Usługi - 170988-2019

11/04/2019    S72    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Siemiatycze: Usługi gromadzenia oraz scalania danych

2019/S 072-170988

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Związek Powiatów Województwa Podlaskiego
ul. Legionów Piłsudskiego 3
Siemiatycze
17-300
Polska
Osoba do kontaktów: Olgierd Koleśnik
Tel.: +48 856566577
E-mail: biuro@e-zpwp.pl
Faks: +48 856566554
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://e-zpwp.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie białostockim.

Numer referencyjny: ZPWP.272.11.2018
II.1.2)Główny kod CPV
72314000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1)Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 87 obrębów ewidencyjnych z obszaru 7 jednostek ewidencyjnych w powiecie białostockim.

2)Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla 87 obrębów ewidencyjnych z obszaru 7 jednostek ewidencyjnych w powiecie białostockim.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 7 755 397.60 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Modernizacja EGiB oraz utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla 8 obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej 200214_5 Zabłudów.

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72316000
71354300
72320000
71355000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat białostocki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla 8 obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej 200214_5 Zabłudów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

WND-RPPD.08.01.00-20-0001/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 145-332079
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 13
Nazwa:

Modernizacja EGiB oraz utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla 8 obrębów ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej 200214_5 Zabłudów.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/04/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Usługi Geodezyjne CROMA Szymon Żegarski
Zaścianki
Polska
Kod NUTS: PL841
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
CROMA s.c. A. Żegarska, Sz. Żegarski
Zaścianki
Polska
Kod NUTS: PL841
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 686 150.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/04/2019