Servicii - 17123-2018

13/01/2018    S9    - - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Bucureşti: Servicii de proiectare arhitecturală

2018/S 009-017123

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Banca Națională a României
Str. Lipscani nr. 25
Punct(e) de contact: Silvia Ciurea
030051 Bucureşti
România
Telefon: +40 311323251
E-mail: Silvia.Ciurea@bnro.ro
Fax: +40 213110162

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Altele: Bancă centrală
I.3)Activitate principală
Altele: Politică monetară
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Consolidare, modernizare și restaurare sediu BNR Agenția Brașov (proiectare, autorizare, avize)
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Agentia Brasov situata in localitatea Brasov, Piata Sfatului nr .26, judeul Brasov.

Cod NUTS RO321

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Servicii de specialitate in vederea realizarii proiectului de consolidare, modernizare si restaurare a imobilului BNR Agentia Brasov situat in loc. Brasov, Piata Sfatului nr .26, judetul Brasov si inscris in lista monumentelor istorice (proiectare, autorizare, avize).
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

71220000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Conform Temei de proiectare (caietului de sarcini).
Valoarea estimată fără TVA: 895 000,00 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 36 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
În cuantum de 8 950 RON.
Valabilitate: 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.
Echivalenta Leu/alta valuta se va face la cursul BNR de la data publicarii anuntului de participare.
Garantia se constituie prin virament bancar în contul RO64NBORROBP000000XXXXXX, deschis la BNR Centrala, sau instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Instrumentul de garantare trebuie sa cuprinda obligatoriu prevederile art. 36 alin. 1, 2, 3, 4, 5 si art. 37 alin. 1) din Hotarârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Dovada constituirii garantiei de participare se va depune scanata in SEAP, pana la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia de buna executie este de 5 % din valoarea contractata, fara TVA, pentru serviciile ce se vor efectua.
Garantia de buna executie se constituie conform legislatiei in vigoare, fiind aplicabile prevederile art. 39 si art. 40 din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 395/2016.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Fonduri proprii.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
1) Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;
2) Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016;
3) Asociere conform art. 39 din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Prezentare DUAE conform art. 193 din Legea 98/2016.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.
Documentele justificative/suport care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de operatorul economic clasat pe primul loc, conform prevederilor art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, dupa cum urmeaza:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,
— alte documente edificatoare, dupa caz.
Se vor depune de catre operatorii economici, odata cu DUAE, daca este cazul, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.
Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante:
— Guvernator – Mugur Constantin Isarescu,
— Prim-Viceguvernator – Florin Georgescu,
— Viceguvernator – Liviu Voinea,
— Viceguvernator – Eugen Nicolaescu,
— Membru – Daniel Daianu,
— Membru – Marin Dinu,
— Membru – Gheorghe Gherghina,
— Membru – Agnes Nagy,
— Membru – Virgiliu Jorj Stoenescu.
Conducerea Directiei Achizitii:
— Bogdan Cazacu – Director,
— Petre Augustin Dutu – Director adjunct.
Conducerea Directiei Buget si Analiza Financiara:
— Ion Paduraru – Director.
— Gabriela Latea – Director adjunct.
Conducerea Directiei Contabilitate:
— Iulia Stanciu – Director,
— Daniela Costina Ilie – Director adjunct.
Conducerea Directiei Juridice:
— Alexandru Nicolae Paunescu – Director,
— Cristian Ovidiu Serbanescu – sef Serviciu.
Conducerea Directiei Patrimoniu si Investitii:
— Alexandru Dan Darabont – Director,
— Mihai Tataru – Director adjunct.
Conducerea Directiei Protectia Valorilor:
— Traian Pometcu — Director,
— Dumitru Iordan — Director adjunct.
Conducerea Agentiei Brasov a BNR:
— Dana Lucia Faur — Director.

Lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul Autoritatii contractante se regaseste pe site-ul Bancii Nationale a României http://www.bnr.ro.

