Lieferungen - 170709-2021

Submission deadline has been amended by:  247064-2021
06/04/2021    S66

Polska-Gdynia: Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

2021/S 066-170709

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Adres pocztowy: 81-301 Gdynia, ul. Jana z Kolna 8b
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-301
Państwo: Polska
E-mail: rzigdynia.przetargi@ron.mil.pl
Tel.: +48 261266042
Faks: +48 261266240
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rzigdynia.wp.mil.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/rzi_gdynia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/rzi_gdynia
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyp. indywidualnego strażaka, armatury pożarniczej, środków pianotwórczych, sprzętu ratownictwa techn. i sorbentów, wyposażenia medycznego i szkoleniowego, elementów odzieży ochronnej, sprzęt...

Numer referencyjny: 3/VI/2021
II.1.2)Główny kod CPV
35110000 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w formularzach cenowych stanowiących załączniki do SWZ: zał. nr 7 (część I), zał. nr 8 (część II), zał. nr 9 (część III), zał. nr 10 (część IV), zał. nr 11 (część V), zał. nr 12 (część VI), zał. nr 13 (część VII), zał. nr 14 (część VIII), zał. nr 15 (część IX), zał. nr 16 (część X) oraz w opisach przedmiotu zamówienia stanowiących załączniki do SWZ, tj.: zał. nr 17 (część I), zał. nr 18 (część II), zał. nr 19 (część III), zał. nr 20 (część IV), zał. nr 21 (część V), zał.nr 22 (część VII), zał. nr 23 (część VIII, zał. nr 24 (część IX), zał. nr 25 (część X) wykonawca dostarczy produkty, będące przedmiotem zamówienia fabrycznie nowe – wyprodukowane w latach 2020–2021, wolne od wad fizycznych i prawnych. Zamawiający wymaga aby dostarczone wyroby zostały oznakowane kodem kreskowym w systemie GS – 1 – dotyczy od części I do części X.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 10
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I zamówienia – dostawa wyposażenia indywidualnego strażaka

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35110000 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy, rozładunku i wniesienia: Baza Magazynowa, Sekcja Sprzętu Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, 81-153 Gdynia, ul. Unruga 97 (magazyn).

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Formularzu cenowym stanowiących załącznik 7 oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 17 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: przedłużenie okres gwarancji jakości (od 0–12 miesięcy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 64 523.43 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż nastąpiła potrzeba zwiększenia ilości dostarczanego przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp i zakupi dodatkowo towar zgodny z przedmiotem zamówienia. Szczegółowy wykaz produktów objętych opcją podano w formularzu cenowym stanowiącym: załącznik nr 7 (część I), do SWZ. Warunkiem uruchomienia opcji jest wola zamawiającego. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania tylko z jego części, wykonawcy nie przysługują roszczenia z tego tytułu. W umowie zawieranej w wyniku postępowania zostanie wpisane łączne wynagrodzenie wykonawcy w wysokości obejmującej zamówienie podstawowe i taka część zamówienia objętego opcją, na którą zamawiający będzie posiadał środki finansowe w dniu podpisania umowy. Pozostała części asortymentu pozostanie określona w pisemnym zgłoszeniu przesłanym do wykonawcy. Wszystkie wymagania zawarte w opisie zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach opcji. Cena jednostkowa asortymentu z zamówienia podstawowego oraz takiego samego asortymentu objętego opcją musi być identyczna. Rozliczenie przedmiotu zamówienia objętego zakresem opcjonalnym nastąpi na podstawie cen wskazanych w ofercie przez wykonawcę. Termin realizacji zamówienia opcjonalnego pokrywa się z realizacją zamówienia podstawowego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru dostawy bez zastrzeżeń. Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć przedmiotowe środki dowodowe. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium wysokości 2 370,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II zamówienia – dostawa armatury pożarniczej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35110000 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy, rozładunku i wniesienia: Baza Magazynowa, Sekcja Sprzętu Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, 81-153 Gdynia, ul. Unruga 97 (magazyn).

