Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 171165-2017

06/05/2017    S88    Agentschappen - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Ruimtelijk gestructureerde tool ter ondersteuning van besluitvorming inzake de gemengde visserij

2017/S 088-171165

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme)
Postadres: Covent Garden 2, Karel Rogierplein 16, Office 10/179
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100
Postcode: 1210
Land: België
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ec.europa.eu/EASME

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2406
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ruimtelijk gestructureerde tool ter ondersteuning van besluitvorming inzake de gemengde visserij.

Referentienummer: EASME/EMFF/2017/010.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73112000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Easme wenst een dienstenovereenkomst te sluiten met als doel een tool te ontwikkelen ter ondersteuning van besluitvorming (een wetenschappelijk model), waarin de duurzaamheid van de gemengde visserij (d.w.z. de technische interactie van vloten met vis die al dan niet tot de doelsoorten behoort) en economische en mogelijk sociale aspecten van de visserij in de Ierse Zee (ICES-sector VIIa) en in de wateren ten westen van Schotland (ICES-sector VIa en VIb) worden geïntegreerd. Met betrekking tot het ontwerp is het belangrijk dat belanghebbenden worden betrokken bij de ontwikkeling van de tool ter ondersteuning van besluitvorming en het ontwerp van de testbeheerscenario's.

Als belangrijkste toepassing zal de tool worden gebruikt ter ondersteuning van de uitvoering van meerjarenplannen door te voorzien in een middel om beheeropties te onderzoeken en verbeteren. De tool ter ondersteuning van besluitvorming van dit onderzoek kan voortbouwen op een tool ter ondersteuning van besluitvorming en resultaten van een eerder project, of kan volledig opnieuw worden ontwikkeld en vergelijkbare analyses en resultaten verstrekken.

De te verlenen diensten zijn nader omschreven in de aanbestedingsstukken (sectie 1.4).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50111100
79420000
72413000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100
Voornaamste plaats van uitvoering:

de taken moeten worden uitgevoerd in de kantoren die door de contractant zijn aangeduid, behalve als er bijeenkomsten moeten worden gehouden in de kantoren van het Easme of de Europese Commissie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het Easme wenst een dienstenovereenkomst te sluiten met als doel een tool te ontwikkelen ter ondersteuning van besluitvorming (een wetenschappelijk model), waarin de duurzaamheid van de gemengde visserij (d.w.z. de technische interactie van vloten met vis die al dan niet tot de doelsoorten behoort) en economische en mogelijk sociale aspecten van de visserij in de Ierse Zee (ICES-sector VIIa) en in de wateren ten westen van Schotland (ICES-sector VIa en VIb) worden geïntegreerd. Met betrekking tot het ontwerp is het belangrijk dat belanghebbenden worden betrokken bij de ontwikkeling van de tool ter ondersteuning van besluitvorming en het ontwerp van de testbeheerscenario's.

Als belangrijkste toepassing zal de tool worden gebruikt ter ondersteuning van de uitvoering van meerjarenplannen door te voorzien in een middel om beheeropties te onderzoeken en verbeteren. De tool ter ondersteuning van besluitvorming van dit onderzoek kan voortbouwen op een tool ter ondersteuning van besluitvorming en resultaten van een eerder project, of kan volledig opnieuw worden ontwikkeld en vergelijkbare analyses en resultaten verstrekken.

De te verlenen diensten zijn nader omschreven in de aanbestedingsstukken (sectie 1.4).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Werkprogramma van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij voor 2016. Actie: 1.3.2.6. Ruimtelijk gestructureerde tool ter ondersteuning van besluitvorming inzake de gemengde visserij.
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in I.3.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/06/2017
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/06/2017
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme), Covent Garden 2, Room COV2, 10/191, Karel Rogierplein 16, 1210 Brussel, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

zie het internetadres vermeld in I.3.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +35 243031
Fax: +35 243032100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

zie het internetadres vermeld in I.3.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/04/2017