Supplies - 170825-2021

06/04/2021    S66

Poland-Oborniki: Pharmaceutical products

2021/S 066-170825

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Postal address: ul. Szpitalna 2
Town: Oborniki
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 64 -600
Country: Poland
E-mail: szpital@szpital.oborniki.info
Telephone: +48 612973600
Fax: +48 612960079
Internet address(es):
Main address: www.szpital.oborniki.info
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.szpital.oborniki.info/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa leków i środków dezynfekcyjnych

Reference number: ZPD/01/21
II.1.2)Main CPV code
33600000 Pharmaceutical products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków i środków dezynfekcyjnych opisanych w 4 pakietach, zgodnie z zapisami zawartymi w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ oraz w części III SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33690000 Various medicinal products
33600000 Pharmaceutical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki

II.2.4)Description of the procurement:

Nadroparinum calcium. Szczegółowy opis w załączniku nr 2 do SWZ dla pakietu nr 1.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 22
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33690000 Various medicinal products
33600000 Pharmaceutical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki

II.2.4)Description of the procurement:

Enoxaparin sodium. Szczegółowy opis w załączniku nr 2 do SWZ dla pakietu nr 2.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 22
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33690000 Various medicinal products
33600000 Pharmaceutical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki

II.2.4)Description of the procurement:

Leki. Szczegółowy opis w załączniku nr 2 do SWZ dla pakietu nr 3.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 22
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki

II.2.4)Description of the procurement:

Dezynfekcja rąk, skóry, błon śluzowych. Szczegółowy opis w załączniku nr 2 do SWZ dla pakietu nr 4.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 22
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający wymaga, by Wykonawca posiadał ważną koncesję Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (dotyczy pakietów nr 1–3).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ – projekt umowy dostawy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Pilna potrzeba zakupienia leków dla pacjentów przebywających na oddziale zakaźnym.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/04/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/06/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/04/2021
Local time: 11:00
Place:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

Information about authorised persons and opening procedure:

Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Styczeń 2022.

VI.3)Additional information:

1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

a) oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. Oświadczenie Wykonawca składa na formularzu JEDZ, sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ, będącym dowodem potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz podmiotowych środków dowodowych tj.:

b) ważnej koncesji Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (o ile dotyczy danego Wykonawcy);

c) informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo, w przypadku braku takiego rejestru, innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp;

d) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem w załączniku nr 5 do SIWZ;

e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (o ile nie można go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych).

2. Wraz z ofertą (formularz oferty wraz formularzem asortymentowo-cenowym) Wykonawca składa także, sporządzone w języku polskim:

1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski;

2) następujące przedmiotowe środki dowodowe:

a. dotyczy pakietów nr 1–3: oświadczenie Wykonawcy, że posiada aktualne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu w kraju – zgodnie z obowiązującym prawem / np. CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznakowane CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności – zał. nr 6 do SIWZ (wzór oświadczenia);

b. dotyczy pakietu nr 4: oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane środki dezynfekcyjne posiadają pozwolenie na wprowadzanie do obrotu produktu biobójczego wydane przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej zgodnie z obowiązującym prawem (Dz.U. 2020 poz. 836), a w przypadku gdy dany produkt...

3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

— cena – waga – 60 %,

— termin dostaw cząstkowych – 40 %.

4. Wymagania dotyczące wadium

1) Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium najpóźniej do 16.4.2021 do godz. 10.00.

2) Wadium wynosi:

— pakiet nr 1: 750,00 PLN,

— pakiet nr 2: 4 600,00 PLN,

— pakiet nr 3: 11 650,00 PLN,

— pakiet nr 4: 560,00 PLN.

Szczegółowy opis w rozdziale IX SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, oraz rozdziale XX SWZ.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/04/2021