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w formularzu cenowym stanowiących załącznik 8 oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 18 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: przedłużenie okres gwarancji jakości (od 0–12 miesięcy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 198 056.61 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż nastąpiła potrzeba zwiększenia ilości dostarczanego przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp i zakupi dodatkowo towar zgodny z przedmiotem zamówienia. Szczegółowy wykaz produktów objętych opcją podano w formularzu cenowym stanowiącym: załącznik nr 8 (część II), do SWZ. Warunkiem uruchomienia opcji jest wola zamawiającego. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania tylko z jego części, wykonawcy nie przysługują roszczenia z tego tytułu. W umowie zawieranej w wyniku postępowania zostanie wpisane łączne wynagrodzenie wykonawcy w wysokości obejmującej zamówienie podstawowe i taka część zamówienia objętego opcją, na którą zamawiający będzie posiadał środki finansowe w dniu podpisania umowy. Pozostała części asortymentu pozostanie określona w pisemnym zgłoszeniu przesłanym do wykonawcy. Wszystkie wymagania zawarte w opisie zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach opcji. Cena jednostkowa asortymentu z zamówienia podstawowego oraz takiego samego asortymentu objętego opcją musi być identyczna. Rozliczenie przedmiotu zamówienia objętego zakresem opcjonalnym nastąpi na podstawie cen wskazanych w ofercie przez wykonawcę. Termin realizacji zamówienia opcjonalnego pokrywa się z realizacją zamówienia podstawowego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru dostawy bez zastrzeżeń. Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć przedmiotowe środki dowodowe. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium wysokości 9 560,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część III zamówienia – dostawa wyposażenia medycznego i szkoleniowego.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35112100 Manekiny do ćwiczeń na wypadek sytuacji awaryjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy, rozładunku i wniesienia: Baza Magazynowa, Sekcja Sprzętu Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, 81-153 Gdynia, ul. Unruga 97 (magazyn).

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w formularzu cenowym stanowiących załącznik 9 oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 19 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: przedłużenie okres gwarancji jakości (od 0–12 miesięcy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 15 763.33 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru dostawy bez zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 470,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część IV zamówienia – dostawa środków pianotwórczych i sorbentów

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
24951220 Środki gaśnicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy, rozładunku i wniesienia: Baza Magazynowa, Sekcja Sprzętu Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, 81-153 Gdynia, ul. Unruga 97 (magazyn).

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w formularzu cenowym stanowiących załącznik 10 oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 20 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: przedłużenie okres gwarancji jakości (od 0–12 miesięcy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 121 423.33 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż nastąpiła potrzeba zwiększenia ilości dostarczanego przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp i zakupi dodatkowo towar zgodny z przedmiotem zamówienia. Szczegółowy wykaz produktów objętych opcją podano w formularzu cenowym stanowiącym: załącznik nr 10 (część IV) do SWZ. Warunkiem uruchomienia opcji jest wola zamawiającego. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania tylko z jego części, wykonawcy nie przysługują roszczenia z tego tytułu. W umowie zawieranej w wyniku postępowania zostanie wpisane łączne wynagrodzenie wykonawcy w wysokości obejmującej zamówienie podstawowe i taka część zamówienia objętego opcją, na którą zamawiający będzie posiadał środki finansowe w dniu podpisania umowy. Pozostała części asortymentu pozostanie określona w pisemnym zgłoszeniu przesłanym do wykonawcy. Wszystkie wymagania zawarte w opisie zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach opcji. Cena jednostkowa asortymentu z zamówienia podstawowego oraz takiego samego asortymentu objętego opcją musi być identyczna. Rozliczenie przedmiotu zamówienia objętego zakresem opcjonalnym nastąpi na podstawie cen wskazanych w ofercie przez wykonawcę. Termin realizacji zamówienia opcjonalnego pokrywa się z realizacją zamówienia podstawowego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Okres gwarancji poz. 1 – na okres nie krótszy niż 84 miesiące i nie dłuższy niż 96 miesięcy, poz. 2 – na okres nie krótszy niż 60 miesięcy i nie dłuższy niż 72 miesiące, poz. 3, poz. 4 – na okres nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy. Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć przedmiotowe środki dowodowe. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 6 030,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część V zamówienia – dostawa elementów odzieży ochronnej strażaka

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18400000 Odzież specjalna i dodatki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy, rozładunku i wniesienia: Baza Magazynowa, Sekcja Sprzętu Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, 81-153 Gdynia, ul. Unruga 97 (magazyn).