Certificat constatator persoana juridica/fizica emis de Oficiul Registrului Comertului.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent sau corespondent similar în Codul CAEN din documentele emise de Oficiul National al Registrului Comertului.
Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente;
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator persoana juridica/fizica emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de operatorul economic clasat pe primul loc, conform prevederilor art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Atestare tehnico-profesionala:
Operatorul economic sau subcontractantul declarat trebuie sa detina autorizatie emisa de Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila pentru efectuarea lucrarilor de proiectare a:
— Sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor,
— Sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu,
— Sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti cu exceptia celor de tip natural organizat.
Operatorul economic sau subcontractantul declarat trebuie sa detina atestat de la Ministerul Culturii si Cultelor pentru persoanele responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii, tinând cont ca „interventiile asupra monumentelor istorice, asa cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, indiferent de regimul lor juridic, vor fi efectuate numai de specialisti, experti si verificatori tehnici atestati, înscrisi în registrele speciale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare’’;
Operatorul economic sau subcontractantul declarat trebuie sa detina Atestat A.N.R.E, de tip Bp — proiectare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV.
Operatorul economic sau subcontractantul declarat trebuie sa detina licenta de functionare emisa de Inspectoratul General al Politei Romane pentru efectuarea activitatilor de proiectare sisteme de alarmare împotriva efractiei.
Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informa?iile aferente;
Autorizarea este necesara pentru respectarea legislatiei din domeniul specific in ceea ce priveste activitatea operatorilor economici care efectueaza proiectare in domeniul apararii impotriva incendiilor,conform prevederilor Legii nr. 307/2006, art. 51(1) si art. 51(2), Metodologiei din 6.4.2010 aprobata prin Ordinul MAI nr. 87/2010- art 1(2), Ordinul nr.112 /2014 pentru Modificarea si completarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, art. 1.
Atestarea este necesara pentru respectarea legislatiei din domeniul specific in ceea ce priveste activitatea persoanelor care efectueaza proiectare la imobile monumente istorice,conform prevederilor Legii nr 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, art. 24 (4), intrucat imobilul se afla pe Lista Monumentelor la poz.BV-II-m-B-20906.
Elaborarea expertizelor tehnice a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnica a proiectelor si dirigentarea lucrarilor se efectueaza numai de experti si /sau specialisti atestati de catre Ministerul Culturii si Cultelor,cu respectarea exigentelor specific domeniului monumentelor istorice si a cerintelor privind calitatea lucrarilor in constructii.
Atestatul este necesar pentru respectarea legislatiei din domeniul specific in ceea ce priveste activitatea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instala?iile electrice conform Regulamentului din 7.9.2016 aprobat prin Ordinul nr. 45/2016 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, art. 1(1) si art. 8(1).
Licentierea este necesara pentru respectarea legislatiei din domeniul specific in ceea ce priveste activitatea operatorilor economici ce efectueaza proiectare pentru sisteme de alarmare impotriva efractiei si/sau servicii privind sisteme de securizare, conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor bunurilor valorilor si protectia persoanelor aprobate prin H.G. nr. 301 din 11.4.2012, art. 74.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE respectiv documentele privind atestarea tehnico profesionala sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de operatorul economic clasat pe primul loc, conform prevederilor art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Asigurarea de risc profesional.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente;
Ofertantul declarat câstigator va încheia/prezenta, în termen de 10 zile de la semnarea contractului, o polita de asigurare de raspundere civila profesionala, pentru o valoare de 2 000 000 RON cu valabilitate pe durata exercitarii atributiilor din contract.
Documentele justificative care probeaza cele asumate in DUAE vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Informatii cu privire la partea/procentul de contract pe care subcontractantii declarati urmeaza sa le indeplineasca in cadrul contractului.
Lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani.
Lista privind experienta similara referitoare si la proiectarea instalatiilor de stingere a incendiilor cu gaz tip NOVEC.
Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, prin prezentarea unui certificat valabil emis de un organism de certificare acreditat sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, în cadrul organizatiei ofertantului pentru activitatea principala ce face obiectul contractului în oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibila conforma cu originalul, care sa demonstreze ca sunt respectate in cadrul organizatiei ofertantului standardele în ceea ce priveste sistemul de management al calitatii. Certificatul trebuie sa fie valabil la momentul prezentarii acestuia. In cazul asocierii cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii nu poate face obiectul sustinerii acordate de o alta persoana.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, in functie de calitatea pe care o au de subcontractant, cu informatiile aferente, cu mentiunea ca asa cum prevede Notificarea ANAP nr. 256/2016, acordul de subcontractare se va depune odata cu DUAE.
Documentele justificative/suport care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, conform prevederilor art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente;
Lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani, continand valori,cantitati, perioade de livrare, beneficiari indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat în cadrul unuia sau mai multor contracte, servicii de natura celor prevazute în cadrul caietului de sarcini, în acord cu prevederile art. 179 lit. b) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Ofertantul va face si dovada experientei similare referitoare la proiectarea instalatiilor de stingere a incendiilor cu gaz tip NOVEC.
Dovada experientei similare se face prin prezentarea contractelor, sau partilor relevante din contracte, procese verbale de predare primire /procese verbale de receptie sau recomandari datate, ori a certificatului constatator, semnate si parafate de beneficiar.
Documentele justificative/suport care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE pentru sustinerea experientei similare, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, conform prevederilor art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente;
Documentele justificative/suport care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv dovada implementarii unui sistem de management al calitatii sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, de operatorul economic clasat pe primul loc, conform prevederilor art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Referitor la asociere, avand in vedere Notificarea ANAP nr. 256/8.12.2016, ofertantii trebuie sa aiba in vedere ca odata cu depunerea DUAE trebuie sa prezinte acordul de asociere.
Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 12.2.2018 - 16:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.2.2018 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 120 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 25.5.2018 - 18:00

