcja Sprzętu Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, 81-153 Gdynia, ul. Unruga 97 (magazyn).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Formularzu cenowym stanowiących załącznik 15 oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 24 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: przedłużenie okres gwarancji jakości (od 0–12 miesięcy) / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 7 963.33 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru dostawy. Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć przedmiotowe środki dowodowe. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 230,00 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część X zamówienia – dostawa gaśnic

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31500000 Elektrische Lampen und Leuchten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Miejsce dostawy, rozładunku i wniesienia: Baza Magazynowa, Sekcja Sprzętu Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, 81-153 Gdynia, ul. Unruga 97 (magazyn).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w formularzu cenowym stanowiących załącznik 16 oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 25 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: przedłużenie okres gwarancji jakości (od 0–12 miesięcy) / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 165 824.68 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż nastąpiła potrzeba zwiększenia ilości dostarczanego przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp i zakupi dodatkowo towar zgodny z przedmiotem zamówienia. Szczegółowy wykaz produktów objętych opcją podano w formularzu cenowym stanowiącym: załącznik nr 16 (część X) do SWZ. Warunkiem uruchomienia opcji jest wola zamawiającego. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania tylko z jego części, wykonawcy nie przysługują roszczenia z tego tytułu. W umowie zawieranej w wyniku postępowania zostanie wpisane łączne wynagrodzenie wykonawcy w wysokości obejmującej zamówienie podstawowe i taka część zamówienia objętego opcją, na którą zamawiający będzie posiadał środki finansowe w dniu podpisania umowy. Pozostała części asortymentu pozostanie określona w pisemnym zgłoszeniu przesłanym do wykonawcy. Wszystkie wymagania zawarte w opisie zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach opcji. Cena jednostkowa asortymentu z zamówienia podstawowego oraz takiego samego asortymentu objętego opcją musi być identyczna. Rozliczenie przedmiotu zamówienia objętego zakresem opcjonalnym nastąpi na podstawie cen wskazanych w ofercie przez wykonawcę. Termin realizacji zamówienia opcjonalnego pokrywa się z realizacją zamówienia podstawowego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Okres gwarancji dla wszystkich pozycji: na okres nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy, za wyjątkiem poz. 15 (generator aerozolu gaśniczego) – na okres nie krótszy niż 60 miesięcy i nie dłuższy niż 72 miesiące wykonawca wraz z ofertą musi złożyć przedmiotowe środki dowodowe. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 6 560,00 PLN.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Nie dotyczy.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nie dotyczy.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nie dotyczy.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/05/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 15/07/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/05/2021
Ortszeit: 11:00
Ort:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej (platformazakupowa.pl/pn/rzi_gdynia) przed upływem terminu składania ofert.

Sposób składania oferty został opisany w Instrukcji dla wykonawców dostępnej pod adresem (https://platformazakupowa.pl/strona/45 instrukcje).

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z (platformazakupowa.pl),​ w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. przy użyciu platformy zakupowej Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni (platformazakupowa.pl/pn/rzi_gdynia).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe oświadczenie wykonawca składa w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD). Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia JEDZ/ESPD oraz edytowalną wersję formularza JEDZ/ESPD można znaleźć pod adresem (www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia). Zamawiający zaleca wypełnienie JEDZ/ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem (espd.uzp.gov.pl/).

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, do złożenia: informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 oraz 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ; odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający wskazuje, że odpis z właściwego rejestru winien zawierać aktualny katalog osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. Podmioty, które dokonały zmian (nieuwidocznionych w rejestrze), w składzie organów zarządzających, zobowiązane są złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład tego organu, oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.

Odwołanie przysługuje na:

— niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

— zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/04/2021