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w formularzu cenowym stanowiących załącznik 11 oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 21 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: przedłużenie okres gwarancji jakości (od 0–12 miesięcy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 602 835.02 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż nastąpiła potrzeba zwiększenia ilości dostarczanego przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp i zakupi dodatkowo towar zgodny z przedmiotem zamówienia. Szczegółowy wykaz produktów objętych opcją podano w formularzu cenowym stanowiącym: załącznik nr 11 (część V) do SWZ. Warunkiem uruchomienia opcji jest wola zamawiającego. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania tylko z jego części, wykonawcy nie przysługują roszczenia z tego tytułu. W umowie zawieranej w wyniku postępowania zostanie wpisane łączne wynagrodzenie wykonawcy w wysokości obejmującej zamówienie podstawowe i taka część zamówienia objętego opcją, na którą zamawiający będzie posiadał środki finansowe w dniu podpisania umowy. Pozostała części asortymentu pozostanie określona w pisemnym zgłoszeniu przesłanym do wykonawcy. Wszystkie wymagania zawarte w opisie zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach opcji. Cena jednostkowa asortymentu z zamówienia podstawowego oraz takiego samego asortymentu objętego opcją musi być identyczna. Rozliczenie przedmiotu zamówienia objętego zakresem opcjonalnym nastąpi na podstawie cen wskazanych w ofercie przez wykonawcę. Termin realizacji zamówienia opcjonalnego pokrywa się z realizacją zamówienia podstawowego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru dostawy. Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć przedmiotowe środki dowodowe. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 21 990,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część VI zamówienia – dostawa materiałów eksploatacyjnych do pił i przecinarek spalinowych

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
14810000 Wyroby ścierne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy, rozładunku i wniesienia: Baza Magazynowa, Sekcja Sprzętu Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, 81-153 Gdynia, ul. Unruga 97 (magazyn).

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w formularzu cenowym stanowiących załącznik 12 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: przedłużenie okres gwarancji jakości (od 0–12 miesięcy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 27 273.33 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż nastąpiła potrzeba zwiększenia ilości dostarczanego przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp i zakupi dodatkowo towar zgodny z przedmiotem zamówienia. Szczegółowy wykaz produktów objętych opcją podano w formularzu cenowym stanowiącym: załącznik nr 12 (część VI), do SWZ. Warunkiem uruchomienia opcji jest wola zamawiającego. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania tylko z jego części, wykonawcy nie przysługują roszczenia z tego tytułu. W umowie zawieranej w wyniku postępowania zostanie wpisane łączne wynagrodzenie wykonawcy w wysokości obejmującej zamówienie podstawowe i taka część zamówienia objętego opcją, na którą zamawiający będzie posiadał środki finansowe w dniu podpisania umowy. Pozostała części asortymentu pozostanie określona w pisemnym zgłoszeniu przesłanym do wykonawcy. Wszystkie wymagania zawarte w opisie zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach opcji. Cena jednostkowa asortymentu z zamówienia podstawowego oraz takiego samego asortymentu objętego opcją musi być identyczna. Rozliczenie przedmiotu zamówienia objętego zakresem opcjonalnym nastąpi na podstawie cen wskazanych w ofercie przez wykonawcę. Termin realizacji zamówienia opcjonalnego pokrywa się z realizacją zamówienia podstawowego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru dostawy. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 990,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część VII zamówienia – dostawa sprzętu ratownictwa technicznego

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35000000 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy, rozładunku i wniesienia: Baza Magazynowa, Sekcja Sprzętu Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, 81-153 Gdynia, ul. Unruga 97 (magazyn).

