Usluge - 171165-2017

06/05/2017    S88    Agencije - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Belgija-Bruxelles: Prostorno strukturirani alat za podršku odlučivanju za mješovito ribarstvo

2017/S 088-171165

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME)
Poštanska adresa: Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, Office 10/179
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100
Poštanski broj: 1210
Država: Belgija
E-pošta: easme-procurement@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://ec.europa.eu/EASME

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2406
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Prostorno strukturirani alat za podršku odlučivanju za mješovito ribarstvo

Referentni broj: EASME/EMFF/2017/010.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73112000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

EASME želi sklopiti ugovor o uslugama u cilju razvoja alata za podršku odlučivanju (znanstveni model) kojim će se integrirati održivost mješovitog ribarstva (odnosno, tehničke interakcije flota s ciljnom/ne-ciljnom ribom) s ekonomskom i po mogućnosti socijalnom dimenzijom ribarstva u Irskom moru (Odjel VII.a Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES)) te u morima zapadno od Škotske (odjeli VI.a i VI.b ICES-a). Ključni aspekt osmišljavanja bit će uključivanje dionika u razvoj alata za podršku odlučivanju i osmišljavanje scenarija za upravljanje ispitivanjem.

U svojoj glavnoj primjeni, alatom će se pomoći pri isporuci višegodišnjih planova pružanjem sredstava za ispitivanje i poboljšanje opcija upravljanja. Alat za podršku odlučivanju iz ove studije može se temeljiti na alatu za podršku odlučivanju i rezultatima iz prethodnog projekta ili može biti novorazvijeni alat koji pruža sličnu vrstu analize i rezultata.

Usluge koje je potrebno pružiti detaljnije su opisane u uputama za nadmetanje (odjeljak 1.4.).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 300 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50111100
79420000
72413000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zadaci će se provoditi u prostorima koje je odredio izvoditelj, osim sastanaka koji će se održavati u prostorima EASME-a ili prostorima Europske komisije.

II.2.4)Opis nabave:

EASME želi sklopiti ugovor o uslugama u cilju razvoja alata za podršku odlučivanju (znanstveni model) kojim će se integrirati održivost mješovitog ribarstva (odnosno, tehničke interakcije flota s ciljnom/ne-ciljnom ribom) s ekonomskom i po mogućnosti socijalnom dimenzijom ribarstva u Irskom moru (Odjel VII.a Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES)) te u morima zapadno od Škotske (odjeli VI.a i VI.b ICES-a). Ključni aspekt osmišljavanja bit će uključivanje dionika u razvoj alata za podršku odlučivanju i osmišljavanje scenarija za upravljanje ispitivanjem.

U svojoj glavnoj primjeni, alatom će se pomoći pri isporuci višegodišnjih planova pružanjem sredstava za ispitivanje i poboljšanje opcija upravljanja. Alat za podršku odlučivanju iz ove studije može se temeljiti na alatu za podršku odlučivanju i rezultatima iz prethodnog projekta ili može biti novorazvijeni alat koji pruža sličnu vrstu analize i rezultata.

Usluge koje je potrebno pružiti detaljnije su opisane u uputama za nadmetanje (odjeljak 1.4.).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 300 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Radni program Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo za 2016. Akcija: 1.3.2.6. Prostorno strukturirani alat za podršku odlučivanju za mješovito ribarstvo.
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 19/06/2017
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 27/06/2017
Lokalno vrijeme: 10:30
Mjesto:

Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME), Covent Garden 2, Room COV2, 10/191, place Rogier 16, 1210 Brussels, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +35 243031
Telefaks: +35 243032100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/04/2017