Služby - 171166-2017

06/05/2017    S88

Belgicko-Brusel: Monitorovanie maloobjemového rybolovu

2017/S 088-171166

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME)
Poštová adresa: Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/27
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1210
Štát: Belgicko
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/EASME
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2454
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Monitorovanie maloobjemového rybolovu.

Referenčné číslo: EASME/EMFF/2017/011.
II.1.2)Hlavný kód CPV
79000000 Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

EASME chce uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb, ktorej cieľom je preskúmať prístupy vytvorené na elektronické monitorovanie maloobjemového rybolovu a navrhnúť osvedčené postupy v tejto oblasti. Ide o inventarizačnú analýzu, ktorá pomôže vnútroštátnym orgánom, prevádzkovateľom a vedcom získať prehľad o tejto oblasti a poskytnuť informácie o osvedčených postupoch, ktoré v prípade ich zavedenia môžu prispieť k zvýšeniu transparentnosti a príjmov pre rybárov.

Tento cieľ sa dosiahne prostredníctvom:

— určenia, opísania a klasifikovania plánovaných, prototypových, funkčných alebo dokončených elektronických systémov vyvinutých v Európe aj inde na monitorovanie činnosti, úsilia a úlovku maloobjemového rybolovu,

— prípravy návrhu systému, ktorý by bol vhodný pre budúci vývoj,

— podrobného testovania radu reprezentatívnych systémov, ktoré využívajú niektoré z prvkov systému monitorovania maloobjemového rybolovu (určené nižšie) z dôvodu uľahčenia používania, spoľahlivosti, nákladov a presnosti,

— určenia noriem, ktoré môžu uľahčiť zhromaždenie informácií z rôznych oblastí rybolovu.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Úlohy sa budú vykonávať v priestoroch určených dodávateľom, okrem stretnutí, ktoré sa majú uskutočniť v priestoroch EASME alebo Európskej komisie.

II.2.4)Opis obstarávania:

EASME chce uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb, ktorej cieľom je preskúmať prístupy vytvorené na elektronické monitorovanie maloobjemového rybolovu a navrhnúť osvedčené postupy v tejto oblasti. Ide o inventarizačnú analýzu, ktorá pomôže vnútroštátnym orgánom, prevádzkovateľom a vedcom získať prehľad o tejto oblasti a poskytnuť informácie o osvedčených postupoch, ktoré v prípade ich zavedenia môžu prispieť k zvýšeniu transparentnosti a príjmov pre rybárov.

Tento cieľ sa dosiahne prostredníctvom:

— určenia, opísania a klasifikovania plánovaných, prototypových, funkčných alebo dokončených elektronických systémov vyvinutých v Európe aj inde na monitorovanie činnosti, úsilia a úlovku maloobjemového rybolovu,

— prípravy návrhu systému, ktorý by bol vhodný pre budúci vývoj,

— podrobného testovania radu reprezentatívnych systémov, ktoré využívajú niektoré z prvkov systému monitorovania maloobjemového rybolovu (určené nižšie) z dôvodu uľahčenia používania, spoľahlivosti, nákladov a presnosti,

— určenia noriem, ktoré môžu uľahčiť zhromaždenie informácií z rôznych oblastí rybolovu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Vykonávacie rozhodnutie Rady z 24.10.2016 [C(2016) 6713 final], ktorým sa mení rozhodnutie C(2015) 8729 z 11.12.2015 o prijatí pracovného programu na rok 2016 a rozhodnutie o financovaní vykonávania Európskeho námorného a rybárskeho fondu.
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 09/08/2017
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 16/08/2017
Miestny čas: 10:30
Miesto:

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME), Covent Garden 2, Room COV2 12/191, place Rogier 16, 1210 Brussels, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +35 243031
Fax: +35 243032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27/04/2017