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w formularzu cenowym stanowiących załącznik 13 oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 22 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: przedłużenie okres gwarancji jakości (od 0–12 miesięcy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 82 338.59 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru dostawy. Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć przedmiotowe środki dowodowe. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2 470,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część VIII zamówienia – dostawa sprzętu pomocniczego, pił i przecinarek spalinowych, przedłużaczy, najaśnic

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy, rozładunku i wniesienia: Baza Magazynowa, Sekcja Sprzętu Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, 81-153 Gdynia, ul. Unruga 97 (magazyn).

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w formularzu cenowym stanowiących załącznik 14 oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 23 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: przedłużenie okres gwarancji jakości (od 0–12 miesięcy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 59 307.68 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru dostawy. Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć przedmiotowe środki dowodowe. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 770,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część IX zamówienia – dostawa toporków i zatrzaśników

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35000000 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy, rozładunku i wniesienia: Baza Magazynowa, Sekcja Sprzętu Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, 81-153 Gdynia, ul. Unruga 97 (magazyn).

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Formularzu cenowym stanowiących załącznik 15 oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 24 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: przedłużenie okres gwarancji jakości (od 0–12 miesięcy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 963.33 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru dostawy. Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć przedmiotowe środki dowodowe. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 230,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część X zamówienia – dostawa gaśnic

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy, rozładunku i wniesienia: Baza Magazynowa, Sekcja Sprzętu Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, 81-153 Gdynia, ul. Unruga 97 (magazyn).

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w formularzu cenowym stanowiących załącznik 16 oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 25 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: przedłużenie okres gwarancji jakości (od 0–12 miesięcy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 165 824.68 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż nastąpiła potrzeba zwiększenia ilości dostarczanego przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp i zakupi dodatkowo towar zgodny z przedmiotem zamówienia. Szczegółowy wykaz produktów objętych opcją podano w formularzu cenowym stanowiącym: załącznik nr 16 (część X) do SWZ. Warunkiem uruchomienia opcji jest wola zamawiającego. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji lub skorzystania tylko z jego części, wykonawcy nie przysługują roszczenia z tego tytułu. W umowie zawieranej w wyniku postępowania zostanie wpisane łączne wynagrodzenie wykonawcy w wysokości obejmującej zamówienie podstawowe i taka część zamówienia objętego opcją, na którą zamawiający będzie posiadał środki finansowe w dniu podpisania umowy. Pozostała części asortymentu pozostanie określona w pisemnym zgłoszeniu przesłanym do wykonawcy. Wszystkie wymagania zawarte w opisie zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach opcji. Cena jednostkowa asortymentu z zamówienia podstawowego oraz takiego samego asortymentu objętego opcją musi być identyczna. Rozliczenie przedmiotu zamówienia objętego zakresem opcjonalnym nastąpi na podstawie cen wskazanych w ofercie przez wykonawcę. Termin realizacji zamówienia opcjonalnego pokrywa się z realizacją zamówienia podstawowego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Okres gwarancji dla wszystkich pozycji: na okres nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy, za wyjątkiem poz. 15 (generator aerozolu gaśniczego) – na okres nie krótszy niż 60 miesięcy i nie dłuższy niż 72 miesiące wykonawca wraz z ofertą musi złożyć przedmiotowe środki dowodowe. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 6 560,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/05/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/07/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/05/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej (platformazakupowa.pl/pn/rzi_gdynia) przed upływem terminu składania ofert.

Sposób składania oferty został opisany w Instrukcji dla wykonawców dostępnej pod adresem (https://platformazakupowa.pl/strona/45 instrukcje).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z (platformazakupowa.pl),​ w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. przy użyciu platformy zakupowej Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni (platformazakupowa.pl/pn/rzi_gdynia).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe oświadczenie wykonawca składa w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD). Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia JEDZ/ESPD oraz edytowalną wersję formularza JEDZ/ESPD można znaleźć pod adresem (www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia). Zamawiający zaleca wypełnienie JEDZ/ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem (espd.uzp.gov.pl/).

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, do złożenia: informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 oraz 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ; odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający wskazuje, że odpis z właściwego rejestru winien zawierać aktualny katalog osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. Podmioty, które dokonały zmian (nieuwidocznionych w rejestrze), w składzie organów zarządzających, zobowiązane są złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład tego organu, oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.

Odwołanie przysługuje na:

— niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

— zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/04/2021