Locul:

In SEAP.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: Comisia de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare

Modul în care se poate accesa DUAE în vederea completarii de catre operatorii economici interesati este https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter cu recomandarea de a fi analizat initial Ghidul de utilizare DUAE de catre operatori economici de la pagina http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/06/Ghid-utilizare-DUAE-operatori-economici-006.pdf.

Referitor la clarificari:
Solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire se vor face numai în scris prin intermediul SEAP.
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: conform prevederilor art. 160 si 161 din Legea nr. 98/2016.
Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale si clasate pe primul loc se va face prin depunerea de noi oferte financiare cu noi pre?uri în SEAP.
În cazul ofertantilor de alta nationalitate decât cea româna, documentele vor fi transmise în limba de origine, însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.
Se recomanda vizitarea amplasamentului înainte de depunerea ofertei si evaluarea pe propria raspundere si în concordanta cu normativele în vigoare a naturii serviciilor precizate în tema de proiectare (caietul de sarcini) În vederea vizitarii amplasamentului, potentialii ofertanti vor solicita în scris o programare. Persoana de contact: Ana Potcoava, tel: +40 268477973/ 373335501.
Ulterior, potentialii ofertanti, în baza solicitarii, vor fi anuntati cu privire la data si la ora aprobata la care poate avea loc vizita.
Se vor identifica, de asemenea, constrângerile speciale, de toate genurile, ale amplasamentului, indiferent de natura lor si se va tine seama de ele la întocmirea ofertei.
Accesul în incinta Agentiei Brasov a B.N.R. se face pe baza de tabel nominal conform cu cartile de identitate ale persoanelor autorizate sa elaboreze documentatia. Persoanele desemnate în tabelul nominal vor semna un Angajament de confidentialitate.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 București
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Banca Națională a României – Direcția Juridică
Str. Doamnei nr. 8, sector 3
030051 București
România
Telefon: +40 3158087
Fax: +40 3126484

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
9.1.2018