Diensten - 171166-2017

06/05/2017    S88

België-Brussel: Monitoring van kleinschalige visserij

2017/S 088-171166

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme)
Postadres: Covent Garden 2, Karel Rogierplein 16, Office 12/27
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1210
Land: België
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/EASME
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2454
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Monitoring van kleinschalige visserij.

Referentienummer: EASME/EMFF/2017/011.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Easme wenst een dienstenovereenkomst te sluiten die erop is gericht om benaderingen die zijn ontwikkeld voor de elektronische monitoring van kleinschalige visserij te bestuderen en om goede praktijken op dit gebied voor te stellen. Het gaat om een inventarisatie waardoor nationale autoriteiten, exploitanten en wetenschappers een beter overzicht van deze sector moeten krijgen, en die bovendien informatie moet opleveren over goede praktijken die, als ze worden toegepast, voor meer transparantie en grotere inkomsten voor de vissers moeten zorgen.

Dit moet worden bereikt door:

— het identificeren, beschrijven en classificeren van geplande, prototype-, operationele of voltooide elektronische systemen die in Europa of elders zijn ontwikkeld om de activiteiten, inspanningen en vangst van kleinschalige visserij te kunnen monitoren,

— het voorstellen van het ontwerp van een systeem dat geschikt is voor toekomstige ontwikkeling,

— het nauwkeurig testen van een reeks representatieve systemen die gebruikmaken van bepaalde onderdelen van het systeem voor de monitoring van kleinschalige visserij (zie hieronder) omwille van de gebruiksvriendelijkheid, degelijkheid, kostprijs en nauwkeurigheid ervan,

— het vaststellen van normen om vlotter informatie van andere visgronden te kunnen vergaren.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

de taken moeten worden uitgevoerd in de kantoren die door de contractant zijn aangeduid, behalve als er bijeenkomsten moeten worden gehouden in de kantoren van het Easme of de Europese Commissie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het Easme wenst een dienstenovereenkomst te sluiten die erop is gericht om benaderingen die zijn ontwikkeld voor de elektronische monitoring van kleinschalige visserij te bestuderen en om goede praktijken op dit gebied voor te stellen. Het gaat om een inventarisatie waardoor nationale autoriteiten, exploitanten en wetenschappers een beter overzicht van deze sector moeten krijgen, en die bovendien informatie moet opleveren over goede praktijken die, als ze worden toegepast, voor meer transparantie en grotere inkomsten voor de vissers moeten zorgen.

Dit moet worden bereikt door:

— het identificeren, beschrijven en classificeren van geplande, prototype-, operationele of voltooide elektronische systemen die in Europa of elders zijn ontwikkeld om de activiteiten, inspanningen en vangst van kleinschalige visserij te kunnen monitoren,

— het voorstellen van het ontwerp van een systeem dat geschikt is voor toekomstige ontwikkeling,

— het nauwkeurig testen van een reeks representatieve systemen die gebruikmaken van bepaalde onderdelen van het systeem voor de monitoring van kleinschalige visserij (zie hieronder) omwille van de gebruiksvriendelijkheid, degelijkheid, kostprijs en nauwkeurigheid ervan,

— het vaststellen van normen om vlotter informatie van andere visgronden te kunnen vergaren.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 24.10.2016 (C(2016) 6713 final) tot wijziging van Besluit C(2015) 8729 van 11.12.2015 betreffende de vaststelling van het werkprogramma voor 2016 en het financieringsbesluit voor de tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij.
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie het internetadres vermeld in I.3.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in I.3.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/08/2017
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/08/2017
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme), Covent Garden 2, Room COV2 12/191, Karel Rogierplein 16, 1210 Brussel, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

zie het internetadres vermeld in I.3.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +35 243031
Fax: +35 243032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

zie het internetadres vermeld in I.3.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/04/2017