Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 171310-2018

20/04/2018    S77

Polska-Kielce: Automaty sprzedające

2018/S 077-171310

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Głowackiego 4
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Not specified
Kod pocztowy: 25-368
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Liszka
E-mail: ztm@ztm.kielce.pl
Tel.: +48 413431593
Faks: +48 413444732
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ztm.kielce.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ztm.kielce.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej”

Numer referencyjny: 3/2018
II.1.2)Główny kod CPV
42933000 Automaty sprzedające
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie autobusów w automaty do sprzedaży biletów o parametrach spełniających wymagania zawarte w SIWZ.

1.Ilość i miejsce instalacji automatów: zamontowane w przestrzeni przeznaczonej dla pasażerów stojących, znajdującej się w pobliżu środkowych drzwi pojazdu w taki sposób, aby nie utrudniał pasażerom, a szczególnie osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim lub z wózkiem dziecięcym zajęcia wyznaczonego dla nich miejsca:

— autobusy o dużej pojemności: - 2 szt.

Naprzeciwko drzwi środkowych (II i III) - po 1 szt.

— autobusy o średniej i małej pojemności: - 1 szt.

Naprzeciwko drzwi środkowych (II).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest Miasto Kielce.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie autobusów w automaty do sprzedaży biletów o parametrach spełniających wymagania zawarte w niniejszej SIWZ.

1.Ilość i miejsce instalacji automatów: zamontowane w przestrzeni przeznaczonej dla pasażerów stojących, znajdującej się w pobliżu środkowych drzwi pojazdu w taki sposób, aby nie utrudniał pasażerom, a szczególnie osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim lub z wózkiem dziecięcym zajęcia wyznaczonego dla nich miejsca:

— autobusy o dużej pojemności: - 2 szt.

Naprzeciwko drzwi środkowych (II i III) - po 1 szt.

— autobusy o średniej i małej pojemności: - 1 szt.

Naprzeciwko drzwi środkowych (II).

2. Wykonawca zamontuje 154 automaty w autobusach oraz podłączy zasilanie i poprowadzi wiązki przewodów do kabiny kierowcy do miejsca umożliwiającego podłączenie do autokomputera.

2.1.Przeprowadzane prace nie mogą zakłócać pracy Przewoźnika (MPK Kielce Sp. z o.o). Zamawiający sugeruje wykonywanie prac związanych z instalacją urządzeń w weekendy oraz w godzinach nocnych po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym i Przewoźnikiem (MPK Kielce sp. z o.o.),

2.2. wszelkie funkcjonalności systemu istniejące przed wdrożeniem muszą zostać zachowane,

2.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał w szczególności wszystkie konieczne prace i dostarczył wszelkie dodatkowe elementy niezbędne do osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności i prawidłowego przeprowadzenia wdrożenia,

2.4. Zamawiający informuje, że dołożył należytej staranności w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający na etapie postępowania (w okresie przed terminem składania ofert) zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę zainteresowanego pozyskaniem zamówienia. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej zostanie uzgodniony na pisemny wniosek do Zamawiającego.

2.5. Zakres prac do wykonania:

2.5.1.montaż rurek nośnych oraz połączeń kablowych w 34 pojazdach

2.5.2.montaż przekazanych przez Zamawiającego stelaży na zamontowanych rurkach nośnych,

2.5.3.wymiana złączy we wszystkich 154 stelażach

2.5.4.demontaż obecnie funkcjonujących automatów i przekazanie ich Zamawiającemu,

2.5.5.montaż i uruchomienie 154 automatów wraz z odpowiednimi adapterami na stelażach w pojazdach

2.5.6.przeprowadzenie testów funkcjonowania każdego automatu, w tym dokonanie kontrolnego zakupu za pomocą monet oraz przy wykorzystaniu karty płatniczej,

2.5.7.uruchomienie oprogramowania zarządzającego pracą automatów

2.5.8.przeprowadzenie szkoleń

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rozwiązania techniczne / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki rękojmi i serwisu / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Umowa nr POPW.02.01.00-26-002/16-00
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przedmiotowe Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020, Projekt p.n

„ Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach” Umowa nr POPW.02.01.00-26-002/16-00.

2. Wadium w wysokości 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych 00/100 groszy) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej pozwalającej na realizację zamówienia,

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Na potwierdzenie należy w JEDZ przedstawić informację oraz na żądanie złożyć dokumenty o sytuacji finansowej i ekonomicznej:

a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż 2 500 000,00 PLN

b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego – na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie:

Należy w JEDZ przedstawić informację o nabytym doświadczeniu w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu do składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającą, że Wykonawca wykonał należycie, co najmniej jedną dostawę mobilnych automatów do sprzedaży biletów o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku należy:

W JEDZ podać informację o wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania a przypadku gdy okres działalności jest krótszy w tym okresie dostaw, ich wartości, przedmiotu, dat wykonania o odbiorców z podaniem informacji wymaganych w opisanym warunku oraz na wezwanie dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda złożenia oświadczenia w JEDZ oraz na wezwanie przedstawienia zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane automaty do sprzedaży biletów zostały wyprodukowane z zachowaniem standardów określony dla normy ISO 9001 lub innej uznawanej za równoważną dla wskazanej normy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji umowy określone w SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie na warunkach określonych w SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/06/2018
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/06/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Zarząd transportu Miejskiego w Kielcach.

ul. Głowackiego 4.

25-368 Kielce

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (jednolity dokument) oraz przedłoży na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia.

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;

5. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

7. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785);

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokumenty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. 2016 poz. 1126);

9.oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

.2.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 26.5 i 26.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8.Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

b)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11.Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12.Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

13.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14.W sprawach nie uregulowanych w pkt 26 SIWZ w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Deprtament Odwołań, Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/04/2018