Usługi - 170988-2019

11/04/2019    S72    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Siemiatycze: Usługi gromadzenia oraz scalania danych

2019/S 072-170988

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Związek Powiatów Województwa Podlaskiego
Adres pocztowy: ul. Legionów Piłsudskiego 3
Miejscowość: Siemiatycze
Kod NUTS: PL84
Kod pocztowy: 17-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Olgierd Koleśnik
E-mail: biuro@e-zpwp.pl
Tel.: +48 856566577
Faks: +48 856566554

Adresy internetowe:

Główny adres: http://e-zpwp.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie białostockim.

Numer referencyjny: ZPWP.272.11.2018
II.1.2)Główny kod CPV
72314000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1)Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 87 obrębów ewidencyjnych z obszaru 7 jednostek ewidencyjnych w powiecie białostockim.

2)Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla 87 obrębów ewidencyjnych z obszaru 7 jednostek ewidencyjnych w powiecie białostockim.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 7 755 397.60 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja EGiB oraz utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla 8 obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej 200214_5 Zabłudów.

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72316000
71354300
72320000
71355000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat białostocki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla 8 obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej 200214_5 Zabłudów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

WND-RPPD.08.01.00-20-0001/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 145-332079
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 13
Nazwa:

Modernizacja EGiB oraz utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla 8 obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej 200214_5 Zabłudów.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/04/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Usługi Geodezyjne CROMA Szymon Żegarski
Miejscowość: Zaścianki
Kod NUTS: PL841
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: CROMA s.c. A. Żegarska, Sz. Żegarski
Miejscowość: Zaścianki
Kod NUTS: PL841
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 686 150.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/04/2019